Sunday , November 27 2022

Astazi este ultima zi de `nscrieri la USV

Num\rul total al `nscri[ilor la una din cele nou\ facult\]i ale universit\]ii sucevene a ajuns la  5758 N `n urma celor [ase zile de `nscrieri, `nc\ sunt specializ\ri care au adunat sub 10 `nscri[i N num\rul celor care au optat pentru o form\ de `nv\]\m=nt la distan]\ a ajuns la 977

Ast\zi este ultima zi `n care absolven]ii ciclului liceal se mai pot `nscrie la una din specializ\rile celor nou\ facult\]i ale Universit\]ii “{tefan cel Mare”.
Din data de 11 iulie, dat\ la care s-a dat startul primei sesiuni a `nscrierilor, [i p=n\ `n prezent un num\r de 5758 de candida]i au optat s\-[i continue studiile universitate la institu]ia sucevean\, din care 1850 numai `n cea de-a [asea zi.
Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Piblic\ se men]ine `n continuare `n fruntea topului preferin]elor candida]ilor, doar `n a [asea zi 564 de elevi aleg=nd s\-[i depun\ dosarul la una din cele nou\ specializ\ri ale acestei facult\]i. Profilul Contabilitate [i informatic\ de gestiune a atras p=n\ `n prezent cei mai mul]i candida]i, respectiv 343, fiind urmat de Drept cu 303 `nscri[i.
{i specializarea Ingineria produselor alimentare din cadrul Facult\]ii de Inginerie alimentar\ s-a dovedit a fi unul din cele mai v=nate domenii, cei 556 de `nscri[i confirm=nd acest lucru.
N trei absolven]i au optat pentru Filozofie [i niciunul pentru Ingineria [i managementul calit\]ii
Dac\ facult\]ile cu profil real au mari [anse s\-[i acopere toate locurile planului de [colarizare, nu aceea[i tendin]\ se `nt=lne[te [i `n cadrul facult\]ilor cu profil uman, unde sunt specializ\ri la care num\rul de candida]i nu dep\[este pragul de zece.
Trei candida]i [i-au exprimat op]iunea de a urma cursurile Facult\]ii de Filozofie [i [ase  au optat pentru Muzeologie, ambele fiind specializ\ri ale Facult\]ii de Istorie [i Geografie. Pentru cele dou\ specializ\ri ale facult\]ii de Silvicultur\, {tiin]a mediului [i Silvicultur\, 399 candida]i [i-au depus dosarul pentru a ocupa unul din cele 205 locuri aprobate de consiliul academic al facult\]ii. ~n cadrul Facult\]ii de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management, facultate care are cinci direc]ii de studiu, 209 de absolven]i s-au `nscris p=n\ `n prezent, `n condi]iile `n care facultatea pune la dispozi]ia candida]ilor 183 de locuri subven]ionate [i cu tax\. Situa]ie delicat\ `n cazul specializ\rii Ingineria [i managementul calit\]ii, unde `n curs de [ase zile niciun candidat nu a optat pentru aceast\ direc]ie de studiu.
Pentru Departamentul de S\n\tate [i Dezvoltare uman\ nu se fac `nscrieri `n sesiunea iulie 2011. Num\rul candida]ilor care au optat pentru a-[i continua studiile post-universitare la universitatea sucevean\ a ajuns la 95, {tiin]e ale Educa]iei fiind facultatea pentru care au optat to]i cei care [i-au depus dosarul.
N platitorii de tax\ trebuie s\ achite la `nmatriculare un avans de 200 de lei
Admiterea se face în ordinea descresc\toare a mediei generale, în limita num\rului de locuri planificate pentru fiecare domeniu.  În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se face conform metodologiei fiec\rei facult\]i. Candida]ii admi[i cu tax\ vor achita la înmatriculare [i un avans de 200 lei din taxa de [colarizare iar cei care nu se înmatriculeaz\ pân\ la data de 28 iulie (ora 14.00) vor fi declara]i respin[i. Locurile f\r\ tax\, care se elibereaz\ din diverse motive, vor putea fi ocupate numai de candida]ii care au achitat taxa de înmatriculare, în ordinea descresc\toare a mediilor.
Contesta]iile cu privire la rezultatele concursului se depun la Comisia de admitere a universit\]ii în termen de dou\ zile  de la afi[area rezultatelor. Locurile r\mase neocupate dup\ cele dou\ sesiuni de admitere se redistribuie de c\tre Senatul universit\]ii în cadrul aceluia[i ciclu de studii universitare. (Adelina TALPALARIU

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …

No comments

  1. Sper ca va aparea o erata. Dak te uiti pe site-ul USV veti observa ca nr de inscrisi este cumulativ. Deci pe 18 iulie nu s-au inscris 1850 de persoane ci acesta este nr total de inscrisi. De unde 5758 de candidati…