Wednesday , February 21 2024

Balonul de la Universitate, doborat de o rafala de vant

Balonul dupa vantoasa de luni seara

N incidentul s-a produs luni sear\ [i a distrus at=t copertina terenului, c=t si cele 24 de reflectoare din interior n un grup de suceveni, care `[i programaser\ `n incint\ o partid\ de fotbal, a fost c=t pe ce s\ fie surprins sub construc]ie n  administratorul bazei sportive, Emil Nechifor, estimeaz\ c\ balonul va fi reparat p=n\ la finele s\pt\m=nii viitoare, cu sprijinul firmei de asigur\ri n investi]ia de 5 miliarde de lei, inaugurat\ `n decembrie 2007, era asigurat\ n construc]ia efectiv\ a fost realizat\ de SC CIVICA Suceava, iar balonul ca atare a fost adus din Italia [i instalat de firma SCHUTTO, din Timi[oara

Balonul care acoperea terenul de fotbal din cadrul Universit\]ii “{tefan cel Mare” a fost dobor=t de o puternic\ rafal\ de v=nt ce s-a ab\tut asupra municipiului Suceava `n cursul serii de luni.
Evenimentul s-a produs luni sear\ `n jurul orelor 19.00 [i a provocat panic\ `n r=ndul tinerilor care `nchiriaser\ spa]iul pentru “ o miu]\”. V\z=nd c\ deasupra lor, copertina `ncepea s\ se desfac\ `n f=[ii [i se pr\v\lea peste ei, ace[tia au ie[it rapid afar\, tocmai la timp ca s\ vad\ cum construc]ia sub care se aflaser\ cu numai c=teva minute `nainte, se pr\bu[ea. Parc\ eram `ntr-un film SF. Ini]ial am crezut c\ paznicul a oprit aerul din gre[eal\. U[a de acces se `nv=rtea foarte repede [i credeam c\ nu mai putem ie[i”, a povestit un martor, care `[i programase `n seara zilei de luni o partid\ de fotbal cu prietenii `n “balonul” de la USV.
N Administratorul bazei sportive sper\ c\ p=n\ s\pt\m=na viitoare balonul va redeveni func]ional
V=ntul de luni sear\ a provocat pagube considerabile, pe l=ng\ copertina tr=ntit\ la p\m=nt [i sf=[iat\ de v=nt fiind deteriorate [i cele 24 de refectoare care asigurau iluminatul `n incinta balonului, precum [i mai multe elemente de su[tinere a prelatei, acestea fiind smulse practic din p\m=nt.
Directorul administrativ al bazei sportive, Emil Nechifor, a declarat  c\ balonul care g\zduia terenul de sport al Universit\]ii pe care `[i f\ceau antrenamentele studen]ii de la Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport [i care, ocazional era pus la dispozi]ia protipendadei sucevene mai ale pentru partide private de “fotbal `n sal\”,  este asigurat [i se afl\ `nc\ `n perioada de garan]ie, motiv pentru care repararea acestuia este doar o chestiune de timp. “Noi am f\cut `mpreun\ cu firma de asigur\ri primele constat\ri asupra stric\ciunilor. Acum a[tept\m s\ vedem la c=t se estimeaz\ pagubele, iar dup\ ce vor fi `ntocmite h=rtiile necesare, sper\m s\ ob]inem c=t mai repede fondurile necesare pentru demararea lucr\rilor de repara]ii. La sf=r[itul s\pt\m=nii viitoare, sper\m ca terenul s\ fie dat din nou `n func]iune”, a declarat  administratorul Emil Nechifor.
El a ar\tat c\ balonul care acoperea terenul de sport al Univesit\]ii,  [f=[iat de v=nt luni sear\  este asigurat la Allianz }iriac, inspectorii societ\]ii de asigur\ri au venit [i au f\cut fotografii iar `n zilele urm\toare vor trage linia [i vor afla la c=t este estimat prejudiciul [i c=t va pl\ti asiguratorul. P=n\ c=nd Allianz }iriac `[i va finaliza treaba, cu for]e proprii, Universitatea va `ncerca s\ ridice din nou balonul, numai c\ sunt probleme legate de temperaturile sc\zute din aceste zile. “Sunt peste 200 de bride care trebuie desf\cute, din cauza frigului se rupe materialul din care este f\cut\ cupola, format\ din trei elemente. Miz\m pe c=teva zile mai c\lduroase pentru a putea face repara]iile necesare, `n zilele urm\toare”, a declarat administratorul Emil Nechifor, care a scos din calcul faptul c\ aceste c=rpeli de care vorbe[te ar putea s\ duc\ la o tragedie, dac\ nu sunt f\cute cum se cuvine. Numai `nt=mplarea a f\cut ca `n seara zilei de luni s\ nu fi fost prins vreun om sub d\r=m\turile balonului Universit\]ii. Chiar Emil Nechifor a recunoscut c\ incinta era, p=n\ acum o zi, terenul ideal de destindere pentru membri sucevenii amatori de mi[care. “~n afara programului academic al Universit\]ii se punea terenul la dispozi]ia grupurilor de tineri din Suceava, care  aveau leg\tur\ cu studen]ii”, a declarat administratorul Emil Nechifor.

Asa arata “balonul” la inaugurare, in decembrie 2007
Terenul de sport acoperit cu balon al Universit\]ii {tefan cel Mare din Suceava a fost inaugurat acum trei ani, `n luna decembrie a anului 2007. Construc]ia efectiv\ a fost realizat\ de SC CIVICA Suceava iar balonul ca atare a fost adus din Italia [i instalat de c\tre firma SCHUTTO din Timi[oara. Toat\ investi]ia a costat 5 miliarde de lei vechi.
Decanul Facult\]ii de Fizic\ [i Sport din cadrul Universit\]ii, Petru Ghervan, a ar\tat c\, la ora producerii incidentului, `n incinta terenului nu se afla nicio persoan\. Acesta a ad\ugat c\ `nt=mplarea nefericit\ de luni sear\ va afecta activitatea facult\]ii pe care o conduce, astfel c\ p=n\ la reamenajarea balonului, studen]ii `[i vor desf\[ura orele de sport la bazinul de `not. Probabil, profesorul Ghervan nu era la curent cu faptul c\ respectiva incint\ a fost `nchiriat\ luni sear\ unor persoane private. (Dan CHIDOVE}, Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …