Wednesday , December 7 2022

Cum `si construiesc unii padurari averi sub pulpana Directiei Silvice

Seful de ocol de la Vatra Dornei, Ghiocel Adrian Toda[c\, al\turi de al]i patru subalterni au fost trimi[i `n judecat\ de Parchetul de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava dup\ ce ace[tia au construit `n bazinul Dornelor una dintre cele mai importante re]ele de exploatare a mesei lemnoase prin firmele apar]in=nd rudelor lui Toda[c\, [ef de ocol, Pintescu, Florescu, {incari [i Cojoc – subalterni ai celui dint=i. Curtea de Apel Suceava a preluat dosarul trimis `n judecat\ de procurori, primul termen fiind fixat pentru data de 16 martie a.c. 

La jum\tatea luni trecute, Parchetul de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava anun]a trimiterea `n judecat\ a mai multor lucr\tori ai Direc]iei Silvice Suceava care au devenit `n timp, manageri de exploata]ii silvice, reu[ind s\ c=[tige astfel bani incomparabil mai mul]i dec=t ar fi dob=ndit din salariul de silvicultor, ca angajat al Direc]iei Sivice Suceava.
Este cunoscut deja faptul c\ Parchetul de pe lâng\ Curtea de Apel Suceava, prin rechizitoriul întocmit de procurorii Sec]iei de urm\rire penal\ [i criminalistic\, a dispus trimiterea în judecat\ a lui Ghiocel Adrian Toda[c\, [ef de ocol la OS Vatra Dornei pentru conflict de interese `n form\ continuat\, fals intelectual `n form\ continuat\, instigare `n condi]iile participa]iei improprii la fal intelectual `n form\ continuat\, uz de fals `n form\ continuat\, pentru toate aceste infrac]iuni invoc=ndu-se aplicarea articolului 33 litera a. din codul Penal, privind concursul de infrac]iuni.
Al\turi de acesta a mai fost trimis `n judecat\ [i Gheorghe Pintescu, fost angajat al OS Vatra Dornei, pentru fals intelectual `n form\ continuat\, instigare la fals intelectual `n forma continuat\, instigare `n condi]iile participa]iei improprii la fals intelectual in forma continuat\, uz de fals `n form\ continuat\, nerespectarea regimului armelor [i muni]iilor cu acelea[i prevederi ale articolului 33 litera a. a codului penal, privind concursul de infrac]iuni.
Un al treilea inculpat este Daniel Constantin Florescu, ce a fost trimis `n judecat\ pentru conflict de interese, instigare `n condi]iile participa]iei improprii la fals intelectual `n form\ continuat\ [i uz de fals.
Dumitru {incari, a fost de asemenea trimis `n judecat\ pentru conflict de interese `n form\ continuat\, fals intelectual, instigare `n condi]iile participa]iei improprii la faps intelectual `n form\ continuat\, fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ provat\ `n form\ continuat\ [i uz de flas `n form\ continuat\.
Iulian Cojoc a fost de asemenea trimis `n judecat\ pentru s\v=r[irea infrac]iunii de conflict de interese `n form\ continuat\.
Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Curtea de Apel au ar\tat, prin rechizitoriul ce l-au `ntocmit c\ `n cursul anului 2010, învinui]ii Ghiocel Adrian Toda[c\ – [ef de ocol la Ocolul Silvic Vatra Donrei, Gheorghe Pintescu, Daniel Constantin Florescu [i Dumitru {incari, to]i angaja]i ai Ocolului Silvica Vatra Dornei la acea vreme, func]ionari publici, cum spune rechizitoriul, au achizi]ionat diferite suprafe]e de teren cu vegeta]ie forestier\ (sau numai vegeta]ia forestier\, `n anumite cazuri) pe care le-au exploatat implicându-se personal `n unele din aceste demersuri, fie au realizat chiar ei marcarea arborilor, fie au `ntocmit actele de punere `n valoare (a.p.v.-urile), ori au eliberat autoriza]ii de exploatare, au predat parchetul spre exploatare, au f\cut verificarea exploat\rii ori acte de constatare a stadiului exploat\rii sau reprimirea parchetului. ~n acest fel silvicultorii, sub obl\duirea [efului de ocol Toda[c\. au realizat, spun procurorii, un folos material personal, dup\ ce au solicitat marcarea arborilor si au întocmit, ori au determinat întocmirea, `n fals, pe numele fo[tilor proprietari, a documenta]iei de exploatare (cereri marcare, acte de constatare, carnet de marcare, a.p.v., autoriza]ie de exploatare, procese verbale de predare parchet spre exploatare.
Mai trebuie de precizat c\ `n perioada 2008-2010, Gheorghe Pintescu, Constantin Daniel Florescu, Dumitru {incari [i Iulian Cojoc, angaja]i ai O.S. Vatra Dornei, jude]ul Suceava, s-au implicat personal `n activit\]i [i au îndeplinit acte de exploatare forestier\ prin care s-a realizat un folos material pentru rude ale lor sau afini pan\ la gradul II [i au procedat la predarea parchetelor spre exploatare sau verificarea exploat\rii, ori au f\cut acte de constatare a stadiului exploat\rii sau reprimirea parchetului pentru partizi (parchete) exploatate de societ\ti administrate de persoane din categoria celor de mai sus (rude sau afini ai lor pan\ `n gradul II).
Silvicultorii deda]i la afaceri cu lemnul Direc]iei Silvice au primul termen de judecat\ la Curtea de Apel, pe 16 martie
Curtea de Apel Suceava a preluat dosarul trimis `n judecat\ de procurori, primul termen fiind fixat pentru data de 16 martie a.c..
„Au fost salaria]i ai Ocolului Silvic Vatra Dornei. Instan]a va stabili care este gradul lor de vin\. Pintescu [i Florescu [i-au dat demisia, iar dup\ alte c=teva luni a demisionat [i Iulian Cojoc, ace[tia plec=nd `n structura privat\, la firme pe care le de]ineau oarecum `n concuren]\ neloial\ [i cu lips\ de etic\ profesional\”, a declarat directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu. Tot el a mai ad\ugat c\ „Direc]ia Silvic\ Suceava nu are toleran]\ pentru astfel de practici, care, `n afar\ de `nc\lcarea unor prevederi legale din legisla]ia silvic\, `ncalc\ [i contractul colectiv de munc\ `n cadrul c\ruia trebuie s\ fie rezolvate f\r\ echivoc astfel de situa]ii, prin interzicerea continu\rii r\m=nerii `n func]ie a unor persoane aflate `n stare de incompatibilitate cu statului angaja]ilor RNP”, a mai spus directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu. Atitudinea directorul Mihai Mihe]iu este `mp\ciuitorist\, `n confruntare cu cea a procurorilor care i-a trimis `n judecat\ o grup\ `ntreag\ de subordona]i, `n frunte cu un [ef de ocol – Adrian Ghiocel Toda[c\, de la OS Vatra Dornei. S-a vorbit `n pres\ despre faptul c\ acest [ef de ocol, a c\rei activitate era privit\ cu `ng\duin]\ de la centru, a explicat anchetatorilor c\ nu [tia faptul c\ `i este interzis prin lege s\ fac\ afaceri `n contra intereselor unit\]ii de la care `[i primea banii. La fel [i ceilal]i subordona]i ai s\i care aveau, pe l=ng\ slujba de p\durari pl\tit\ de la stat [i alte multiple beneficii din exploatarea lemnului din Bazinul Dornelor, `n zona care se organizau [i licita]ii pentru exploatarea masei lemnoase ce le erau favorabile. (N.R.)

Vezi si

Ioan Balan cere miniștrilor Sănătății și Energiei soluții urgente în vederea găsirii unui furnizor de energie  pentru Spitalul Județean Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelare adresată ministrului Sănătății și ministrului …

No comments

  1. Intrebati-l pe flutur , ca stie si el mult mai multe. E tatic in astea.

  2. ce credeti ca e numai unul din directie , toti taie padurea a picat doar unul sa scoata ochii la populatie mai lasati-o balta nu se intampla nimic