Thursday , November 30 2023

Elevi din 12 judete se intrec la Colegiul “Stefan cel Mare” in cadrul Concursului National de Informatica Aplicata OpenIT

Ieri, la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava a demarat Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ OpenIT, edi]ia a II-a. Participarea la concurs presupune formarea unei echipe de maxim doi membri care va avea sarcina de a dezvolta un produs software pe o tem\ dat\.
38 de elevi din 12 jude]e particip\ zilele acestea la etapa final\ a celei de-a doua edi]ii a Concursului Na]ional de Informatic\ Aplicat\ OpenIT. Este vorba despre elevi din Bac\u, Boto[ani, Bucure[ti, Buz\u, D=mbovi]a, Hunedoara, Ia[i, Mure[, V=lcea, Vaslui, Vrancea [i 12 candida]i din Suceava, de la colegiile “{tefan cel Mare” [i “Mihai Eminescu”.
Concursul se desf\[oar\ pe parcursul a trei zile, ieri av=nd loc prezentarea temelor [i dezbaterea public\ a acestora. Azi este programat\ implementarea produsului pe baza materialelor primite [i discu]iilor purtate ieri, candida]ii av=nd ca timp de lucru 12 ore. Miercuri va avea loc prezentarea, jurizarea [i premierea lucr\rilor.
Echipa de organizatori le-a oferit `n cursul serii de ieri celor 38 de participan]i un Lan Party – o competi]ie `n lumea virtual\ – pentru a se destinde.
De asemenea, tot ieri a avut loc deschiderea concursului “CNSMovies”, care se adreseaza tinerilor pasiona]i de cinematografie. Tema concursului din acest an este “Altfel”. Organizatorii [i-au propus dezvoltarea abilit\]ilor de a aborda în mod creativ [i interactiv o tem\ social\ – Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizarea [i excluderea social\, promovarea egalit\]ii de [anse [i combaterea discrimin\rii în rândul tinerilor – prin activit\]i tipice realiz\rii de film de scurt metraj sau alte tipuri de crea]ie video. În concurs se va participa numai cu lucr\ri proprii, originale, care nu au mai fost prezentate la alte concursuri. Prezentarea final\ a lucr\rilor are loc azi, `n aula Colegiului. (O. P.)

Vezi si

PROFI va încheia anul cu 1.400 de magazine Partener

Programul prin care PROFI face mai bună calitatea serviciilor și eficiența magazinelor sale încredințând managementul …