Sunday , April 21 2024

Batranul securist Nicolae Dorneanu, chemat de CNSAS sa dea socoteala pentru actiunile lui de acum 50 de ani

CNSAS a depus la Curtea de Apel Bucure[ti o ac]iune în constatare prin care se cere confirmarea existen]ei calit\]ii de lucr\tor al securit\]ii pentru Nicolae Dorneanu, acum în v=rsta de 82 de ani, retras de mul]i ani în comuna natala Sadova [i autor de c\r]i lui Dorneanu i se imputa faptul ca a persecutat, în anii ‘60, sectan]i, etnici germani dar [i un preot ortodox care în anul 1948 “a instigat cet\]enii împotriva partidelor democratice, neprezent=ndu-se la postul de jandarmi [i disp\r=nd de la domiciliu”
Nicolae Dorneanu, un b\tr=n securist de 82 de ani, retras de multa vreme în comuna natala Sadova, va trebui sa dea explica]ii în fa]a Cur]ii de Apel Bucure[ti, dupa ce Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii  a depus la aceasta instan]a o ac]iune în constatare prin care se solicita confirmarea pentru acesta a existen]ei calit\]ii de lucr\tor al securit\]ii.
Lini[tea b\tr=nului securist, cunoscut în sat drept “colonelul” [i pe care primarul localit\]ii, Gheorghe Rusu, îl lauda spund ca scrie c\r]i, fiind autor a cel pu]in dou\,  a fost tulburat\, conform ac]iunii în constatare formulate de CNSAS, de c\tre Dorin Vataman, din R\d\u]i, fost deputat, actualmente consilier local [i lider al PN}CD R\d\u]i. Vataman îns\, de[i numele s\u este scris negru pe alb în respectivul document, neaga faptul ca l-ar fi cunoscut de Dorneanu însa nu respinge ideea ca, atunci c=nd a cerut dosarul de la Securitate a bunicului s\u, sa fi zg=nd\rit ceva arhive în care s-a reg\sit [i numele lui Nicolae Dorneanu.
Conform arhivelor verificate de CNSAS, Nicolae Dorneanu a avut în anii 1961 – 1963 gradul de c\pitan [i era [ef al Sec]iei a II-a din cadrul Direc]iei Regionale Suceava, Sec]ia raionala C=mpulung [i, respectiv, maior, [ef al Sec]iei raionale R\d\u]i în anii 1965 – 1966.
În aceasta calitate, d=nsul a aprobat deschiderea dosarului de urm\rire informa]tiva pentru o persoana semnalata ca fiind adept “fanatic” al cultului Adventi[ti de ziua a [aptea, ce participa cu regularitate la adun\rile acestei mi[c\ri religioase, în comuna Dorne[ti. Conform ac]iunii în constatare aflate pe rol la Curtea de Apel Bucure[ti, prin demersurile sale, Nicolae Dorneanu a înc\lcat dreptul la via]a privata în condi]iile în care sursele Securit\]ii, dirijate de  Dorneanu, p\trundeau în intimitatea persoanei urm\rite, oferind informa]ii despre opiniile, concep]iile, convingerile [i rela]iile acesteia.
În anul 1963, Nicolae Dorneanu a aprobat efectuarea unei perchezi]ii la domiciliul unui preot ortodox, fost adept al mi[c\rii legionare, supravegheat informativ de c\tre Securitate deaorece, în anul 1948 “a instigat cet\]enii împotriva partidelor democratice, neprezent=ndu-se la postul de jandarmi [i disp\r=nd de la domiciliu”, fiind declarat fugar. În contextul aceste urm\riri, Dorneanu a aprobat [i dirijarea re]elei informative pentru a aduna informa]ii de la so]ia [i leg\turile “fugarului”.
Lui Nicolae Dorneanu i s-e mai imputa [i faptul ca a recrutat un informator pentru a putea culege date [i informa]ii despre cet\]enii de origine germana din comuna Vatra Moldovi]ei, afla]i în rela]ii de coresponden]a cu rudele din Germania, a turi[tilor [i vizitatorilor din Germania precum [i pentru supravegherea informativa a colegilor de la locul de munca din Fabrica de Cherestea din aceea[i localitate.
“Activitatea domnului Dorneanu Nicolae se reparca prin ac]iunile ce au avut ca efect îngr\direa drepturilor [i libert\]ilor fundamentale ale omului (…)”. Este vorba despre dreptul la libertatea con[tiin]ei [i a religiei, dreptul la libertatea de exprimare [i libertatea opiniilor, dreptul la via]a privat\. “Consider\m ca sunt asigurate condi]iile impuse de legiuitor prin art.2 lit.a din OUG nr. 24/2008 aprobata cu modific\ri [i complet\ri prin Legea 293/2008, pentru a se putea constata calitatea de lucr\tor al Securit\]ii” se concluzioneaza în amintita Ac]iune în constatare depusa de CNSAS la instan]\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …