Friday , March 1 2024

Dupa rezolvarea contestatiilor, procentul de promovare a Bacalaureatului de toamna a crescut pana la 40%

N `n urma rezolv\rii celor 332 contesta]ii depuse de candida]i, doar 35 de medii au fost majorate, dintre care una a trecut peste 7, iar `n restul cazurilor este vorba despre candida]i care au promovat datorit\ reevalu\rii lucr\rilor n potrivit I{J, procentul de promovare a examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamn\, a crescut `n urma rezolv\rii contesta]iilor cu patru procente, ajung=nd la 40%
Foarte pu]ini din cei 240 candida]i au avut c=[tig de cauz\ `n urma recorect\rii lucr\rilor de la examenul de Bacalaureat din sesiunea de toamn\. Astfel, potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava, `n urma rezolv\rii celor 332 contesta]ii depuse de candida]i, doar 35 de medii au fost majorate, dintre care una a trecut peste 7, iar `n restul cazurilor este vorba despre candida]i care au promovat datorit\ reevalu\rii lucr\rilor.
Situa]ia final\ elaborat\ de I{J arat\ c\ procentul de promovare a examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamn\, a crescut `n urma rezolv\rii contesta]iilor cu patru procente, ajung=nd la 40%. Au fost declara]i “respins” 644 candida]i, din care 526 cu medii sub 5 [i 118 care nu au reu[it s\ treac\ de media minim\ de 6,00. Au promovat Bacalaureatul de toamn\ 432 candida]i, din care unul singur are media peste 9, opt dintre ei au medii `ntre 8 [i 9, al]i 59 s-au clasat `ntre 7 [i 8, iar restul de 364 au ob]inut medii `ntre 6 [i 7.
Amintim c\ `n urma afi[\rii rezultatelor celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat au fost depuse 332 de contesta]ii de c\tre 240 de candida]i. Dintre acestea, la limba rom=n\ 101, 146 la matematic\, 48 la anatomie [i biologie, 19 la geografie, 14 la fizic\, dou\ la istorie [i c=te una la chimie [i economie. Doar 35 de candida]i au primit note m\rite, modific=ndu-se astfel [i procentul de promovare, `ns\ acesta este foarte mic, comparativ cu anii preceden]i.
Din cei 1.238 candida]i `nscri[i pentru aceast\ a doua sesiune, s-au prezentat 1.080 [i au promovat doar 432 candida]i. Cele mai mari probleme le-au ridicat probele la limba rom=n\ scris [i matematic\, la care s-au `nregistrat [i cele mai multe contesta]ii. Amintim c\ pe parcursul probelor patru candida]i au fost prin[i copiind la matematic\ – fiind vorba despre doi dintre candida]ii de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – [i la cea scris\ de la limba rom=n\, c=nd doi candida]i care au sus]inut proba la centrele de comunicare de la colegiile tehnice „Samuil Isopescu” [i „Petru Mu[at” Suceava au fost elimina]i. În urma primei sesiuni de Bacalaureat, din luna iulie a.c., au promovat 88,94% dintre candida]i, Suceava plas=ndu-se pe primul loc în ierarhia jude]elor dupa ratele de promovare înregistrate. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …