Friday , April 19 2024

Case moderne, de jumatate de milion de euro, pentru sinistratii din Granicesti

N opt case vor fi finalizate p=n\ `n data de 15 decembrie pentru familiile din comuna Gr\nice[ti care au fost afectate de inunda]iile din aceast\ var\ n firma austriac\ Schweighoffer a dorit s\ ajute familii sinistrate, iar Gheorghe Flutur, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, a `ndrumat-o spre Gr\nice[ti pentru c\ multe dintre gospod\riile afectate „au fost ridicate de oameni muncitori, nu care stau pe pod sau la bere [i a[teapt\ ajutor de la stat”

Efortul f\cut `n jude]ul Suceava pentru construirea unor case noi pentru sinistra]ii afecta]i de inunda]iile din aceast\ var\ nu este doar din partea statului, ci vine [i din zona mediului privat iar nu de pu]ine ori un astfel de sprijin este chiar mai consistente. Spre exemplu, `n comunele {erb\u]i [i D\rm\ne[ti se construiesc case pentru sinistra]i dup\ proiectul guvernamental, case care de altfel au fost vizitate cu mai mult timp `n urm\ de primul ministru Emil Boc, ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, de ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, de Maria B\sescu, so]ia pre[edintelui Rom=niei iar ieri de ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[.
Nu departe de comuna {erb\u]i, la Gr\nice[ti, ministrul Traian Iga[ a putut vedea cum firma austriac\ Schweighoffer ridic\ opt case, cu parter [i mezanin, folosind un proiect austriac. Casele sunt mai aspectuoase, cu siguran]\ mai spa]ioase [i au teren `n jur ceva mai mult dec=t cele ridicate prin program guvernamental. Potrivit celor spuse, ieri, de directorului executiv `n cadrul Schweighoffer R\d\u]i, Nechifor Tofan, valoarea investi]iei din aceast\ comun\ se cifreaz\ la suma de 500.000 de euro. De altfel, aceste case construite la Gr\nice[ti, `n zona satului Dumbrava, au fost amplasate `ntr-o zon\ ceva mai `ndep\rtat\ de vatra satului [i unde localnicii se confrunt\ [i cu problema alunec\rilor de teren.
Construirea noilor case dup\ model austriac `n zona respectiv\, mai ferit\ de alunec\rile de teren, a presupus `ns\ [i cheltuieli cu racordarea la re]eaua electric\, `ns\ [i acestea au fost suportate de c\tre compania Schweighoffer. De asemenea, fiecare cas\ nou\ are fos\ septic\ proprie, aceste cheltuieli fiind suportate tot de compania austraic\. Ieri, reprezentan]ii firmei care au executat lucr\rile au spus c\ un mare merit l-a avut proiectantul iar firma Schweighoffer a f\cut tot posibilul ca s\ nu fie niciun fel de abateri de la proiect, [i astfel s-a muncit „ca la carte”.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, senatorii Sorin Fodoreanu, Orast Onofrei [i Tiberiu Prodan, deputatul Ioan B\lan, prefectul Sorin Popescu au fost, ieri, al\turi de ministrul Traian Iga[ [i secretarul de stat Mihai Capr\ atunci c=nd au vizitat casele noi care se construiesc la Gr\nice[ti. C=]iva localnici erau de fa]\ iar ministrul a avut cuvinte de apreciere fa]\ de modul `n care s-au f\cut casele pentru sinistra]i [i de condi]iile pe care le vor avea dup\ ce locuin]ele noi vor fi finalizate.
Gheorghe Flutut a ]inut s\ precizeze c\ sinistra]ii din Gr\nice[ti au meritat astfel de case. El a explicat c\ pe l=ng\ sprijinul de la bugetul de stat [i de la unele companii de stat, la refacerea zonelor [i locuin]elor calamitate s-a implicat [i Biserica, pentru care i-a mul]umit, dar [i unele firme cum ar fi cele cu capital austriac care au f\cut fabrici de prelucrare a lemnului `n zona R\d\u]i – Egger [i Schweighoffer. O problem\ era c\ firmele austriece voiau s\ preia [i s\ fac\ noi case pentru sinistra]i din c\tune, motivul fiind c\ ar fi dorit s\ pun\ `n practic\ ideile lor, f\r\ s\ mai aib\ implicare sau vreun alt amestec cu alte autorit\]i sau firme. Gheorghe Flutur a povestit cum cu o zi `nainte de a primi confirmarea c\ se va acorda sprijin pentru sinistra]i din partea Schweighoffer a vizitat zona din Gr\nice[ti afectat\ de inunda]ii [i a r\mas impresionat de faptul c\ oamenii erau muncitori, `[i str=nseser\ bani lucr=nd `n str\in\tate iar acum `[i vedeau munca luat\ de ape, dar nu st\teau „la pod sau la bere a[tept=nd ajutorul statului”.
De aceea, atunci c=nd a discutat cu cei de la Schweighoffer, le-ar fi recomandat s\ mearg\ la Gr\nice[ti. „Am preferat s\ vin\ aici la Gr\nice[ti pentru c\ lumea de aici era disperat\. Oameni harnici, care au lucrat `n str\in\tate [i au pierdut tot [i am spus c\ merit\ a[a ceva. Unui om cu b\t\turi `n palm\ trebuie s\-i r\spl\te[ti efortul. Unui om harnic care nu st\ pe pod sau la cr=[m\ s\ bea bere [i s\ a[tepte ajutor trebuie s\-i respec]i munca”, a spus Gheorghe Flutur. El a ar\tat c\ astfel munca acestor oameni este r\spl\tit\. Printre familiile ale c\ror case au fost afectate de inunda]ii sunt [i unele foarte numeroase, una av=nd chiar opt copii. Potrivit celor spuse de [eful administra]iei jude]ene sucevene, cele opt case din Gr\nice[ti vor fi inaugurate `n 15 decembrie, urm=nd s\ fie predate proprietarilor la cheie, ministrul Traian Iga[ spun=nd c\ `n acest fel familiile sinistrate vor primi colind\tori `n case noi [i mai frumoase. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …