Monday , July 22 2024

Autorii jafului de 100.000 de euro din vila lui Adrian Frunza, de la Dornesti, pastrati in arest

N dup\ ce Gheorghe Rezmeri]\ a luat totul asupra sa, avoca]ii lui Iulian Gordan [i Adrian S\b\u au `ncercat s\ demonstreze instan]ei c\ ace[tia nu au nicio implicare n Tribunalul Suceava a respins toate recursurile `naintate de cei trei timi[oreni, care vor r\m=ne la r\coare cel pu]in p=n\ la epuizarea celor 29 de zile de arest preventiv

Ieri, la Tribunalul Suceava s-a judecat recursul `naintat de Gheorghe Rezmeri]\, Iulian Gordan [i Adrian S\b\u `mpotriva hot\r=rii Judec\toriei R\d\u]i de arestare pentru 29 de zile a acestora. Cei trei au fost identifica]i ca autori ai furtului din casa omului de afaceri din Dorne[ti Adrian Frunz\, s\v=r[it `n seara zilei de s=mb\t\, 23 octombrie a.c.. De[i pentru fiecare dintre inculpa]i au pledat c=te doi avoca]i, invoc=nd vicii de procedur\, lipsa de probe concrete, lipsa pericolului social dac\ ace[tia ar fi pu[i `n libertate [i alte motive legate de practica judiciar\ din Rom=nia [i din alte ]\ri ale lumii, faptul c\ mass media a exagerat fapta, etc., judec\torii de la Tribunal nu s-au l\sat convin[i [i au decis respingerea recursurilor `naintate de cei trei.
Se [tie deja c\ Gheorghe Rezmeri]\ a luat asupra sa toat\ responsabilitatea furtului s\v=r[it. Avoca]ii au ar\tat c\ ceilal]i doi coinculpa]i nu [tiau nimic despre scopul vizitei acestuia la Dorne[ti, ei fiind – unul `nso]itor (Iulian Gordan), cel\lalt (Adrian Sab\u),  [ofer al ma[inii cu care au venit cei trei de la Timi[oara la Dorne[ti.
Multe dezv\luiri picante au rezultat din pledoariile avoca]ilor. Astfel, Sab\u are nevast\ `ns\rcinat\ [i trebuie s\ se prezinte la locul de munc\, fiecare dintre ei aveau `n buzunar sume importante de bani, care au fost ridicate ca mijloace de prob\ de c\tre procurori. Iulian Gordan avea o sum\ de bani pe care o `mprumutase de la o cuno[tin]\ pentru un botez [i pe care trebuia s\ o restituie, Adrian Sab\u avea asupra sa 300 de euro [i avea de primit contravaloarea transportului de la Gheorghe Rezmeri]\. Acesta din urm\ avea `n buzunar, `nainte de producerea furtului, 1200 de euro [i 4000 de lei, to]i ace[ti bani fiind re]inu]i, ca mijloace de prob\ de c\tre procurori.
Din saco[a cu bani furat\ de la Adrian Frunz\ cei trei nu ar fi cheltuit dec=t 400 de lei, la restaurantul din Bistri]a unde au m=ncat [i au fost prin[i, `n drum spre cas\, astfel `nc=t banii fura]i au putut fi restitui]i practic integral, [i cu ceva dob=nd\, dac\ se ]ine cont de sumele din buzunarele celor trei, re]inute `n condi]iile descrise.
O alt\ chestiune ridicat\ de avoca]i vizeaz\ lipsa de vigilen]\ a p\guba[ului – Adrian Frunz\. La niciuna dintre u[ile care direc]ionau ho]ul c\tre cele 70.000 de euro, 17.000 de lire sterline [i 4000 de lei nu s-a constatat vreo urm\ de for]are.
Poarta de la intrare era descuiat\, la u[a de la garaj nu `[i aminte[te nimeni din familie dac\ a fost `ncuiat\ ori au l\sat cheia `n “locul [tiut”, u[a dinspre garaj spre buc\t\rie [i cea de la buc\t\rie spre dormitor erau de asemenea descuiate. Pe acest fond, avoca]ii celor trei [i-au pus `ntrebarea – cum poate cineva care [tie c\ are 100.000 de euro `ntr-o camer\ a casei sale s\ nu `[i asigure ace[ti bani m\car `ncuind u[ile casei. Ba[ca faptul c\ bancnotele, `n euro, lire [i lei rom=ne[ti abia `nc\peau `ntr-o saco[\.
~n cazul furtului de la Dorne[ti, Gheorghe Rezmeri]\ [i-a recunoscut fapta, preciz=nd c\ identitatea persoanei care i-a dat pontul sau care i-a comandat ac]iunea nu poate s\ o divulge, tem=ndu-se pentru via]a lui [i a familiei sale. Tot el a `ncercat s\ `i scoat\ basma curat\ pe colaboratorii s\i, ar\t=nd c\ s-a dus singur [i a luat banii `n vreme ce [oferul Adrian Sab\u st\tea la volanul ma[inii iar Iulian Gordan dormea pe bancheta din spate.
Cei trei au fost prin[i la doar c=teva ceasuri de la comiterea furtului produs `n intervalul de o or\ din seara zilei de s=mb\t\ `n care familia Frunz\ a lipsit de acas\. Ma[ina cu care veniser\ la furat a fost filmat\ cu camera de supraveghere instalat\ `n centrul comunei Dorne[ti, `n apropierea casei lui Adrian Frunz\, fost vame[, acum om de afaceri. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …