Thursday , December 1 2022

Dupa aproape trei ani, procesul privind uciderea valutistului Cristi Cajvanean s-a `ncheiat

Gheorghe Viorel Anton, poreclit “Legionarul”, a fost primul care si-a recunoscut faptele

Vasile Ioan Crasi [i Florin Daniel Platoc [i-au recunoscut faptele a[a cum au fost prezentate ele `n rechizitoriu, `n vreme ce restul inculpa]ilor, Lungu Constantin, Iulian Ioan Spatariu [i Alin Novac, au cerut prin intermediul avoca]ilor, achitarea lor, declar=ndu-se nevinova]i n `ntr-o cauz\ disjuns\, Gheorghe Viorel Anton, poreclit “Legionarul” a fost condamnat la zece ani de `nchisoare pentru complicitate la t=lh\rie n avocatul p\r]ilor civile a cerut pentru Spatariu, despre care se crede c\ ar fi autorul faptei, pedeapsa `nchisorii pe via]\ n instan]a a am=nat pronun]area pentru data de luni, 2 aprilie

Dup\ aproape trei ani de la uciderea valutistului Cristi C\jv\neanu, judec\torii au finalizat ieri procesul, instan]a r\m=n=nd `n pronun]are.
La [edin]a programat\ luni la pr=nz au fost prezente at=t rudele victimei c=t [i ale inculpatului, ce au urm\rit cu sufletul la gur\ deznod\m=ntul procesului. Procurorul de caz a cerut pre[edintelui completului de judecat\, condamnarea celor cinci inculpa]i la pedepse cu `nchisoarea.
Florin Daniel Platoc [i Vasile Ion Crasi au fost singurii care [i-au recunoscut faptele. Ace[tia au solicitat o condamnare spre minimul pedepsei prev\zute, ap\r\torul lor invoc=nd faptul c\ au avut o atitudine sincer\, de regret [i recunoa[tere. Ba mai mult, Platoc a declarat c\ `[i asuma fapta comis\, `i pare r\u de ce a f\cut, consider=ndu-se atras `n aceast\ infrac]iune de Lungu, care l-ar fi convins s\ participe la t=lh\rirea omului de afaceri sucevean Cristi C\jv\neanu.
Ceilal]i inculpa]i s-au declarat nevinova]i, [i au cerut, prin intermediul avoca]ilor, achitarea. Ap\r\torul lui Iulian Spatariu a invocat faptul c\ nu sunt `ntocmite elementele constitutive ale infrac]iunii [i c\ de fapt nu ar fi el autorul. De men]ionat c\ Spatariu a refuzat expertizarea psihologic\. La termenul de ieri, a venit cu mai multe cereri, dou\ de recuzare [i una prin care a solicitat o expertiz\ a actului medico-legal. Toate cererile acestuia au fost `ns\ respinse ca nefondate. Spatariu a devenit reclacitrant, vocifer=nd nervos la adresa judec\toarei, st=rnindu-i acesteia urme de z=mbet.
Constantin Lungu a pledat [i el tot nevinovat, avocatul s\u men]ion=nd c\ acesta are un alibi puternic. Astfel, s-a invocat faptul c\ `n cauz\ au fost audia]i [apte martori ce au declarat c\ inculpatul nu se afla `n momentul producerii faptei la Suceava, ci era plecat la Bucure[ti. ~n ceea ce prive[te convorbirile telefonice, ap\r\torul a sus]inut c\ nu exist\ dovezi clare c\ acele convorbiri interceptate ar fi fost purtate de Lungu.
Cel de-al treilea “nevinovat” din acest dosar este Alin Novac, care a solicitat [i el, la r=ndul s\u, achitarea. Novac a declarat c\ el se afla `n Anglia, avocatul subliniind faptul c\ nu exist\ probe din care s\ rezulte c\ a participat la s\v=r[irea infrac]iunii.
N avocatul p\r]ilor civile a solicitat `nchisoare pe via]\ pentru Spatariu
Avocatul p\r]ilor civile s-a ar\tat revoltat de faptul c\ unii dintre inculpa]i au solicitat achitarea. Astfel, ap\r\torul rudelor lui C\jv\nean a cerut individualizarea pedepselor, apreciind c\ `ncadrarea juridic\ nu este una corect\. Acesta a men]ionat c\ Iulian Spatariu este autorul faptei de t=lh\rie `n concurs cu cea de omor deosebit de grav. ~n acest sens, s-a solicitat condamnarea inculpatului la maximul pedepsei prev\zute pentru aceast\ infrac]iune, adic\ `nchisoare pe via]\.
Ap\r\torul p\r]ilor civile a dorit s\ mai sublinieze c\ faptele s\v=r[ite sunt deosebit de grave. Acesta a prezentat `n fa]a judec\torului, tabloul cumplitei scene din urm\ cu trei ani. “Imagina]i-v\ un copil de nou\ ani care `[i vede tat\l intr=nd `n cas\ plin de s=nge, cu capul spart. Tat\l pleac\ la spital [i nu se mai `ntoarce niciodat\, iar copilul r\m=ne cu aceast\ ultim\ imagine a propriului p\rinte, ce `l va b=ntui `ntreaga via]\”, a declarat avocatul `n fa]a judec\torului.
~n ceea ce prive[te latura civil\, pe l=ng\ suma prejudiciat\, aproximativ 300.000 de euro, s-au cerut [i daune materiale `n valoare de 5.000 lei, precum [i daune morale de 30.000 lei.
N mama lui Cristi C\jv\nean: “Ho]ii [i bandi]ii mi-au ucis copilul [i acum vor s\ fie liberi”
Dup\ terminarea [edin]ei de judecat\, mama lui Cristi C\jv\nean a izbucnit `n pl=ns, blestem=ndu-i pe cei [ase inculpa]i. “Ho]ii [i bandi]ii, mi-au ucis copilul [i acum sunt nevinova]i, vor s\ fie liberi. Da’ de ce l-au omor=t? M\car dac\ `i luau banii [i `l l\sau s\ tr\iasc\! Doamne! Doamne! Ho]ii [i bandi]ii!”, a strigat printre lacrimi, pe holurile tribunalului, mama lui Cristi C\jv\nean.
De men]ionat c\ `n afara celor cinci inculpa]i, pentru care instan]a urmeaz\ s\ se decid\ asupra pedepselor, un al [aselea complice, Gheorghe Viorel Anton, zis Legionarul, a fost deja condamnat la zece ani de `nchisoare, `ntr-o cauz\ disjuns\. Legionarul a fost primul care [i-a recunoscut faptele, din acest motiv, el fiind judecat separat. Ini]ial, Tribunalul Suceava i-a aplicat acestuia o pedeaps\ de 12 ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de t=lh\rie. Apoi, la sf=r[itul anului trecut, Curtea de Apel a schimbat `ncadrarea juridic\ `n infrac]iunea de complicitate la t=lh\rie [i i-a sc\zut doi ani din pedeaps\.
N Cristi C\jv\nean a fost omor=t `n iulie 2009, [i t=lh\rit de suma de 300.000 euro
Pe data de 20 iulie 2009, Cristian C\jv\neanu a fost atacat `n apropierea locuin]ei sale de c\tre Iulian Spatariu [i Gheorghe Viorel Anton. Ulterior s-a stabilit c\ din gruparea respectiv\ mai f\ceau parte [i Ioan Vasile Crasi, Florin Daniel Platoc, Constantin Lungu [i Alin Novac.
Constantin Cristian C\jv\nean desf\[ura activit\]i comerciale de schimb valutar, în sfera schimbului legal de valut\, fiind unul din administratorii SC Casa CID Exchange SRL Suceava, [i era cunoscut în jude] ca unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri.
Potrivit rechizitoriului, Lungu [i Platoc au strâns date despre C\jv\nean anterior începutului lunii iulie 2009, au comunicat aceste date celorlal]i, respectiv lui Vasile Ioan Crasi [i Alin Novac. Ulterior, Gheorghe Viorel Anton [i Iulian Ioan Spatariu, dup\ care au elaborat planul de t=lh\rire a lui C\jv\nean Constantin Cristian, de suma de 300.000 EURO, în seara zilei de 20 iulie 2009.
Florin Daniel Platoc [i Constantin Lungu [i-au asumat ca principale sarcini identificarea victimei, supravegherea sa [i a domiciliului acesteia, precum [i a punctului de lucru – casa de schimb valutar de pe strada Mihai Viteazu nr. 1. Aceste activit\]i au fost cele în baza c\rora s-a reu[it o cunoa[tere la perfec]ie a victimei [i a programului lui Cristian C\jv\neanu. Cei doi, la diferite intervale de timp, i-au condus în arealul de domiciliu al victimei pe ceilal]i membri ai grup\rii, Vasile Ioan Crasi, Gheorghe Viorel Anton, Iulian Ioan Spatariu [i Alin Novac, pentru a le indica toate elementele [i datele ob]inute de ei anterior. Platoc [i Lungu erau cei care în permanen]\ îi mobilizau [i controlau pe ceilal]i membri ai grup\rii.
Vasile-Ioan Crasi [i-a asumat la rândul s\u un rol la fel de important, acela de a supraveghea imobilul în care locuia victima, parcarea din spatele acestuia precum [i cele dou\ c\i principale de acces spre imobilul 12B, pe care le urma Cristian C\jv\neanu atunci când pleca sau venea la domiciliu. Crasi avea efectiv rolul de a primi de la na[ul s\u Platoc Ca[uba [i de la Constantin Lungu semnalul plec\rii victimei, de a supraveghea parcarea [i cele dou\ c\i de acces denumite de inculpa]i traseul nr. 1 [i traseul nr. 2 [i de a transmite executan]ilor – Iulian – Ioan Spatariu [i Gheorghe Viorel Anton toate datele [i indiciile în vederea execut\rii agresiunii.
Iulian Ioan Sp\tariu „Spionu” [i Gheorghe Viorel Anton „Legionarul” au fost cei care l-au lovit efectiv pe Cristian C\jv\neanu [i l-au deposedat de sumele de bani pe care le avea asupra sa, dup\ ce anterior comiterii faptei înso]i]i fiind de inculpa]ii Platoc Florin-Daniel [i Lungu Constantin au plasat în zona în care s-a comis agresiunea dou\ corpuri contondente – o bât\ tip baseball [i o bar\ de fier, care au fost aduse de Constantin Lungu. Sp\tariu [i Anton conform coordon\rii exercitate de Florin Daniel Platoc, Constantin l-au lovit pe Cristian C\jv\nean [i l-au deposedat de suma total\ de 417.682 RON (sum\ de bani în moned\ na]ional\ [i valut\) pe care o avea `n geant\.
Alin Novac [i-a asumat, în cadrul grup\rii, un rol la fel de important ca [i a celorlal]i, acela de a evacua pe principalii executan]i ai agresiunii din perimetrul comiterii faptei, aspect care s-a [i petrecut, dup\ deposedarea victimei de suma de bani pe care o avea asupra sa, „Spionu” [i „Legionarul”, s-au deplasat pe Aleea Nucului de unde au fost prelua]i de c\tre acesta.
Dup\ ce Cajv\neanu a fost lovit [i jefuit, to]i cei [ase s-au întâlnit pe un teren situat în extravilanul comunei Ipote[ti, jude]ul Suceava `n trei loca]ii diferite, în ultimele dou\ dintre acestea, având loc împ\r]irea `ntre ei a sumelor în lei [i valut\ luate de la victim\. Cristi C\jv\nean a fost transportat de urgen]\ la spital, `ns\ `n ciuda eforturilor medicilor, t=n\rul om de afaceri sucevean a murit `n noaptea de 5 spre 6 august 2009.
Instan]a a decis, ieri, s\ am=ne pronun]area cauzei pentru data de luni, 2 aprilie.(Paul BONDAR)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …