Thursday , May 23 2024

Contrabandistii de tigari din dosarul „Nasul manelistilor”, sfintisori in ochii judecatorilor de la Curtea de Apel Suceava

Paul Iova, Gheorghe }\r=]a – „Cu[u”, Constantin Nistor – „Copilu”, [i compania au fost pu[i în libertate pentru ca doi din trei judec\tori ai Cur]ii au considerat ca cei care au traficat ilegal mai multe sute de mii de pachete de ]ig\ri de contrabanda au suferit îndeajuns o luna în arestul Poli]iei opinie separata a f\cut al treilea judec\tor din complet, Lauren]iu Marius Hetriuc, care a considerat ca cei zece inculpa]i aresta]i trebuie p\stra]i în continuare la r\coare
Judec\torii Cur]ii de Apel Suceava au depus ieri motiva]iile la deciziile în baza c\rora lotul Paul Iova – Ioan Petri[or – „Na[ul maneli[tilor”, împreuna cu al]i noua coinculpa]i, a fost pus în libertate, in corpore, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute. Unul din cei trei judec\tori din complet – Lauren]iu Marius Hetriuc, a formulat în scris opinie separat\, în toate cele zece dosare de recurs înaintate de exponen]ii celei mai mari afaceri de contrabanda depistate p=na acum în Rom=nia, apreciind ca Paul Iova, Gheorghe T\r=]a – „Cu[u”, Constantin Nistor – „Copilu” împreuna cu ceilal]i colaboratori din afacere trebuie men]inu]i în continuare în arest.
Motivul pentru care cele zece persoane arestate în dosar – Paul Iova, F\nel Iova, Constantin Nistor, Gheorghe T\r=]\, Paul Roman, Titi Vasile Ieremciuc, Adrian Militaru, Ioan Sorin Parasca, Adrian Arcadie Isopescu [i Ghiocel Liviu Zabavschi au fost pu[i în libertate este explicat de cei doi judec\tori care au decis aceasta ( Veta Nechifor – pre[edinte de [edin]\, [i Iulius Cezar Dumitrescu) prin faptul c\, de[i dosarele se afla în continuare în faza de urm\rire penal\, de la luarea m\surii arest\rii a trecut o perioada de timp ce a dus la diminuarea pericolului pentru ordinea publica ce ar rezulta din punerea inculpa]ilor în libertate, iar m\sura privativa de libertate a arest\rii preventive se impune a fi înlocuita cu o m\sura preventiva mai u[oar\, restrictiva de libertate – obligarea de a nu p\r\si localitatea. „Pentru a se dispune astfel, se are în vedere faptul ca m\sura arest\rii preventive nu mai este una propor]ionala cu scopurile urm\rite, m\sura oblig\rii de a nu p\r\si localitatea fiind una suficienta pentru a asigura o buna desf\[urare a urm\ririi penale [i, eventual, a judec\]ii, neinfluen]area probatoriului [i împiedicarea sustragerii de la desf\[urarea cauzei”.
Cei doi judec\tori mai arata ca „punând în balan]a dreptul inculpatului la libertate individuala [i necesitatea protec]iei ordinii publice împotriva pericolului concret ce ar rezulta din punerea sa în libertate, acest drept al acestuia are un caracter preponderent, dat fiind faptul ca dreptul la libertate [i siguran]a este un drept fundamental al omului, de care acesta poate fi privat doar în condi]ii excep]ionale, regula constituind-o cercetarea în stare de libertate, [i doar excep]ional în stare de arest. (…) Înlocuirea m\surii arest\rii preventive cu obligarea de a nu p\r\si localitatea este apta sa asigure o buna desf\[urare a anchetei, orice înc\lcare a m\surii sau a obliga]iilor impuse pe durata acesteia putând duce la luarea m\surii arest\rii, conform art. 148 alin. 1 lit. a/1 C.proc.pen., aplicabil în mod automat în cazul neconform\rii inculpatului la obliga]iile impuse”, au ar\tat în motivare cei doi judec\tori care au invocat, dupa modelul luat de la avoca]ii ap\r\rii, cazuri rezolvate la curtea europeana de genul Mc Kay vs. Marea Britanie, Vrencev vs. Serbia, Ambruszkiewicz vs. Polonia, Ladent vs. Polonia etc., ar\tând ca nu este suficient doar ca privarea de libertate sa fie executata conform legii na]ionale, ci trebuie sa fie [i necesara în circumstan]ele specifice ale cauzei.
Paul Iova, zis Ioan Petrisor
sute de mii de pachete de ]ig\ri de contrabanda distribuite în ]ar\, motiv considerat insuficient pentru p\strarea lui Iovu [i a companiei în arest
Iova Paul – „Na[ul Maneli[tilor”, este cercetat pentru nu mai pu]in de 28 de acte de contraband\, s\v=r[ite în intervalul 14.04.2010 – 29.07.2010. Cantitatea totala de ]ig\ri preluata de acesta de la contrabandi[tii locali [i distribuit\, ulterior, în Bucure[ti [i în ]ara a fost de peste 330 de mii de pachete de ]ig\ri, daca facem calculul numai la actele de contrabanda ce i se imputa în mod direct.
Aceea[i motivare pentru a justifica punerea în libertate este a[ezat\, conform metodei „copy – paste”, [i în celelalte dosare de recurs.
În esen]\, niciunul dintre cei indica]i de Parchet ca fiind organizatorii uneia dintre cele mai mari re]ele de distribu]ie a ]ig\rilor de contrabanda descoperite p=na acum în Rom=nia nu a fost considerat de c\tre majoritatea completului de judecata de la Curtea de Apel ca fiind capabil sa împiedice actul de justi]ie ce se desf\[oara împotriva lor, ori ca ar reprezenta un pericol public. Iar votul majoritar a contat în decizia luat\.
Judec\torul Lauren]iu Hetriuc i-a vrut pe to]i cei zece în arest, în continuare
Gheorghe Tar=ta - „Cusu” si Constantin Nistor – „Copilu”
Opinie separata a f\cut, cum am amintit, judec\torul Lauren]iu Marius Hetriuc, în toate cele zece dosare de recurs.
El a considerat ca solu]ia ce s-ar fi impus în cauza este cea de respingere ca nefondate a recursurilor declarate de cei zece inculpa]i.
El a considerat ca temeiurile ce au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate a lor. Din mijloacele de proba administrate (respectiv, procesele verbale de transcriere a convorbirilor telefonice interceptate, procesele verbale de filaj cu plan[ele foto anex\, procesele verbale de perchezi]ie, declara]iile persoanelor audiate în cauz\, rapoartele de constatare tehnico-[tiin]ifica dactiloscopica [i înscrisurile depuse la dosar) rezulta presupunerea rezonabila ca inculpa]ii au s\v=r[it infrac]iunile de care sunt acuza]i – complicitate la contrabanda [i constituire de grup infrac]ional organizat. În spe]\, infrac]iunile re]inute în sarcina inculpa]ilor sunt pedepsite cu închisoarea mai mare de 4 ani, respectiv cu închisoarea de la 5 la 15 ani. „Consider\m, de asemenea, ca în cauza exista probe ca l\sarea în libertate a acestui recurent inculpat prezinta pericol concret pentru ordinea public\. Apreciem ca probele din care rezulta pericolul concret pentru ordinea publica sunt cele administrate pâna în prezent, pe baza c\rora s-a pus în mi[care ac]iunea penala împotriva inculpatului pentru s\vâr[irea infrac]iunilor men]ionate. În lipsa unor criterii legale, expun ca pericolul concret pentru ordinea publica poate fi dedus fie dintr-un pericol social concret deosebit de ridicat al faptei, fie din circumstan]ele personale ale inculpatului. În spe]\, având în vedere organizarea deosebita a activit\]ii infrac]ionale a grup\rii criminale din care f\cea parte [i inculpatul (…), contextul economic [i social actual în care se presupune ca au fost s\vâr[ite faptele amintite (criza economica [i necesitatea asigur\rii securit\]ii frontierei UE cu Ucraina [i Moldova înaintea ader\rii  la spa]iul Schengen), recrudescen]a în zona a unor fapte similare, num\rul mare de acte materiale de acte de livrare de ]ig\ri de contraband\, modul concret în care inculpatul a ac]ionat (acesta fiind de altfel liderul grup\rii infrac]ionale), sentimentul de indignare pe care activitatea ilegala în care a fost implicat [i inculpatul l-a trezit în rândul comunit\]ii denota un grad de pericol social concret deosebit al faptelor s\vâr[ite (ce excede pericolului social concret al unor fapte similare). Sub acela[i aspect, Curtea are în vedere [i faptul c\, din discu]iile telefonice interceptate ale inculpatului cu ceilal]i membri ai grup\rii infrac]ionale, Iova Paul a v\dit un profund dispre] fa]a de institu]iile statului [i normele de convie]uire sociala (cele mai relevante discu]ii în acest sens fiind discu]iile cu inculpatul Ieremciuc Titi Vasile). Prin urmare, temeiurile care au stat la baza lu\rii m\surii ini]iale subzistând, se impunea privarea de libertate a inculpatului Iova Paul pentru înca o perioada de 30 de zile. Mai mult, m\sura arest\rii preventive a inculpatului Iova Paul se impunea a fi prelungita deoarece din dosarul cauzei rezulta c\, l\sat în libertate, acesta ar avea interes sa influen]eze pe celelalte persoane din cauza de fa]a implicate în activit\]i de contrabanda cu ]ig\ri de provenien]a extracomunitar\, pentru a-[i înl\tura ori minimiza r\spunderea penala (sub acest aspect trebuie avut în vedere mai întâi faptul ca inculpatul nu a dat înca nicio declara]ie în cauza pentru a-[i prezenta varianta sa cu privire la învinuirile ce i se aduc; de asemenea, mai trebuie avut în vedere [i faptul ca o parte din persoanele implicate nu sunt înca identificate de c\tre anchetatori, urm\rirea penala fiind la început; ori inculpatul ar avea interes sa contacteze aceste persoane pentru a le influen]a)”, se arata în opinia separata depusa de judec\torul Hetriuc în dosarul de recurs al lui Paul Iova, asem\n\toare cu celelalte opinii separate depuse în celelalte noua dosare. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …