Friday , April 19 2024

Doua treimi din primariile judetului Suceava nu vor disponibiliza personal

.
Npotrivit unei inform\ri trimise, ieri, de Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava cu privire la posturile reduse `n administra]ia public\ local\ sucevean\, 73 din cele 114 prim\rii nu figureaz\ printre cele `n care se vor opera reduceri de posturi n pe de alt\ parte, reprezentan]ii Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava au precizat c\ aceast\ informare s-a f\cut telefonic iar, printre prim\riile unde nu figureaz\ niciun fel de reducere de personal, se reg\sesc [i c=teva din cele care p=n\ `n data de 16 august nu adoptaser\ noile organigrame
Aproximativ dou\ treimi din prim\riile jude]ului Suceava nu fac reduceri de personal sau de posturi. Cel pu]in a[a rezult\ dintr-o informare trimis\, ieri, de Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava cu privire la situa]ia posturilor reduse din administra]ia public\ local\ sucevean\. Conform tabelului respectiv, 73 din cele 114 prim\rii din jude]ul nostru nu fac reduceri de personal, ponderea lor fiind de 64% din totalul administra]iilor publice locale. Printre prim\riile unde nu se vor face reduceri de posturi apare [i cea a municipiului F\lticeni sau a comunei Arbore, unde, conform prevederilor legale recente, num\rul angaja]ilor nu dep\[e[te pe cel din criteriile stabilite de Guvern. Ba chiar `n unele cazuri ar mai fi nevoie de noi angaj\ri.
Reprezentan]ii Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava au declarat c\ informarea s-a f\cut `n urma unor discu]ii telefonice purtate cu conducerea fiec\rei prim\rii `n parte. „Situa]ia respectiv\ s-a f\cut `n urma discu]iilor purtate la telefon”, a spus directorul Cancelariei prefectului, Monica Tataru. Ea a precizat c\ aceast\ informare nu este cea final\ [i de aceea nu este exclus ca s\ apar\ `n zilele urm\toare c=teva modific\ri. Asta [i `n contextul `n care unele dintre prim\riile despre care prefectul Sorin Popescu anun]ase c\ nu au adoptat noile organigrame figurau `n tabelul trimis de Institu]ia Prefectului prinrte localit\]ile unde nu se fac reduceri de posturi `n administra]ie. Spre exemplu, comunele Voitinel [i Mitocu Dragomirnei figurau at=t pe lista celor [apte despre care prefectul Sorin Popescu spunea c\ nu s-au adoptat noile scheme de personal, c=t [i pe lista din care rezulta c\ nu vor fi f\cute reduceri de posturi. Pe de alt\ parte, prefectul a mai men]ionat [i comunele Cioc\ne[ti [i Vicovu de Jos printre cele `n care nu s-au adoptat noile organigrame iar `n tabelul transmis ieri rezultau c\ acolo se vor face disponibiliz\ri.
Potrivit situa]iei posturilor reduse din administra]ia public\ local\ sucevean\, `n cele 41 de prim\rii aflate pe lista Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava vor fi reduse 812,5 posturi. Din acestea, 396,5 sunt posturi vacante iar 416 sunt posturi ocupate. Cu alte cuvinte, cel pu]in p=n\ `n prezent, din cele 1.700 de posturi ce se estimau a fi reduse ini]ial, abia dac\ pentru jum\tate s-a hot\r=t a[a ceva. Nu este exclus ca lista trimis\ de Institu]ia Prefectului s\ fie completat\ `n zilele urm\toare cu localit\]i de genul celor c\rora nu [i-au adoptat noile bugete sau noile organigrame, `ns\ nu sunt foarte mari [ansele s\ apar\ surprize de propor]ii. Deocamdat\, `n topul localit\]ilor unde s-au f\cut cele mai mari reduceri de posturi la prim\rii figureaz\ Vatra Dornei (202), Gura Humorului (131) [i Suceava (120). Men]ion\m `ns\ c\, `n ce prive[te reducerile efective de personal, Gura Humorului se situeaz\ mai spre coada clasamentului, conform tabelului trimis de Institu]ia Prefectului, pentru c\ doar cinci din cele 131 de posturi care vor fi reduse figurau ca fiind ocupate, restul fiind vacante. ~n schimb, la Vatra Dornei nu mai pu]in de 123 de posturi din cele 202 care urmau a fi reduse erau ocupate. Comune precum Panaci, R\d\[eni sau Vicovu de Jos au fost `ntre cele norocoase, dac\ se poate spune a[a, pentru c\ acolo, conform inform\rii de la Institu]ia Prefectului, nu s-au f\cut dec=t reduceri ale posturilor care erau vacante. (Dan PRICOPE)

Vezi si

21 de elevi de la ”Hurmuzachi”, calificați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, de la aproape toate disciplinele din planurile-cadru

”Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline …

No comments

  1. Cel mai bine sa se treaca la fostele organizari cand erau primarii si primari mai putini mai ales la sate,unde oricum populatia este fff imbatranita in scadere se pleaca masiv si nu se mai intoarce nimeni.Primarii la tot pasul unde inainte era o primarie la 3,4 sate care erau suprapopulate pana in anuii trecuti mai ales pana in90,acum s-au facut tot felul de comune din fiecare sat si cu personalul corespunzator.Totul ce a fost bun s-a distrus .