Monday , November 28 2022

Familie cu 19 copii in satul Gura Solcii

Cornelia [i Drago[ Cozachievici, de 47 ani respectiv 55 de ani, sunt p\rin]ii a 19 copii, [apte fete [i 12 b\ie]i, [i bunicii a zece nepo]i u To]i sunt frumo[i, cumin]i [i talenta]i, se iubesc nespus [i se ajut\ reciproc u so]ilor le place s\ spun\ c\ nu i-a speriat niciodat\ num\rul mare de copii, mai ales c\ ambii provin din familii numeroase t
Greu de crezut, dar adev\rat. Dac\ cineva mi-ar fi spus `n urm\ cu c=teva  zile c\ undeva, `ntr-un sat, exist\ un cuplu de oameni inimo[i [i cu credin]\ `n Dumnezeu, care sunt de mai mul]i ani de zile mam\ [i tat\ pentru nu mai pu]in de 19 copii, m-a[ fi `ndoit.
~n satul sucevean Gura Solcii, comuna Gr\nice[ti tr\ie[te `ntr-adev\r  o familie cu 19 copii. {i, totu[i, iat\ c\ `nc\ o dat\ via]a bate imagina]ia, iar realitatea poate fi mai crud\ sau mai frumoas\, depinde din ce punct de vedere o prive[ti, dec=t orice poveste cu final fericit ie[it\ de sub peni]a vreunui scriitor. Doi so]i, Cornelia [i Drago[ Cozachievici, de 47 ani  respectiv 55 ani, sunt p\rin]ii a 19 copii, cu v=rste cuprinse `ntre [ase [i 31 de ani, [i buncii a zece nepo]i.  „Copii sunt o mo[tenire de la Domnul [i `ntreruperea sarcinii este un act criminal”, sus]in la unison cei doi p\rin]i. Cea mai mic\ este Teodora, de 6 ani, urmat\ `n ordine cresc\toare de Aurel ( 7 ani), Filip ( 9 ani), Dorin (10 ani), Virgil ( 12 ani), Dinu (13 ani), Dina (14 ani), Ioana (15 ani), Lauren]iu ( 17 ani), Vlad, (18 ani), Rodica ( 21 ani), Loghin Andrei [i Emil Iulian (ambii de 22 ani), Ancu]a ( 23 ani), Corneliu ( 24 de ani), sMihai ( 25 de ani), Dorina ( 27 de ani), Iulia (29 de ani) [i  Eliazar ( 31 de  ani).
Cornelia [i Drago[ Cozachievici sunt p\rin]ii a 19 copii, [apte fete [i 12 b\ie]i, [i bunicii a zece nepo]i, to]i  sunt  frumo[i, cumin]i [i talenta]i, care se iubesc nespus [i se ajut\ reciproc. Dar nu se pl=ng. P\rin]ii [i copiii au `nv\]at s\ se gospod\reasc\ a[a cum pot, f\r\ s\ cear\ nimic de la nimeni. Niciunul dintre cei nou\ copii r\ma[i acas\  nu-[i dore[te lucruri imposibile. Nici m\car vreun lucru material nu vor. {tiu c\ dac\ vor fi s\n\to[i [i vor r\m=ne o familie unit\, vor reu[i. Ca s\ se descurce, copiii au `nv\]at de mici s\ munceasc\. {tiu c\ trebuie s\ trudeasc\ pentru orice, ca nimeni nu le va da nimic pe degeaba.
P\rin]ii lor sunt doi oameni de isprav\. Nu le este deloc u[or s\ creasc\ at=tea suflete, s\ le pun\ `n fiecare zi ceva pe mas\, dar nu s-ar da b\tu]i nici `n ruptul capului. Asta cu toate c\ e nevoie de sacrificii mari.
„A fost adus pe lume [i un al dou\zecelea copil, `ns\ a murit la v=rsta de doi ani, dac\ ar fi tr\it ar fi `mplinit zilele trecute 22 de ani”, ne-a spus cu durere `n suflet Cornelia Cozachievici.
~n ciuda num\rului mare de fii, fiice [i nepo]i, familia este una fericit\ [i unit\. Nou\ copii merg la [coal\, nou\ sunt pleca]i la munc\ `n Italia, iar  cel mai mare membru al familiei, Eliazar, este c\s\torit [i este la r=ndul lui tat\ a trei copii, fiind stabilit `n aceea[i localitate.
So]ilor le place s\ spun\ c\ nu i-a speriat niciodat\ num\rul mare de copii, mai ales c\ ambii provin din familii numeroase. „Din cei nou\ copii pleca]i la munc\ `n Italia, patru sunt c\s\tori]i [i avem deja, dac\ l-am lua `n calcul [i pe cel c\s\torit `n sat, zece nepo]ei.  Eu m-am c\s\torit la 26 de ani, iar so]ia avea vreo 17 ani. Am  crescut `ntr-o familie cu nou\ copii, iar so]ia provine dintr-o familie, la r=ndul ei numeroas\, de zece fra]i.  Am=ndoi suntem din acela[i sat [i poate faptul c\ am avut mereu rude al\turi ne-a f\cut s\ ne sim]im [i mai uni]i. Nu putem nega c\ este greu de crescut at=]ia prunci, dar i-am educat `n spiritul muncii. Muncesc atunci c=nd e vorba de treaba `n gospod\rie, trebuie s\ [tie s\ munceasc\ p\m=ntul, s\ mearg\ cu vacile la p\scut, s\ fac\ cur\]enie `n cas\. De altfel, treburile `n gospod\rie sunt `mp\r]ite [i fiecare [tie ce are de f\cut”, ne-a spus Drago[ Cozachievici.
B\rbatul lucreaz\ ca paznic la o societate [i prime[te lunar 700 de lei, sum\ care spune el, este mul]umitoare, dac\ ia `n calcul v=rsta pe care o are [i faptul c\ nu face naveta.  Acestor bani li se adaug\ aloca]ia copiilor. „ Avem dou\ vaci de lapte, trei vi]ei [i p\s\ri. Am luat `n arend\ aproximativ 1,5 hectare [i mai avem noi o bucat\ bun\ de teren agricol. Ne descurc\m cu m=ncarea, nu ne putem pl=nge. Ar fi mare p\cat. Copii sunt s\n\to[i [i nu am avut probleme cu ei, `n afar\ de o tuse sau o febr\. Nu am pl\nuit niciodat\ în via]a noastr\ câ]i copii ar trebui s\ avem. Întotdeauna am l\sat asta în mâinile Domnului”, ne-a povestit  mama copiilor.   Cu to]ii locuiesc `ntr-o cas\ cu patru dormitoare, o buc\t\rie [i o camer\ de zi.
Despre satul Gura Solcii s-ar putea spune c\ e satul mamelor eroine, asta `n cazul `n care am fi cu data [i anul `nainte de Revolu]ia din Decembrie 1989. Localitatea are o natalitate mare, iar majoritatea familiilor au de la cinci copii `n sus. Exist\ familii cu 10,17 [i chiar 18 copii. Localitatea ar fi model pe care [i chinezii sau coreeni ar fi invidio[i. Un c\tun situat  pe marginea r=ului Suceava [i a p=r=ului Solcu]a, `n care în zilele ploioase [i `n zilele c=nd se tope[te z\pada s\tenii sunt izola]i de restul lumii. Localitatea  este [i a fost una s\rac\, cu oameni s\rmani dintotdeauna. De c=]iva ani, `ns\, odat\ cu plecarea tinerilor la munc\ `n str\in\tate , au `nceput s\ se ridice case frumoase. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …

No comments

  1. As zice mai degraba vai de capul lor copii caci ei nu au nici o vina pentru prostia parintilor lor care nu au stiut sa-si puna frina la sex. Eu vad mai degraba un articol trist nu ceva demn de urmat, copii aia sufera, ei nu au vazut-o pe mama lor decit cu burta la gura toata viata lor….

    • fratilor eu spun sa va pocaiti sa nu cersiti …………….inclus DANIEL COZAKEVICI …………………… SA se pocaeasca ……………………………………………… sa va ajute DOMNU …..