Wednesday , November 30 2022

Flutur a cerut medicilor veterinari sa se faca remarcati inclusiv in politica

Pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, a declarat c\, din p\cate, cre[terea animalelor este o problem\ `n prezent, cu at=t mai mult cu c=t se `nregistreaz\ o sc\dere a efectivelor t
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut, ieri, conducerilor Colegiilor Medicilor Veterinari din ]ar\ prezen]i la Vorone] s\  se fac\ remarca]i  profesional inclusiv `n politic\, preciz=nd c\ este o categorie care apare `n fa]\ doar atunci c=nd se ive[te  ceva legat de siguran]a alimentar\ sau o boal\ animal\.
El a afirmat c\  `n perioada c=nd a fost ministru al Agriculturii a sprijinit at=t sectorul vegetal, c=t [i sectorul zootehnic,  prin acordarea de subven]ii fermierilor  dar [i prin accesarea de programe, inclusiv programul “Fermierul”, care a dus la cre[terea num\rului de abatoare [i ferme.
“Nu v\d tagma veterinar\ `n politic\, s\ fie o voce mai puternic\, s\ se aud\ despre ace[tia, ce verific\, ce controleaz\…. C=nd se `nt=mpl\ ceva pe linia securit\]ii alimentelor sau c=nd apare o boal\, fie [i animal\, atunci se [tie c\ exist\ medicii veterinari, `ns\ trebuie  s\  i se dea o mai mare importan]\ acestei profesii”, a spus Gheorghe Flutur. {eful administra]iei jude]ene a declarat c\, din p\cate, cre[terea animalelor este o problem\ `n prezent, cu at=t mai mult cu c=t se `nregistreaz\ o sc\dere a efectivelor [i c\ at=t zootehniei, c=t [i piscicultorii trebuie s\ i se acorde o mai mare aten]ie `n perioada urm\toare.
“Am `nfiin]at abatoare [i fabrici de lapte acces=nd programe europene, `ns\ am ajuns s\ import\m lapte din Polonia [i  s\ aducem animale la abatoare din alte jude]e. Propun organizarea unei dezbateri publice pe zootehnie. {i `n sectorul piscicol, Rom=nia produce doar cinci la sut\, iar restul se import\. Am discutat cu comisarul european pe linie de agricultur\, Dacian Ciolo[,  [i vom m\ri cofinan]area pentru sectorul zootehnic pentru a putea fi accesate proiecte”, a mai spus Flutur. Domnia sa a precizat c\ modernizarea aeroportului Salcea va fi un pas important  pentru exportul produc]iei de ovine.
“Oamenii de afaceri din Israel [i Arabia Saudit\ sunt interesa]i s\ cumpere carne de ovine, dar vin cu avioa-ne tip Cargo [i trebuie pentru aceasta investit  `n infrastructura aeroportului. Jude]ul Suceava se poate dezvolta pe dou\ domenii – zootehnic [i turism”, a mai spus pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava.
El i-a `ndemnat pe medicii veterinari s\ se implice la r=ndul lor `n cre[terea animalelor [i s\-[i `nfiin]eze microferme, fiind un exemplu pentru ceilal]i din comunitatea unde se afl\. ~n acest sens, Gheorghe Flutur l-a dat ca exemplu pe directorul Direc]iei Sanitar Veterinare Suceava, Petrea Dulgheru, care are `nfiin]at\ la Vatra Dornei o p\str\v\rie.
La r=ndul s\u, pre[edintele Colegiului Na]ional al Medicilor Veterinari, Viorel Andronie, s-a declarat nemul]umit de faptul c\ atunci c=nd se iau decizii de anulare sau de schimbare a programelor, acestea sunt luate “peste capul nostru”, nefiind consulta]i.
La `ntrunirea trimestrial\ a Colegiului Na]ional al Medicilor Veterinari, care se desf\[oar\ `n perioada 1-2 iulie, la Vorone], au fost prezen]i 83 de pre[edin]i de colegii din ]ar\, care reprezint\ 8.300 de speciali[ti veterinari. ~n cadrul reuniunii au fost abordate subiecte strict profesionale, cum ar fi problemele pe linie de medicin\ veterinar\, apari]ia [i combaterea unor boli animale pe mapamond, precum  [i o mai bun\ colaborare a medicilor veterinari cu fermierii.
Directorul Direc]iei Jude]ene  Sanitar Veterinare, Petrea Dulgheru, care este [i pre[edintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, s-a declarat `ngrijorat de faptul c\ `n gospod\ria ]\r\neasc\, exist\ o categorie de persoane, majoritatea octogenare, care cresc animale, tr\g=nd un semnal de alarm\ `n ce prive[te viitorul zootehniei `n jude]. “La nivel na]ional avem cele mai multe abatoare, fabrici de prelucarare a laptelui, fabrici de procesare a c\rnii, avem cel mai mare num\r de bovine, `ns\ trebuie avut `n vederea cre[terea efectivelor de animale. Mai mult, profesia de medic veterinar trebuie s\ fie respectat\ [i s\ nu se dea exemplu doar cazurile negative”, a conchis Petrea Dulgheru. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …

No comments

  1. Bate-n lemn , dom Flutur . Abia am scapat ( partial ) de domnia agronomilor fugiti din CAP-uri si intram in alta belea ? Ce ros are sa transformam veterinarii in propagandisti ? . Nu vor fi nici una , nici alta .