Monday , June 21 2021

Final de campanie umanitara “Fiecare copil merita un cadou de Craciun”

La data de 22 noiembrie 2010, Po[ta Rom=n\ a lansat Campania Umanitar\ “Fiecare copil merit\ un cadou de Cr\ciun”, prin care [i-a propus s\ aduc\ un strop de bucurie [i `n sufletul copiilor orfani sau proveni]\ din familii defavorizate, `n perioada Sfintelor S\rb\tori.
Prin acest demers, Po[ta Rom=n\ a f\cut invita]ie salaria]ilor [i clien]ilor s\i, persoane fizice [i juridice de a participa la o dona]ie de juc\rii sau jocuri educative.
Astfel, din dona]iile f\cute s-au adunat un num\r de aproximativ 1.000 de juc\rii, care vor fi predate la Centrul de Plasament “Lauren]ia Ulici” [i Centrului de Servicii Alternative de tip familial “George Sidorovici”, ambele din ora[ul Gura Humorului. Predarea juc\rilor se va face la data de 21 decembrie 2010, dat\ la care aceast\ campanie se `ncheie. Campania umanitar\ “Fiecare copil merit\ un cadou de Cr\ciun”s-a `nscris `ntr-o serie de ac]iuni ale Po[tei Rom=ne prin care Compania s-a implicat `n sus]inerea comunit\]ilor `n care `[i desf\[oar\ activitatea. “Mul]umim pe aceast\ cale tuturor celor care au f\cut dona]ii de juc\rii [i jocuri educative”, a spus directorul Oficiului Jude]ean de Po[t\ Suceava, Neculai Costri[. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

CSU din Suceava a devenit campioană națională cu echipa de juniori II

Handbaliștii pregătiți de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc și-au adjudecat titlul după ce s-a impus …