Thursday , September 28 2023

Drum nou de aproape un milion de lei, inaugurat ieri la Hartop

Lucr\rile de modernizare a unui drum comunal din localitatea H=rtop au fost inaugurate, ieri, `n prezen]a pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur [i a primarului acestei comune, Toader Gr\dinariu. Este vorba despre o por]iune de doi kilometri dintr-un drum comunal care face leg\tura `ntre prim\rie, biseric\, c\min cultural, [coal\ [i cimitir. Drumul respectiv a fost betonat iar fondurile pentru aceste lucr\ri au fost asigurate de la bugetul local [i de la cel al CJ Suceava. „Este doar unul dintre proiectele pe care primarul din H=rtop le are pentru aceast\ comun\”, a precizat Gheorghe Flutur. Potrivit primarului Toader Gr\dinariu, modernizarea celor doi kilometri de drum comunal este „visul oamenilor din H=rtop de c=nd eu eram copil la gr\dini]\”. Valoarea ini]ial\ a investi]iei, stabilit\ prin proiectul tehnic, a fost de 1,9 milioane de lei, `ns\ `n urma licita]iei s-a reu[it ob]inerea unui pre] de aproape un milion de lei.
Pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur a spus c\ primarul comunei H=rtop are preg\tite zece proiecte pentru dezvoltarea localit\]ii [i a men]ionat dintre acestea cele pentru care, printr-o Hot\r=re de Guvern, s-au alocat fonduri `n vederea extinderii re]elei de curent electric la 16 locuin]e. Tot `n comuna H=rtop a `nceput construc]ia unei cl\diri `n care va func]iona o [coal\ cu clasele I-IV [i o gr\dini]\ l=ng\ [coala veche, Gheorghe Flutur spun=nd c\ este posibil ca Guvernul s\ aloce `n [edin]a de s\pt\m=na viitoare fondurile necesare pentru finalizarea lucr\rilor de construc]ie la [coal\ [i gr\dini]\. De asemenea, prim\ria a ob]inut finan]are european\ pentru un proiect de modernizare a satului rom=nesc pe m\sura 3.2.2, care vizeaz\ betonarea a 7,7 kilometri de drumuri comunale, aici fiind `ns\ unele mici probleme privind costurile proiectului, ap\rute dup\ cre[terea TVA-ului. De asemenea, la H=rtop se are `n vedere [i `nfiin]area unei sec]ii de costume populare la c\minul cultural [i a unei „after-school”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O licitație pentru lucrările la A7 va avea loc anul viitor. Variantă optimistă: autostrada de la Pașcani la Suceava va fi gata în 2027

Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, de la ora 16:30, dezbaterea publică a raportului privind …

No comments

  1. Sunt curios cat va tine betonul turnat!!!