Thursday , December 1 2022

Consiliul Judetean Suceava pregateste insolventa societatii Drumuri si Poduri

N „V\d insolven]a ca pe o m\sur\ de redresare, nu de falimentare a societ\]ii”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur n directorul societ\]ii Drumuri [i Poduri SA Suceava, Constantin Jard\, a amenin]at, ieri, `n plenul [edin]ei Consiliului Jude]ean Suceava, c\ `[i d\ demisia dac\ nu va fi luat\ o decizie `n direc]ia declan[\rii procedurii de insolven]\ n

Societatea „Drumuri [i Poduri” SA Suceava, al c\reia ac]ionar unic este Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava trece printr-una din cele mai dificile perioade din cele patru decenii de c=nd aceast\ structur\ a fost `nfiin]at\. Problemele au fost generate de lipsa acut\ de lichidit\]i [i de problemele pe care societatea le are cu `ncasarea unor debite, conflictul pe care `l are cu Direc]ia de drumuri [i Poduri din cadrul CJ Suceava cu privire la plata unor lucr\ri f\cute `n contul unor asfalt\ri electorale, acumularea unor debite tot mai mari la bugetul de stat. De asemenea, dintr-un efectiv de aproape patru sute de salaria]i c=]i erau `n jurul anului 2008, la ora actual\ mai sunt circa 200 de angaja]i la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava, `n urma m\surilor de restructurare a activit\]ii.
Ieri, `n [edin]a extraordinar\ a CJ Suceava, s-a discutat `n plen cu privire la o informare legat\ de situa]ia actual\ a societ\]ii. Dou\ solu]ii au fost propuse ca [i formule de redresare a activit\]ii la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava. Prima a fost cea a unei infuzii de capital. Cea de-a doua a fost cea de declan[are a procedurii de insolven]\, dar cu condi]ia ca aceasta s\ fie aprobat\ `n baza unei cereri formulat\ de c\tre conducerea societ\]ii, nu de c\tre o firm\ creditoare cum este `n prezent.
Prima solu]ie, cea de infuzie de capital, este greu de pus `n aplicare pentrun c\ dac\ suma ar fi mai mare de 200.000 de euro, ar fi necesar\ informarea nu numai a conducerii centrale a Oficiului Concuren]ei, ci [i autorit\]ile europene de la Bruxelles. Pe de o parte, suma de 200.000 de euro ar putea fi alocat\, `ns\ `n etape de-a lungul a trei ani, dup\ cum a spus pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. De cealalt\ parte, solicitarea aprob\rii unei infuzii de capital de peste 200.000 de euro poate fi considerat\ o form\ de ajutor de stat [i chiar dac\ se prime[te un r\spuns pozitiv de la Bruxelles, acesta nu poate fi transmis mai repede de un an de zile, dup\ cum a explicat vicepre[edintele CJ Suceava, Daniel Cadariu.
N Contre [i replici politice, trimiteri la DNA [i amenin]\ri cu demisia
~n condi]iile `n care societatea trece printr-o lips\ acut\ de lichidit\]i, fapt considerat de administra]ia jude]ean\ a fi mai grav dec=t diminuarea volumului de lucr\ri `n compara]ie cu c=]iva ani de zile, solu]ia greoaie a unei infuzii de capital nu poate fi optim\ pentru salvarea de la faliment a SC Drumuri [i Poduri SA Suceava. Prin urmare, ieri, `n [edin]a extraordinar\ s-a luat `n calcul [i cealalt\ variant\ a ini]ierii unor demersuri pentru declan[area de c\tre conducerea societ\]ii a procedurii de insolven]\.
De[i to]i consilierii jude]eni p\reau a fi de acord cu privire la necesitatea unei astfel de solu]ii, au existat [i unele contre `n deliberativul jude]ean. Unii consilieri jude]eni social democra]i cum ar fi Gheorghe Iacob, Petric\ {tirbu [i Mihai Grozavu au insistat s\ se caute [i alte solu]ii de redresare. Primul dintre ace[tia a mers p=n\ acolo `nc=t a cerut ca s\ se intervin\ `n justi]ie fie de c\tre conducerea CJ, fie s\ i se cear\ prefectului ca acesta s\ fac\ diligen]e la instan]\ `n a[a fel `nc=t s\ se gr\beasc\ solu]ionarea unui proces privind o sum\ de 8,2 milioane de lei cerut\ de SC Drumuri [i Poduri, dar pe care direc]ia de specialitate dinca drul CJ Suceava nu o recunoa[te `n lipsa unor contracte. Sugestiile acestuia privind traficul de influen]\ pe l=ng\ instan]\ au fost trecute `n derizoriu de ceilal]i consilieri jude]eni. S-au f\cut trimiteri de c\tre unii din consilierii jude]eni social democra]i [i la diverse situa]ii de lucr\ri sau financiare catalogate de ace[tia ca fiind fie dubioase, fie lipsite de profesionalism din partea managementului instituit din vara anului 2008. ~n replic\, Gheorghe Flutur le-a adus aminte de asfalt\rile electorale de 8,2 milioane de lei f\cute f\r\ contract [i pentru care DNA face cercet\ri `ntruc=t sunt suspiciuni de fapte de corup]ie. Social democra]ii nu au mai insistat apoi cu aluzii, `ns\ s-a b\tut `n continuare moned\ pe o serie de solu]ii cum ar fi recuperarea de c\tre SC Drumuri [i Poduri SA Suceava a unor debite de la diverse prim\rii.
Un alt consilier jude]ean, Gheorghe B\deli]\, le-a reamintit consilierilor social democra]i c\ managementul performant dinaninte de vara lui 2008 se datora unor `ncredin]\ri directe [i a unor contracte negociate direct `ntre societate [i administra]ia jude]ean\, nu datorit\ altor performan]e pe care SC Drumuri [i Poduri SA Suceava le-ar fi avut ca actor important pe pia]a jude]ean\ de construc]ii. C=t prive[te recuperarea debitelor restante, aceast\ solu]ie a fost considerat\ greu de pus `n aplicare `ntr-un timp rapid, astfel `nc=t s\ se poat\ sim]i o revigorare a societ\]ii `n sensul `nchiderii unor debite [i accesului la tot mai multe lichidit\]i.
V\z=nd c\ discu]iile se prelungesc [i exista riscul s\ nu se ajung\ la niciun consens, directorul societ\]ii „Drumuri [i Poduri” SA Suceava, Constantin Jard\, s-a ridicat `n plenul [edin]ei de ieri [i, cu vocea pu]in g=tuit\ de emo]ie [i de sup\rare, a spus consilierilor jude]eni c\ din punctul s\u de vedere cea mai rapid\ solu]ie este de a se intra `n insolven]\. „S-a tot discutat de mai bine de jum\tate de an pentru salvarea societ\]ii, dar cu excep]ia unor lucr\ri derulate `n toamn\, alt sprijin nu am avut. Dac\ nu se aprob\ insolven]a, atucni eu `mi dau demisia”, a spus directorul Constantin Jard\.

N La final, pupat pia]a independen]ei
~ntr-un final, s-a acceptat de c\tre consilierii jude]eni social – democra]i ca, la [edin]a viitoare, s\ se supun\ dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect de hot\r=re conform c\ruia s\ se accepta ca societatea al c\rui ac]ionar unic este chiar CJ Suceava s\ dac\ demersurile de declan[are a procedurii de insolven]\. „Eu v\d insolven]a ca pe o m\sur\ de redresare, nu de falimentare”, a declarat Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ [edin]a ordinar\ a deliberativului jude]ean sucevean va avea loc, cel mai probabil, `n cursul s\pt\m=nii viitoare. Singura problem\ care, deocamdat\, r\m=ne nerezolvat\, este cea cu privire la un alt proces pe care SC Drumuri [i Poduri SA Suceava `l are c u privire la declan[area insolven]ei, aceast\ solicitare fiind f\cut\ la Tribunal de c\tre un alt creditor. Termenul de judecat\ este de 5 aprilie. Prin urmare, misiunea celor de la SC Drumuri [i Poduri SA Suceava [i a administra]iei jude]ene este ceva mai dificil\ pentru c\ va trebui solu]ionat\ aceast\ situa]ie de a[a manier\ `nc=t instan]a s\ nu accepte declan[area insolven]ei la cererea creditorului respectiv, dar, ulterior, s\ accepte solicitarea de intrare `n insolven]\ la cererea societ\]ii. Avantajul intr\rii `n insolven]\ la cererea societ\]ii, nu a vreunui creditor const\ `ntr-o protec]ie mai larg\ din partea legii. De asemenea, este [i posibilitatea punerii `n aplicare a unui plan de redresare care s\ nu fie condi]ionat la fel de mult de `ndeplinirea diferitelor cerin]e ca [i atunci c=nd insolven]a ar fi fost declan[at\ ca urmare a solicit\rii unui creditor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Filtre rutiere și controale făcute de polițiști în pub-uri și săli de jocuri din Vicovu de Sus

Având în vedere evoluţia situaţiei operative  la nivelul zonei de competență a Poliției Orașului Vicovu …