Thursday , May 23 2024

Finantele si bancile se "incaleca" pentru a recupera banii de la datornici

.
N Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a reu[it s\ c=[tige, `ns\ la recurs, procesul prin care cerea s\ fie modificat planul de distribuire a creditorilor firmei Modriano SRL F\lticeni n asta dup\ ce avocatul care se ocupa de lichidarea firmei a dispus s\ se vireze peste jum\tate de milion de lei c\tre banca Transilvania, uit=nd de obliga]ia legal\ cum c\ statul este creditor preferen]ial
Un caz mai aparte s-a petrecut, recent, la instan]ele sucevene iar protegoni[te sunt dou\ nume grele `n peisajul economic [i financiar. Prima este o institu]ie [i anume Direc]ia General\ a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava – campioana proceselor de insolven]\ [i faliment. Cea de-a doua este Banca Transilvania – sucursala Suceava. Ambele au vrut s\ `[i recupereze din sumele pe care firmele sucevene le datoreaz\, fie `n contul taxelor [i impozitelor restante, fie `n contul ratelor [i dob=nzilor la creditele accesate.
Conform legii, statul este creditor preferen]ial, `naintea oric\rei institu]ii bancare, financiar – nebancare sau altei societ\]i comerciale. At=t DGFP, c=t [i Banca Transilvania au „pus ochii” pe datornicul Mondriano SRL F\lticeni, firm\ care a contabilizat debite foarte mari, `ndeosebi fa]\ de banc\. De altfel, aceasta din urm\ s-a [i gr\bit s\ cear\ insolven]a firmei Mondriano. Numai c\, `ntre timp, Finan]ele afl\ de aceast\ situa]ie [i fac demersurile necesare pentru a se `nscrie la masa credal\.
Cu toate acestea, lichidatorul desemnat `n acest caz – avocatul Rodica C\lin – se pare c\ nu a ]inut cont [i de aceea, prin modul `n care a `ntocmit planul de distribuire publicat `n buletinul procedurilor de insolven]\ (BPI), a favorizat Banca Transilvania `n detrimentul DGFP. Astfel, conform planului respectiv, `ntreaga sum\ rezultat\ la Modrianio SRL, `n urma procedurilor `ntreprinse dup\ ce s-a numit un lichidatori judiciar, a fost virat\ direct `n conturile B\ncii Transilvania. Este vorba de 522.870 de lei, suma suficnet de mare `nc=t s\ poat\ acoperi dabitele pretinse de DGFP Suceava de la firma f\lticenean\.
Acesta a fost [i motivul pentru care Finan]ele au ac]ionat `n judecat\ [i au formulat o contesta]ie cu privire la planul de distribuire `ntocmit de avocat Rodica C\lin. Ap\rarea a ar\tat c\ DGFP nu a respectat unele termene impuse de lege [i de aceea, Finan]ele nu ar avea dreptul s\ cear\ o parte din banii vira]i conform planului de distribuire c\tre Banca Transilvania. Tribunalul Suceava a respins contesta]ia celor de la DGFP, numai c\ juri[tii acestei institu]ii au continuat demersurile lor pentru a putea s\ ob]in\ bani la bugetul de stat. Cu alte cuvinte, hot\r=rea Tribunalului Sucdeava a fost atacat\ cu recurs la Curtea de Apel Suceava. „Instan]a (Tribunalul – n.red.) `n mod gre[it a interpretat dispozi]iile legii [i a re]inut `n mod gre[it c\ DGFP a formulat `n afara termenului prev\zut de lege contesta]ia `mpotriva planului de distribu]ie `nregistrat la Tribunalul Suceava `n data de 15 februarie [i publicat `n Buletinul procedurilor de insolven]\ `n data de 18 februarie. Planul a fost afi[at la Tribunal la data de 09 februarie. Din moment ce raportul a fost `ntocmit la data de 18 februarie [i se men]ioneaz\ c\ a fost `nregistrat la grefa Tribunalului la data de 15 februarie, atunci nu putea fi afi[at la o dat\ anterioar\, adic\ aceea de 9 februarie, a[a cum se men]ioneaz\ `n sentin]a recurat\”, se precizeaz\ `n motivarea de la DGFP. Curtea de Apel Suceava a dat dreptate acestei institu]ii care, de altfel, a anexat la dosar [i copii dup\ un alt caz oarecum similar care s-a judecat cu ani mul]i `n urm\. Curtea de Apel a decis, totodat\, s\ caseze hot\r=rea primei instan]e [i s\ o trimit\ spre rejudecare. ~n aceste fel, demersurile B\ncii Transilvania de a recupera un debit de peste jum\tate de milion de lei sunt am=nate de alte demersuri, de altfel perfect legale, ale DGFP Suceava acre nu vrea dec=t s\ recupereze de la Modrianio SRL o restan]\ la bugetul statului care abia dac\ trece de 40.000 de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …