Sunday , March 3 2024

Conac din Liteni, furat de paznici bucata cu bucata

Prin]ul Johannes Sturza, din Germania,  sus]ine c\ imobilul  s\u din Liteni arat\  jalnic din cauz\ c\ cei pe care i-a pl\tit s\-i p\zeasc\ averea  au sustras, de-a lungul anilor, aproape tot, mai pu]in pere]ii [i acoperi[ul N mo[tenitorul princiar arat\ cu degetul spre autorit\]ile locale care nu au luat nicio m\sur\, dup\ ce a depus numeroase sesiz\ri la poli]ie [i prim\rie n primarul ora[ului Liteni, Tomi]\ Onisii, sus]ine c\ imobilul a fost retrocedat [i nu mai este de competen]a administra]iei locale s\ aib\ grij\ de paz\ n potrivit legisla]iei, monumentele culturale  fac parte integrant\ din patrimoniul cultural na]ional [i sunt protejate prin lege

Printul Johannes Sturza a venit din Germania si a constatat cadin Conacul sau au mai ramas doar niste ziduri

Conacul din Liteni, aflat `n proprietatea prin]ului Johannes Sturza, din Germania, a fost furat bucat\ cu bucat\ de localnici, dar mai ales de cei pl\ti]i de c\tre  mo[tenitorul princiar s\ p\zeasc\ domeniul .
Imobilul, declarat momument de patrimoniu,  a disp\rut de pe harta cultural\ a jude]ului Suceava. Conacul a fost retrocedat `n baza Legii 10 din 2000, fiind pân\ la Revolu]ie un leag\n pentru copii orfani.  Odat\ dat `n proprietate, prin]ul Johannes Sturza a pl\tit pe rând mai mul]i localnici pentru paz\, `ns\  ace[tia  au preferat s\ pun\ mâna pe o sum\ de bani  [i nicidecum s\ aib\ grij\ de imobil. A[a se face c\  de dup\ 2003, odat\ cu intrarea `n posesie, din conac s-a furat bucat\ cu bucat\ totul. Nu au r\mas decât ni[te pere]i [i acoperi[ul. Dureros este c\ imobilul arat\ ca dup\ bombardament. ~n toat\ aceast\ perioad\ a fost smuls\ din perete toat\ instala]ia electric\, au fost sparte geamurile, au fost furate inclusive, grilajele,  instala]ia sanitar\, conductele de transport ale apei. “Nu se poate a[a ceva. Am `n]eles c\ se fur\ `n România, dar `ntr-un asemenea hal e strig\tor la cer. ~n ultimele luni au furat o u[\ de la cl\direa care cândva ad\postea Corpul Regal [i au distrus instala]ia electric\ introdus\ `n august 2010 pentru ca imobilul s\ poat\ fi luminat noaptea. {i de la fântâna artezian\ au disp\rut barele care o `nconjurau, cât despre pu]ul din care ]â[nea apa, aceasta a fost demult acoperit. Am avut o rela]ie bun\ cu s\tenii, `ns\ odat\ cu distrugerea cl\dirii [i a celorlalte anexe toat\ lumea tace. Acest conac avea 8 ha de teren [i nu mi-a fost retrocedat tot, inclusiv [coala [i terenul de fotbal al copiilor este pe terenul meu. Nu mi s-a retrocedat toat\ suprafa]a ci, treptat, aveam s\ aflu c\ pe o parte din terenul mo[tenit au fost date titluri de proprietate altor persoane [i nimeni nu recunoa[te nimic. Conacul a apar]inut m\tu[ii mele, Magdalena Crupenschi, iar noi am fost nevoi]i s\ plec\m `n 1943, `n ziua `n care se s\rb\torea  Sfântul Alexandru”, ne-a dest\inuit prin]ul Johanes Sturza.
Cl\direa a ajuns, treptat, o ruin\. Numai pere]ii exteriori au mai r\mas acum `n picioare.  {i o parte din grinzile care ]in acoperi[ul  au fost  furate.   Poarta conacului a disp\rut, iar gr\dina a devenit  p\[une pentru animalele localnicilor. Cl\direa a c\zut prad\ ho]ilor, care au luat tot ce s-a putut fura. Localnicii, `n cor, povestesc cum s-au furat c\r\mizi, grinzi [i fier [i nu se sfiesc s\ spun\ numele celor care [i-au b\tut joc de prin]ul Sturza. Dac\ mo[tenitorul princiar nu a `mprejmuit proprietatea retrocedat\, nici conducerea [colii nu s-a gr\bit s\ pun\ `n practic\ aceast\ situa]ie. A[a se face c\ geamurile conacului au devenit un loc de ]int\ la aruncatul pietrelor nu numai pentru copii dar [i pentru cei care au vrut s\ `[i bat\ joc de o cl\dire monument.
Venit special din Germania pentru a vedea ce s-a mai `ntâmplat cu conacul [i dac\ poli]i[tii au luat vreo m\sur\, mo[tenitorul princiar avea s\ afle c\ oamenii legii nu au f\cut nimic. “Sunt un om de bun\ credin]\ [i am pl\tit oameni s\ p\zeasc\ conacul cu tot ce avea al\turi, la recomandarea primarilor care s-au perindat de când a fost retrocedat. Am vorbit cu ace[ti localnici [i au primit bani lunar s\ p\zeasc\. Acum nici nu mai r\spund la telefon”, ne-a mai spus cu am\r\ciune Johanes Sturza.
Conacul a fost scos la vânzare  chiar de mo[tenitorul princiar la suma de 500.000 de euro.  Imobilul este situat `n centrul satului, `n apropierea unei [coli.  Deoarece conacul se afl\  pe Lista monumentelor culturale istorice , el nu pot fi demolat sau reconstruit decât cu aviz de la Ministerul Culturii.  Mai mult, autorit\]ile locale au `n atribu]ii s\ asigure paza acestor imobile. Autoritatile locale dau din umeri [i spun c\ atâta timp cât conacul s-a aflat `n proprietatea statului arata bine, o cl\dire locuibil\, `ns\ dup\ ce prin]ul Sturdza a demarat proceduri de retrocedare a imobilului [i cl\dirile aferente, nu  ar mai fi fost de competen]a  conducerii Prim\riei s\ asigure paza .
Primarul ora[ului, Tomi]\ Onisii sus]ine c\ imobilul a fost retrocedat [i nu mai este de competen]a administra]iei locale s\ aib\ grij\ de paz\ . Potrivit legisla]iei, `ns\ monumentele culturale  istorice fac parte integrant\ din patrimoniul cultural na]ional [i sunt protejate prin lege. Edilul localit\]ii recunoa[te c\ imobilul a fost distrus de c\tre cei pl\ti]i de mo[tenitorul princiar s\ fac\ paz\ `ns\ sus]ine c\ nu este de competen]a administra]iei locale s\ fac\ cercet\ri ci a poli]iei. “Prin]ul Johanes Sturza a f\cut [i la prim\rie numeroase sesiz\ri, `ns\ nu suntem r\spunz\tori de furturile comise. Poli]ia trebuie s\ fac\ verific\ri, sunt organe de anchet\. E drept, c\ a avut pl\tite persoane de diferit meserii, instalatori, t\mplari, la un momnet dat avea [i un administrator acolo, dar to]i [i-au b\tut joc de averea sa. C=t despre copiii care joac\ fotbal pe terenul din incinta conacului, e treaba conducerii [colii s\-i sf\tuiasc\ pe elevi s\ nu intre pe un teren privat”, ne-a spus edilul ora[ului.
Cl\direa a fost construit\ `n jurul anilor 1800 , fiind  mo[tenit\  de Crupenschi Alexandru [i Magdalena iar ulterior de prin]ul Johanes Sturza. Pe lâng\ conac mai sunt [i dou\ dependin]e – grajduri [i locuinte pentru `ngrijitori. Dup\ ce a fost preluat de comuni[ti, conacul a ad\postit fosta Cooperativa Agricol\ de Produc]ie iar, ulterior, a fost transformat `n Cas\ de Copii . ~n anul 2000, copiii au fost prelua]i de alte centre, iar mo[tenitorul conacului, odat\ cu apari]ia Legii de retrocedare a caselor na]ionalizate, prin]ul Johannes Sturza a demarat proceduri de revendicare a imobilului. Potrivit legii si a reconstituirii dreptului de propritate, Comisia Judeteana de Fond Funciar a aprobat punerea `n posesie a conacului cu dependin]ele [i terenul aferent. Prin]ul Johannes Sturza nu a dat nicio destina]ie acestuia,  `ns\ a pl\tit  pe rând câteva persoane care s\ aib\ grij\ de proprietatea sa. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …

No comments

  1. sa-i faci ceva la seful militiei, florico!!!!!!!!!!!!!1

  2. Seful Politiei ce face,sau sta la dat amenzi la circulatie in dreapta agentului.??