Wednesday , November 30 2022

Crin Antonescu, contrazis de Baisanu `n privinta candidaturii la Primaria Suceava

Ieri, conducerea central\ a USL a anun]at c\ au fost stabilite candidaturile pentru toate consiliile jude]ene [i prim\riile din municipiile re[edin]\ de jude] n Crin Antonescu, pre[edintele PNL: “Am nominalizat azi (ieri – n.red.) candidaturile la Consiliile Jude]ene [i prim\riile re[edin]e de jude]” n la Suceava `ns\ co-pre[edintele USL e contrazis ferm de {tefan Alexandru B\i[anu, liderul liderul local al PNL: “Joi ve]i primi r\spunsul. Joi vor veni cei de la PSD. Vom continua negocierile”, a declarat acesta asear\ n a[a cum era anun]at, pre[edintele PSD Suceava, deputatul C\t\lin Nechifor va candidat din partea USL la func]ia de pre[edinte al CJ Suceava

O situa]ie cel pu]in interesant\ [i comic\, `ntr-o anumit\ m\sur\, se petrece cu Opozi]ia sucevean\, `ndeosebi la PNL. ~n vreme ce conducerea central\ a USL a anun]at, prin vocea pre[edintelui PSD Victor Ponta c\ pe 19 martie vor fi definitivate candidaturile la alegerile locale iar ieri, 19 martie, pre[edintele PNL Crin Antonescu spunea c\ `n toate jude]ele s-au finalizat negocierile, la PNL Suceava se `ncearc\ `n continuare men]inerea unei „aure” de suspans. Ieri, Crin Antonescu a precizat c\ negocierile cu fiecare jude] sunt `ncheiate `n sensul c\ s-au stabilit candidaturile pentru func]iile de pre[edinte a consiliului jdue]ean [i a prim\riei municipiului re[edin]\ de jude]. „Am nominalizat azi (ieri – n.red.) candidaturile la Consiliile Jude]ene [i prim\riile re[edin]e de jude]. Mai sunt de finalizat cele 6 sectoare ale municipiului Bucure[ti. Le mul]umesc secretarilor generali ai partidelor noastre care au dus greul acestor negocieri [i intr\m `n faza urm\toare, `n care preg\tim cele trei congrese din 7 aprilie [i lans\rile candida]ilor. Vom fi prezen]i `n teritoriu `n c=t mai multe locuri al\turi de colegii noștri care candideaz\”, a spus Crin Antonescu.
Prezent la Bucure[ti, pre[edintele PSD Suceava, deputatul C\t\lin Nechifor a confirmat c\ s-a luat o hot\r=re `n acest sens, cu privire la candidaturile pentru [efia administra]iilor jude]ene [i `n municipiile re[edin]\ de jude]. Cu aceast\ ocazie, C\t\lin Nechifor a reiterat cele spuse `n repetate r=nduri cum c\ el va fi cel care candida la pre[edin]ia Consiliului Jude]ean Suceava din partea USL. ~n schimb, a evitat `ntr-o manier\ elegant\ s\ r\spund\ cu privire la cealalt\ candidatur\ din partea PNL la func]ia de primar al municipiului re[edin]\ de jude], ca s\ nu i se repro[eze c\ face afirma]ii privind buc\t\ria intern\ a partenerilor de coali]ie. „Conducerea central\ a USL va fi cea care va da publicit\]ii numele candida]ilor”, a declarat C\t\lin Nechifor, d=nd `ns\ asigur\ri c\ numele au fost deja stabilite pentru fiecare jude] [i municipiu re[edin]\ de jude] `n parte.
La PNL Suceava situa]ia era ceva mai tensionat\, cel pu]in `n ceea ce prive[te abordarea candidaturii, a[tept=ndu-se `n continuare clarific\ri [i avans=ndu-se ca termen final zilele de miercuri sau de joi. Liderul organiza]iei jude]ene Suceava a PNL, {tefan Alexandru B\i[anu a declarat c\ abia spre joi va fi comunicat un r\spuns final. „Joi ve]i primi r\spunsul cu privire la candidatura la func]ia de primar al municipiului Suceava. Joi vor veni cei de la PSD. Vom continua negocierile”, a declarat, ieri sear\, liderul PNL Suceava f\r\ a mai dori s\ fac\ alte comentarii suplimentare.
Reamintim c\ o anumit\ parte a USL, `ndeosebi din PSD, ar fi dorit ca de la PNL s\ candideze la func]ia de primar chiar liderul acestei forma]iuni politice, `ns\ el a evitat `n permanen]\ s\ spun\ tran[ant acest lucru. Ba mai mult, `n curs\ au intrat, recent, al]i membri PNL cum ar fi Corneliu Vornicu, Vasile Mocanu, Ilie Ni]\ [i Ovidiu Doroftei, ultimii av=nd cea mai mare sus]inere. Cu toate acestea, surse de la nivel central, citate de publica]ia electronic\ gandul.info au acreditat, ieri la amiaz\, ideea c\ din partea PNL va candida {tefan B\i[anu la func]ia de primar al municipiului Suceava. ~ntrebat cu privire la acest aspect, liderul PNL Suceava a declarat c\ nu [tia de a[a ceva, s-a ar\tat sceptic cu privire la cele men]ionate de publica]ia electronic\ respectiv\ [i a reiterat faptul c\ mai trebuie stabilite ni[te condi]ii cu cei de la PSD. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …