Sunday , March 3 2024

Contrabandisti de tigari din Brodina, Vicov si Bilca, obligati sa plateasca statului 4,3 miliarde de lei vechi

Dorel C=rciu, Silviu Puha, S\ndel Cioat\, Mihai Bujdei [i Constantin Cuciureanu  au sc\pat de pu[c\rie, primind pedepse cu suspendare, dar nu au sc\pat de plata accizelor c\tre bugetul statului

Cinci indivizi, trimi[i `n judecat\ pentru s\v=r[irea infrac]iunii de contraband\, au `ncercat ieri s\ `[i for]eze norocul, cer=nd `n apel la Curtea de Apel Suceava, scutirea de la plata prejudiciului adus bugetului de stat pentru ]ig\rile introduse ilegal `n ]ar\.
Dorel C=rciu, Silviu Puha, S\ndel Cioat\, Mihai Bujdei [i Constantin Cuciureanu au fost condamna]i de instantele de judecat\ la pedepse cu `nchisoarea. Dorel C=rciu a ob]inut doi ani de condamnare iar complicii s\i c=te un an [i jum\tate. Toate sentin]ele s-au dat cu suspendare. Dup\ ce au beneficiat de aceast\ clemen]\ a instan]ei, cei cinci indivizi au decis s\ pluseze, `n sensul c\ au cerut, pe cale civil\ s\ nu mai fie obliga]i s\ pl\teasc\ prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata accizelor calculate pentru ]ig\rile introduse iegal `n ]ar\, `n valoare de peste 4 miliarde de lei vechi.
Ieri, Curtea de Apel Suceava a respins ac]iunea ini]iat\ de cei cinci indivizi [i i-a obligat pe Dorel C=rciu, Silviu Puha, S\ndel Cioat\, Mihai Bujdei [i Constantin Cuciureanu, `n solidar s\ pl\teasc\ statului prejudiciul cauzat prin neplata accizelor aferente ]ig\rilor pe care le-au introdus `n Rom=nia f\r\ forme legale `n valoare total\ de 438.467 lei.
~n luna martie a anului 2009, Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT a trimis `n judecat\ pe cei cinci indivizi aminti]i anterior pentru contraband\ cu ]ig\ri la frontiera verde rom=no – ucrainean\. Ace[tia ar fi f\cut parte dintr-o structur\ mai ampl\ de contrabandi[ti, num\r=nd `n total 49 de `nvinui]i. S-a stabilit atunci c\ pe filiera condus\ de Dorel C=rciu din Brodina [i fa]ii Nikanor [i Ivan Iona[cu din Ucraina au fost introduse `n Rom=nia `n anii 2008 – 2009, peste frontiera verde, utiliz=ndu-se c\r\u[i, sute de mii de pachete de ]ig\ri, `n valoare total\ estimat\ de peste 4,5 miliarde de lei vechi. Procurorii au stabilit atunci c\ Dorel Cârciu [i cei doi fra]i Iona[cu erau cei care organizau [i de]ineau controlul asupra activit\]ilor infrac]ionale desf\[urate in zona frontierei verzi,
}inând leg\tura cu furnizorii de ]igarete, membrii ucraineni ai re]elei, organizând preluarea ]ig\rilor din loca]iile stabilite de fra]ii Iona[cu, asigurau strângerea c\r\u[ilor, stabileau potecile pe care se transportau baxurile cu ]ig\ri din zona de frontier\ spre depozitele intermediare, achitau sumele de bani în valut\ reprezentând contravaloarea ]ig\rilor [i se ocupau personal de valorificarea acestora.
În cursul investiga]iilor [i a cercet\rilor efectuate s-a constatat faptul c\ membrii grup\rii sau alte persoane din localitate semnalau în timpi reali orice prezen]\ a organelor poli]iei de frontier\ sau a persoanelor necunoscute în zon\, situa]ie în care persoanele cercetate în acest dosar î[i sporeau m\surile de siguran]\ sau î[i sistau activit\]ile infrac]ionale. Potrivit rechizitoriului, capii români ai re]elei aveau un profit net de 100% raportat la suma în valut\ investit\, achitat\ componentei ucrainene a grup\rii infrac]ionale, care avea sarcina de a achizi]iona [i livra ]igaretele. C\r\u[ii din segmentul român al grup\rii câ[tigau 100 RON pentru fiecare bax cu ]igarete transportat din Ucraina în depozitele intermediare stabilite de Dorel Cârciu, de unde erau vândute mai departe. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a stins din viață fostul mare hocheist sucevean Constantin Curelar

Fostul jucător și antrenor de hochei, Constantin Curelar, a murit subit în noaptea vineri spre …