Tuesday , December 6 2022

Bucovina Ecoterm Gaz nu va primi rambursarile de TVA cerute si ram=ne buna de plata pentru expertii angajati

Societatea constituit\ acum [ase ani de c\tre Consiliul Jude]ean Suceava pentru a se ocupa de activitatea de distribu]ie a gazelor naturale `n cele 60 de localit\]i din jude], parte a proiectului Suceava – Utilit\]i [i Mediu la Standarde Europene, a pierdut la Curtea de Apel rambursarea TVA `n valoare de  peste 240 de miliarde de lei vechi n  Bucovina Ecoterm Gaz va trebui s\ pl\teasc\ 414 milioane de lei vechi ca onorariu unui expert finaciar n DNA a instrumentat `n ultimii ani  dou\ dosare privind afacerea Bucovina Ecoterm Gaz n unul `l viza pe [eful fiscului sucevean, Petric\ Ropot\, altul pe fostul [ef al Consiliului Jude]ean, Gavril M=rza n `n ambele cazuri s-a dispus ne`nceperea urm\ririi penale
Un dosar greu, l\sat mo[tenire de vechea conducere a Consiliului Jude]ean Suceava a fost finalizat zilele trecute de Curtea de Apel Suceava. Este vorba despre solicitarea de restituire a TVA formulat\ de SC Bucovina Ecoterm Gaz, firm\ constituit\ la sf=r[itul anului 2005 `n scopul utiliz\rii banilor proveni]i din `mprumutul de 83 de milioane de euro f\cut `n numele a 60 de unit\]i administrativ teritoriale, pentru a se realiza aduc]iuni de gaze `n localit\]i rurale, centrale termice [i re]ele de distribu]ie a agentului termic `n mediul urban.
La acea vreme, Consiliului Jude]ean a `nfiin]at o firm\ – Bucovina Ecoterm Gaz, menit\ s\ c=[tige licita]ia pentru efectuarea lucr\rilor de distribu]ie a gazelor naturale. ~n paralel societatea trebuia s\ gestioneze [i banii ob]inu]i din `mprumutul f\cut la Deutsche Bank pentru efectuarea lucr\rilor de alimentare cu gaz `n localit\]ile sucevene cuprinse `n proiect. Lucr\rile au demarat [i, la un moment dat, Bucovina Ecoterm Gaz a calculat c\ trebuie s\ solicite [i s\ ob]in\ de la Fisc, ramburs\ri de TVA `n sum\ de peste 240 de miliarde de lei vechi. Cererea a fost confirmat\ de o parte dintre lucr\torii Direc]iei Generale a Finan]elor Publice Suceava `ns\ a fost refuzat\ de conducerea unit\]ii fiscale, ajung=ndu-se la un proces care s-a derulat, la Suceava, p=n\ zilele trecute.
Astfel, Curtea de Apel Suceava a dispus respingerea cererii formulate de SC Bucovina Ecoterm Gaz ca ne`ntemeiat\ [i `n plus, a dat `n debit reclamanta cu suma de 414,3 milioane de lei vechi reprezent=nd onorariul expertului.
Decizia instan]ei este acum deranjant\ [i pentru actuala conducere a Consiliului Jude]ean, `n calitate de unic ac]ionar la SC Bucovina Ecoterm Gaz. C\ nu se vor primi cei 240 de miliarde de lei vechi ca restituiri de TVA este una, dar faptul c\ va trebui s\ fie pl\tit\ o sum\ de 414 milioane de lei vechi pentru onorariul unui expert tehnic,  este mai grav, fiindc\ aceast\ sum\ nu a fost prev\zut\ `n buget.
Clarificarea definitiv\ a situa]iei se va produce abia dup\ ce dosarul va ajunge la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, exist=nd, la hot\r=rea Cur]ii de Apel Suceava, cale de recurs.
N [eful finan]elor sucevene, reclamat la DNA de Curtea de Conturi
Dosarul Bucovina Ecoterm Gaz a fost unul dintre cele mai des invocate `nainte de alegerile din 2008. Prin luna mai a anului 2008, Camera de Conturi Suceava a transmis Serviciului Teritorial Suceava al Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie o sesizare penal\ care vizeaz\ modul `n care a fost gestionat\ de c\tre conducerea Direc]iei Generale a Finan]elor Publice afacerea Bucovina Ecoterm Gaz. Prin actul transmis c\tre DNA Suceava, procurorii erau solicita]i s\ efectueze cercet\ri fa]\ de Petric\ Ropot\, directorul DGFP Suceava [i a altor 20 de angaja]i ai Fiscului Sucevean pentru `nc\lcarea prevederilor legale `n ceea ce prive[te rambursarea de TVA aferent\ luc\rilor de investi]ii realizate de SC Bucovina Ecoterm Gaz, `n sum\ de 243 de miliarde de lei vechi. ~n urma controlului realizat atunci de Camera de Conturi Suceava s-a stabilit suma de 150 de miliarde de lei major\ri de `nt=rziere pentru nerambursarea `n termen legal a TVA c\tre SC Bucovina Ecoterm Gaz, societate care gestiona proiectul de utilit\]i [i mediu la nivel jude]ean, av=nd ca ac]ionari Consiliul Jude]ean [i alte 60 de unit\]i administrativ teritoriale. Bucovina Ecoterm Gaz SA Suceava a cerut rambursarea de TVA pentru lucr\rile de reabilitare a re]elelor termice [i transformare a centralelor termice `n puncte termice, `n municipiile C=mpulung Moldovenesc [i Vatra Dornei precum [i `n ora[ele Gura Humorului [i Siret. Suma solicitat\ pentru rambursare a fost de 26 miliarde lei vechi, din care s-au rambursat 19 miliarde `n dou\ tran[e iar 7 miliarde au fost respinse de la rambursare. Ulterior, cele 19 miliarde au fost cerute `napoi de c\tre DGFP, cu penalit\]i de `nt=rziere.
Bucovina Ecoterm Gaz a ac]ionat atunci  `n instan]\ Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava, reprezentan]ii acestei firme apreciind c\ penalit\]ile nu se justific\ [i `n plus ar trebui, conform legii s\ beneficieze `n toatal de ramburs\ri de TVA-ul pentru toate lucr\rile efectuate, sum\ care dep\[ea la jum\tatea anului trecut 240 de miliarde de lei vechi.
N fosta conducere a CJ, cercetat\ la r=ndul ei de procurorii anticorup]ie
DNA Suceava a trebuit s\ verifice [i alte aspecte, legate de modul `n care s-a constituit SC Bucovina Eoterm Gaz.  S-a aflat, dup\ alegerile din 2008 c\ DNA Suceava a `nceput s\ verifice `nc\ din 2006 mai multe aspecte din activitatea firmei Bucovina Ecotermgaz dup\ ce firma Nord Gaz R\d\u]i, care a contestat licita]ia pentru desemnarea operatorului de gaze naturale în jude] a depus [i plângere la DNA privind modul în care CJ Suceava a v\rsat în contul firmei pe care a `nfiin]at-o suma de cinci milioane de euro, ceea ce a permis ca societatea s\ beneficieze de un punctaj mai bun [i drept urmare, s\ c=[tige licita]ia organizat\. Aceast\  sum\ fusese repartizat\ firmei printr-o hot\râre a CJ Suceava din vara anului 2005, cu aprobarea Ministerului Finan]elor Publice [i cu avizul Deutsche Bank, banca finan]atoare a proiectului “Suceava-utilit\]i [i mediu la standarde europene”.
Procurorii anticorup]ie au solicitat atunci preciz\ri privind modul în care a fost transferat\ în contul Bucovina Ecotermgaz suma de cinci milioane de euro.
Dosarul “Bucovina Ecoterm Gaz”,  intrumentat ini]ial de c\tre procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA a fost preluat `n anul 2006 de c\tre Direc]ia General\ Anticorup]ie Bucure[ti. Motivul pentru care s-a decis transferarea anchetei la Bucure[ti a fost acela c\ dosarul devenise extrem de complex  [i, pe de alt\ parte,  nu era exclus ca persoanele implicate `n aceast\ cauz\ [i fie cercetate [i `n alte dosare ale procurorilor anticorup]ie bucure[teni, aflate `n curs de solu]ionare. Cei care au fost implica]i acum [ase ani `n aceast\ afacere, fie de o parte, fie de alta a baricadei, pot acum s\ r\sufle u[ura]i Structurile DNA au decis ne`nceperea urm\ririi penale nici pentru unii, nici pentru al]ii. Banii pe care Bucovina Ecoterm Gaz i-ar fi ob]inut din ramburs\ri de TVA ar fi acum ca o m\nu[\ pentru Consiliul Jude]ean, obligat acum, `n calitate de unic ac]ionar la societate, s\ pl\teasc\ [i expertize de aproape jum\tate de miliard de lei vechi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …