Saturday , April 13 2024

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara si-a sarbatorit bobocii pe ritmuri de “Fiesta”

 

Colegiul Tehnic de Industie Alimentar\ a `ncheiat seria balurilor din aceast\ toamn\, pe ritmuri efervescente de “Fiesta” u organizatorii i-au s\rb\torit pe cei mai ‘proape]i’ dintre liceenii colegiului printr-un maraton de momente artistice, parodii [i pantomime u zece perechi de boboci au l\sat emo]iile deoparte [i au urcat pe scen\ pentru a dovedi at=t juriului, c=t [i colegilor lor din sal\ c\ merit\ titlul de Miss [i Mister u Carolina Ursu [i Robert Moscaliuc au fost desemna]i cei mai frumo[i boboci de la CTIA 

Suita balurilor bobocilor din aceast\ toamn\ s-a `ncheiat, vineri sear\, cu spectacolul oferit de elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar\, `n cadrul c\ruia, pe parcursul a mai mult de trei ore, ace[tia i-au s\rb\torit pe cei mai ‘proape]i’ dintre liceenii colegiului. Organizatorii balului au propus o tem\ vesel\, efervescent\, spectatorii fiind invita]i s\ petreac\ pe ritmuri sprintene de “Fiesta”.
Ca de fiecare dat\, unui spectacol de acest gen nu i-a putut lipsi cel mai a[teptat moment, competi]ia care s\-i scoat\ în eviden]\ pe cei mai cei dintre boboci. Zece perechi de boboci, to]i numai unul [i unul, au l\sat emo]iile deoparte [i au urcat pe scen\ pentru a dovedi at=t juriului, c=t [i colegilor lor din sal\ c\ merit\ statutul de exponen]i ai genera]iei lor. Probele propuse de organizatori, pentru cele zece fete [i pentru cei zece b\ie]i, le-au testat acestora capacitatea de autoprezentare, spontaneitatea, talentul `ntr-ale dansului, calit\]i care au desemnat `n final câ[tig\torii competi]iei. Chiar dac\ r\zle], bobocii au fost stânjeni]i de emo]ii, tinerii au f\cut fa]\ concursului cu brio, iar spectacolul le-a mers [nur.
De punctat este faptul c\, `nc\ de la debutul spectacolului, gazdele showului au avut o idee pe c=t de inedit\, pe at=t de amuzant\, [i anume aceea de a boteza publicul. To]i cei din sal\ au primit numele de „Vl\du]”, astfel c\ sintagme precum „Aplauze Vladu]” sau „}i-a placut Vl\du]” au putut fi auzite adesea pe parcursul `ntregului spectacol, st=rnind z=mbete printre spectatori.
Primul rol pe care l-au avut de interpretat bobocii colegiului a constat `n propria prezentare, prob\ `n cadrul c\reia fiecare competitor [i-a consemnat `n fa]a juriului [i a spectatorilor principalele pasiuni, cali]\]i [i tr\s\turi. Bobocii [i-au f\cut intrarea pe ritmuri latino, a[a cum se cuvine la o adev\tat\ „Fiesta”, `n vestimenta]ii colorate [i vesele.
Iar pentru c\ atmosfera creat\ de liceeni a fost una dedicat\ muzicii [i bunei dispozi]ii, a fost r=ndul celor de la Strong Sensation, fo[ti [i actuali elevi ai liceului, s\ fac\ o demontra]ie de dans pe ritmuri alerte de Hip Hop. Ici colo ceva probleme de sincronizare s-au ivit, `ns\ publicul a arbitrat pozitiv `ntreaga performan]\ a celor de pe scen\.
Cele mai multe ropote de aplauze au fost smulse de pastilele umoristice preg\tite de organizatori sub forma unor pantomime sau scurte parodii. Sceneta „Macho man” preg\tit\ de prof. C\t\lina T\nase [i pus\ `n scen\ de [ase elevi ai colegiului au descre]it frun]ile tuturor celor din sal\, ideea de a ironoza tipologia unui „macho” [i manierele acestuia, comportamente frecvent `nt=lnite `n zilele noastre, fiind recompensat\ cu ropote de aplauze.
Liceenii [i-au asumat diverse roluri menite s\ st=rneasc\ valuri de hohote de r=s de-a lungul spectacolului
Suita de momente umoristice a fost cu succes completat\ de scenetele „La dentist” sau „PR} factor”, ambele numere fiind coordonare de prof. Radu Blenc\, liceenii asum=ndu-[i diverse roluri menite s\ st=rneasc\ valuri de hohote de r=s de-a lungul spectacolului. Parodia „PR} Factor” a redat cu fidelitate c=teva secven]e din cadrul celebrului show de televiziune iar concuren]ii care s-au prezentat `n fa]a jura]ilor, concuren]i nu tocmai talenta]i precum F\n F\nel sau Chioru Fermecatu, au servit publicului o por]ie s\n\toas\ de bun\ dispozi]ie.
Dup\ c=teva momente artistice, a fost r=ndul bobocilor s\ revin\ pe scena de spectacol a Casei de Cultur\ pentru cea de-a doua prob\ a concursului de Miss [i Mister, prob\ `n cadrul c\reia au fost testate talentul [i creativitatea celor 20 elevi de clasa a IX-a. Pentru proba de aptitudini unii boboci [i-au eviden]iat un talentul asta `n vreme ce c=]iva nu au fost tocmai inspira]i `n alegerea momentului pe care urmau s\-l sus]in\ pe scen\. C=]iva competitori au `ncercat s\ conving\ juriul prin dans, al]ii au optat pentru un moment de interpretare muzical\ sau poezie. La mare mod\ au fost momentele unde boboceii au ales s\ recite o serie de aforisme [i cuget\ri din America Latin\.
Cinci stiluri de dans pentru cele perechi de boboci
Grija pentru natur\ a liceenilor de la ‚Alimentar’ a fost eviden]iat\ printr-o prezentare de rochii ecologice confec]ionate din materiale reciclabile, ]inute vesele [i colorate care s-au dovedit a fi ideale pentru orice „fiest\”. Sub `ndrumarea prof. Loredana Strugaru, elevele din clasa a XI-a C au reu[it s\ aduc\ `n fa]a publicului un moment fashion inedit [i creativ, deopotriv\.
Vl\du] a primit cu mare bucurie [i presta]ia colegei sale Ioana Aghiorghiesei care a prezentat un moment muzical `n ton cu tema balului. Acesta num\r a prefa]at de presta]ia Ederei Turtureanu, a Roxanei Muha [i a lui Vasile Ilk, cei trei elevi dovedindu-[i talentul vocal [i apeten]\ pentru frumuse]ea [i voio[ia c=ntecului popular.
{i pentru c\ veselia, energia [i pofta de via]\ unei adev\rate fieste se reg\sesc `ntr-un singur dans, elevele claselor a XI-a [i a XII-a coordornate de prof. Monica Lepcaliuc au adus `n fa]a publicului un dans ]ig\nesc. Cu b\nu]i zorn\itori la br=u [i `nso]ite de ]igani cu p\l\rii cu boruri largi, elevele au dansat cu mult patos fustele ro[ii.
Scena casei de Cultur\ a fost din nou preg\tit\ pentru a-i primi pe bobocii `nscri[i `n cursa pentru Miss [i Mister care au fost supu[i ultimei probe, respectiv cea de dans. Prin mi[c\ri mai mult sau mai pu]in reu[ite de vals, ragge, latino, mambo, cei 20 de boboci au `ncercat s\ conving\ jura]ii c\ merit\ `ntr-adev\r distinc]ia mult r=vnit\.
Totodat\, o presta]ie deosebit de apreciat\ a fost cea a lui Alexandru Gagiu, t=n\rul dovedind faptul c\ saxofonul mai are pu]ine secrete pentru el. Prin interpretatea unor ever-greenuri precum „Nothing’s gonna change my love for you” sau „Careless Whisper” acesta a oferit un moment muzical pentru care reac]ia publicului, principalul baromentrul al unui spectacol, a fost una pe m\sur\.
Spectacolul s-a `ncheiat cu presta]ia lui Dj Emil Lassaria, al\turi de Caitlyn. Boboceii nu s-au sfiint s\ se urce pe scen\ pentru a dansa al\turi de ace[tia iar, pe parcursul celor 50 de minute de show, numero[i spectatori s-au ridicat de pe scaune pentru a aclama presta]ia dj-ului.
Carolina Ursu [i Robert Moscaliuc, cei mai frumo[i boboci de la CTIA
Portalul “Tu [i Rom=nia” [i-a desemnat favori]ii, oferind titlurile Miss [i Mister “Tu [i Rom=nia Ioanei Aghiorghiesei [i lui Vasile Ilk.
Locul III a fost adjudecat de c\tre Ani[oara Ermolae [i Vasile Ilk iar locul II a fost ob]inut de Alexandru Gagiu [i Ioana Aghiorghiesei. Titlurile de Miss [i Mister Boboc 2012 au mers c\tre Carolina Ursu [i Robert Moscaliuc.
În alegerea celor mai frumo[i boboci a contribuit juriul format din Crai]a Buda Niga- director CTIA, Cornel Grosari, profesorii- Dana Doroftei, Corina Stamatin, Melania Radu, Narcisa Macovei, Constantin Dumitru [i elevul Petru Ungureanu. Petrecerea s-a mutat, dup\ ora 22.00, de pe scena Casei de Cultura într-unul din cluburile din ora[. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Cursuri gratuite de educație financiară pentru Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului

Elevii Colegiului ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului au participat, în perioada 28 martie-4 aprilie a.c., …