Thursday , September 29 2022

Datorii in banci imposibil de platit, motiv de cerere de intrare in insolventa pentru firmele sucevene

N SC Daniel Trans SRL Volov\], cov=r[it\ de datoriile la banc\ n datorii de 11 miliarde la Marvas Construct n datoriile totale ale societ\]ii Orientus Shoes reprezentau 13393% din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul trecut
Datoriile imposibil de achitat la b\nci, la furnizori ori la bugetul de stat au determinat, la sf\r[itul anului trecut mai mul]i patroni de afaceri s\ cear\ `n instan]\ deschiderea procedurii de insolven]\ la firmele pe care ace[tia le administreaz\. Criza economic\ este cauza general invocat\ `n justificarea declinului afacerilor ini]iate cu doar c=]iva ani `n urm\ de `ntreprinz\tori care au crezut, dup\ modelul altora mai destoinici, c\ vor putea c=[tiga bani frumo[i promov=nd afaceri `n domeniul transporturilor, construc]iilor sau produc]iei de `nc\l]\minte. Neav=nd capital suficient pentru a desf\[ura afacerile pe speze proprii, au apelat la `mprumuturi bancare, demers care s-a `ntors, la final `mpotriva ini]iatorilor acestor afaceri. Cifrele de afaceri au sc\zut dramatic `n ultimii doi ani, ratele la b\nci, nepl\tite, au acumulat dob=nzi [i penalit\]i impozibil de achitat, furnizorii nepl\ti]i au cerut la r=ndul lor penalit\]i, Fiscul a `nceput s\ `i someze insistent s\ `[i pl\teasc\ d\rile c\tre stat.
Toate acestea, adunate, au determinat pe mul]i patroni suceveni s\ depun\ `n nume propriu la Tribunal deschiderea procedurilor de insolven]\ pentru firmele proprii.
Din [irul lung de firme care au intrat la sf=r[itul anului trecut `n acest gen de colaps, prezent\m trei exemple.
N Daniel Trans Volov\], cov=r[it\ de datoriile la banc\
SC Daniel Trans SRL Volov\], firm\ `nfiin]at\ `n 2004 [i administrat\ de familia Donesan Constantin [i Doina, a cerut `n data de 20 decembrie 2010 o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei, motivat\ de faptul c\ societatea care are ca obiect de activitate transportul rutier de m\rfuri, a `nregistrat, `ncep=nd cu anul 2009 [i mai pregnant `n 2010 o diminuare a cifrei de afaceri, pe fondul c\derii pie]ei din domeniul comer]ului [i implicit al transportului de m\rfuri de la 1,8 miliarde de lei vechi `n 2008, la 700 de milioane de lei vechi `n 2009 [i doar la 208 milioane de lei vechi `n prima jum\tate a anului trecut. Datoriile firmei `n schimb au ajuns anul 980 de milioane de lei la jum\tatea anului trecut. Aceast\ situa]ie a dus la `ncetarea pl\]ilor c\tre banc\ precum [i c\tre bugetul consolidat al statului, care, `n opinia administratorilor “ vor cre[te `n mod exponen]ial, f\r\ a exista posibilitatea real\ de a stinge aceste datorii”
N datorii de 11 miliarde la Marvas Construct
SC Marvas Construct SRL Ili[e[ti a cerut, prin administratorul Vasile Marius Fedorovici, deschiderea procedurii insolven]ei. Societatea, `nfiin]at\ `n anul 2005, av=nd ca obiect principal de activitate lucr\ri de construc]ii a cl\dirilor, lucr\ri de t=mpl\rie PVC, alte prest\ri, avea `n 2009 o cifr\ de afaceri de 32 miliarde de lei vechi. La sf=r[itul lunii octombrie a anului trecut, cifra de afaceri pentru anul 2010 abia atingea 5,4 miliarde. Datoriile pe termen scurt la 31 octombrie 2010, `n principal reprezent=nd credite bancare erau de 11 miliarde de lei vechi. Peste datoriile la b\nci s-au adunat alte debite la bugetul consolidat al statului dar [i la furnizorii de materii prime [i materiale. ~n acest fel s-a ajuns la `ncetarea pl\]ilor c\tre banc\ precum [i c\tre furnizori  f\r\ a exista vreo posibilitate real\ de a stinge aceste datorii.
N datoriile totale ale societ\]ii Orientus Shoes reprezentau 13393% din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul trecut
O afacere care p\rea acum c=]iva ani din start profitabil\, cea cu produc]ia de `nc\l]\minte, mai ales dac\ pe blazon exista ca sediu administrativ localitatea Vicov, este pe cale s\ sucombe, `nfr=nt\ de criz\ [i concuren]\.
Este vorba despre SC Orientus Shoes SRL Vicov, reprezentat\ de Ioan [i Ani[oara {orodoc. Cei doi au cerut Tribunalului deschiderea procedurii de insoven]\ pentru firma pe care o administreaz\, dup\ ce, `ncep=nd cu anul 2009 [i mai accentuat `n 2010, societatea a `nregistrat o diminuare a cifrei de afaceri, “pe fondul c\derii pie]ei din domeniul produc]iei [i comercializ\rii `nc\l]\mintei”.  Cifra de afaceri a firmei, la sf=r[itul anului 2009 c\zuse la 560 de milioane de lei vechi `n condi]iile `n care datoriile acumulate la acea vreme erau 1,68 miliarde de lei vechi, `n principal datorii c\tre furnizori [i fa]\ de bugetul consolidat al statului. Patronii firmei din Vicov au ar\tat `n cererea de deschidere a procedurii insolven]ei c\ la 31.11.2010, datoriile totale ale societ\]ii reprezentau 13393% din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul trecut, care nu a fost dec=t de 12,9 milioane de lei vechi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …