Tuesday , November 28 2023

Datorii in banci imposibil de platit, motiv de cerere de intrare in insolventa pentru firmele sucevene

N SC Daniel Trans SRL Volov\], cov=r[it\ de datoriile la banc\ n datorii de 11 miliarde la Marvas Construct n datoriile totale ale societ\]ii Orientus Shoes reprezentau 13393% din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul trecut
Datoriile imposibil de achitat la b\nci, la furnizori ori la bugetul de stat au determinat, la sf\r[itul anului trecut mai mul]i patroni de afaceri s\ cear\ `n instan]\ deschiderea procedurii de insolven]\ la firmele pe care ace[tia le administreaz\. Criza economic\ este cauza general invocat\ `n justificarea declinului afacerilor ini]iate cu doar c=]iva ani `n urm\ de `ntreprinz\tori care au crezut, dup\ modelul altora mai destoinici, c\ vor putea c=[tiga bani frumo[i promov=nd afaceri `n domeniul transporturilor, construc]iilor sau produc]iei de `nc\l]\minte. Neav=nd capital suficient pentru a desf\[ura afacerile pe speze proprii, au apelat la `mprumuturi bancare, demers care s-a `ntors, la final `mpotriva ini]iatorilor acestor afaceri. Cifrele de afaceri au sc\zut dramatic `n ultimii doi ani, ratele la b\nci, nepl\tite, au acumulat dob=nzi [i penalit\]i impozibil de achitat, furnizorii nepl\ti]i au cerut la r=ndul lor penalit\]i, Fiscul a `nceput s\ `i someze insistent s\ `[i pl\teasc\ d\rile c\tre stat.
Toate acestea, adunate, au determinat pe mul]i patroni suceveni s\ depun\ `n nume propriu la Tribunal deschiderea procedurilor de insolven]\ pentru firmele proprii.
Din [irul lung de firme care au intrat la sf=r[itul anului trecut `n acest gen de colaps, prezent\m trei exemple.
N Daniel Trans Volov\], cov=r[it\ de datoriile la banc\
SC Daniel Trans SRL Volov\], firm\ `nfiin]at\ `n 2004 [i administrat\ de familia Donesan Constantin [i Doina, a cerut `n data de 20 decembrie 2010 o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei, motivat\ de faptul c\ societatea care are ca obiect de activitate transportul rutier de m\rfuri, a `nregistrat, `ncep=nd cu anul 2009 [i mai pregnant `n 2010 o diminuare a cifrei de afaceri, pe fondul c\derii pie]ei din domeniul comer]ului [i implicit al transportului de m\rfuri de la 1,8 miliarde de lei vechi `n 2008, la 700 de milioane de lei vechi `n 2009 [i doar la 208 milioane de lei vechi `n prima jum\tate a anului trecut. Datoriile firmei `n schimb au ajuns anul 980 de milioane de lei la jum\tatea anului trecut. Aceast\ situa]ie a dus la `ncetarea pl\]ilor c\tre banc\ precum [i c\tre bugetul consolidat al statului, care, `n opinia administratorilor “ vor cre[te `n mod exponen]ial, f\r\ a exista posibilitatea real\ de a stinge aceste datorii”
N datorii de 11 miliarde la Marvas Construct
SC Marvas Construct SRL Ili[e[ti a cerut, prin administratorul Vasile Marius Fedorovici, deschiderea procedurii insolven]ei. Societatea, `nfiin]at\ `n anul 2005, av=nd ca obiect principal de activitate lucr\ri de construc]ii a cl\dirilor, lucr\ri de t=mpl\rie PVC, alte prest\ri, avea `n 2009 o cifr\ de afaceri de 32 miliarde de lei vechi. La sf=r[itul lunii octombrie a anului trecut, cifra de afaceri pentru anul 2010 abia atingea 5,4 miliarde. Datoriile pe termen scurt la 31 octombrie 2010, `n principal reprezent=nd credite bancare erau de 11 miliarde de lei vechi. Peste datoriile la b\nci s-au adunat alte debite la bugetul consolidat al statului dar [i la furnizorii de materii prime [i materiale. ~n acest fel s-a ajuns la `ncetarea pl\]ilor c\tre banc\ precum [i c\tre furnizori  f\r\ a exista vreo posibilitate real\ de a stinge aceste datorii.
N datoriile totale ale societ\]ii Orientus Shoes reprezentau 13393% din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul trecut
O afacere care p\rea acum c=]iva ani din start profitabil\, cea cu produc]ia de `nc\l]\minte, mai ales dac\ pe blazon exista ca sediu administrativ localitatea Vicov, este pe cale s\ sucombe, `nfr=nt\ de criz\ [i concuren]\.
Este vorba despre SC Orientus Shoes SRL Vicov, reprezentat\ de Ioan [i Ani[oara {orodoc. Cei doi au cerut Tribunalului deschiderea procedurii de insoven]\ pentru firma pe care o administreaz\, dup\ ce, `ncep=nd cu anul 2009 [i mai accentuat `n 2010, societatea a `nregistrat o diminuare a cifrei de afaceri, “pe fondul c\derii pie]ei din domeniul produc]iei [i comercializ\rii `nc\l]\mintei”.  Cifra de afaceri a firmei, la sf=r[itul anului 2009 c\zuse la 560 de milioane de lei vechi `n condi]iile `n care datoriile acumulate la acea vreme erau 1,68 miliarde de lei vechi, `n principal datorii c\tre furnizori [i fa]\ de bugetul consolidat al statului. Patronii firmei din Vicov au ar\tat `n cererea de deschidere a procedurii insolven]ei c\ la 31.11.2010, datoriile totale ale societ\]ii reprezentau 13393% din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul trecut, care nu a fost dec=t de 12,9 milioane de lei vechi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …