Saturday , July 20 2024

Amintiri depanate de absolventi, profesori si elevi la deschiderea manifestarilor dedicate aniversarii “Colegiului “Stefan cel Mare” Suceava

N la deschiderea oficial\ a manifest\rilor dedicate `mplinirii a 150 de ani de `nv\]\m=nt de performan]\ la Colegiul “{tefan cel Mare” Suceava a participat [i cel mai v=rstnic absolvent “[tefanist”, din promo]ia ’42, {erban Drago[ Radu, `n v=rst\ de 88 de ani, fost conferen]iar universitar la Universitatea Tehnic\ “Gheorghe Asachi” din Ia[i N din partea Prefecturii Suceava, directorul Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava, Dan Popescu, a primit un album foto, primarul Ion Lungu a `nm=nat o diplom\ de excelen]\, iar rectorul Adrian Graur a oferit din partea Senatului Universit\]ii sucevene o medalie de aur pentru contribu]ia adus\ de acest colegiu la evolu]ia comunit\]ii locale vreme de 150 de ani

Ieri a avut loc deschiderea oficial\ a manifest\rilor dedicate anivers\rii a 150 de ani de `nv\]\m=nt de performan]\ la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava. Au participat oficialit\]ile sucevene – primarul Ion Lungu, subprefectul Angela Zarojanu, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Vasile Ilie, inspectorul general adjunct Vasile Monacu [i rectorul Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava, Adrian Graur – dar [i absolven]i, profesori, fo[ti profesori [i actuali elevi ai Colegiului.
~n cuv=ntul de deschidere, directorul Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava, prof. Dan Popescu, a spus c\ “toate demersurile pentru realizarea manifest\rilor ce vor avea loc `n aceast\ s\pt\m=n\ au vizat numai istoria celebr\ a acestei institu]ii [i datoria noastr\ a fost s\ relu\m o parte din realiz\rile ei. Marc\m, zilele acestea, vârsta de 150 de ani, ceea ce înseamn\, înainte de toate, istorie. Istoria unei [coli vii [i durabile – nu doar a unui a[ez\mânt de cultur\, ci istoria devenirii unei colectivit\]i umane, nu doar a unui destin institu]ional, ci istoria destinelor noastre – elevi [i profesori. E [i istoria unor c\rturari care s-au identificat plenar, spiritual, cu existen]a acestui liceu”, a spus Popescu.
Din partea Prefecturii Suceava, directorul Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava, Dan Popescu, a primit un album foto, primarul Ion Lungu a `nm=nat o diplom\ de excelen]\, iar rectorul Adrian Graur a oferit din partea Senatului Universit\]ii sucevene o medalie de aur pentru contribu]ia adus\ de acest colegiu la evolu]ia comunit\]ii locale vreme de 150 de ani.
“C=nd spui Colegiul <{tefan cel Mare>, spui performan]\. Este una din cele mai vechi institu]ii din Moldova. Avem [i o problem\ mare aici, o investi]ie blocat\, [i sper ca cel t=rziu la aniversarea a 155 de ani s\ avem [i o sal\ de sport”, a declarat primarul Ion Lungu. Acesta a spus c\, în prezent, zeci de str\zi din municipiul Suceava poart\ numele unor personalit\]i care au înv\]at sau au predat la aceast\ unitate de înv\]\mânt, amintind de Ciprian Porumbescu, Simion Florea Marian sau Ioan Neme[.
N Cel mai v=rstnic absolvent al Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava, prezent la deschiderea oficial\ de ieri
Dup\ ce au luat cuv=ntul oficialit\]ile invitate la deschiderea manifest\rilor de ieri, a venit r=ndul absolven]ilor din vechile promo]ii s\ povesteasc\ ce-[i mai amintesc din perioada liceului sau cu ce amintiri au r\mas legate de Colegiu. Primul a fost cel mai v=rstnic absolvent “[tefanist”, din promo]ia ’42, {erban Drago[ Radu, `n v=rst\ de 88 de ani, fost conferen]iar universitar la Universitatea Tehnic\ “Gheorghe Asachi” din Ia[i, care a spus c\ îl leag\ foarte multe amintiri de acest liceu, de dasc\li, [i c\ [i tat\l s\u a urmat cursurile acestei unit\]i în anul 1915. A urmat Nicolae Turtureanu, care face parte dintr-a 90-a promo]ie a Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava, acesta recit=nd o poezie compus\ de el special pentru aniversarea a 150 de ani. Drago[ P\duraru a absolvit Colegiul sucevean `n 1948 [i-[i aminte[te c\ a f\cut naveta `n fiecare zi de [coal\ [i c\ a fost singurul care a plecat din Bucovina la Institutul Teologic din Cluj. “Ceea ce m-a ajutat foarte mult a fost educa]ia pe care am primit-o aici”, a spus cel ce a fost preot la M\n\stirea Vorone], Drago[ P\duraru.
Pentru c\ absolven]ii din promo]iile vechi au amintit de profesorii pe care i-au avut, mare parte din ei fiind trecu]i la cele ve[nice, to]i cei prezen]i `n aula Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava au ]inut un moment de reculegere `n memoria acestora.
În data de 13 iunie 1860, autorit\]ile austriece au emis la Viena decretul de înfiin]are al “Königliche Obergymnasium G-O Kaiserliche in Suczawa”, respectiv ordinul 14805 al autorit\]ii austriece care administra Bucovina din 1775, iar la data de 17 septembrie 1860 au început cursurile pentru cei 79 de elevi ai unit\]ii dup\ programa de înv\]\mânt din imperiu. În anul 1863 s-a înscris în clasa I Ciprian Porumbescu, iar în anul 1866 a fost prima promo]ie de absolven]i ai [colii. În anul 1951, elevul Norman Manea, viitor scriitor [i candidat la Premiul Nobel pentru literatur\, a reprezentat colegiul sucevean la Concursul de limba român\. În anul 1988, colegiul a fost vizitat de criticul literar Zoe Dumitrescu Bu[ulenga [i de cosmonautul Dumitru Prunariu, iar în anul 1999 liceul prime[te titulatura de Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava. În anul 2000 a ap\rut prima monografie a colegiului, sub semn\tura lui Paul Leu [i a doua istorie a acestei institu]ii. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …

No comments

  1. Cel mai in varsta absolvent al liceului Stefan cel Mare este domnul Ludovic Carol Lemne ajuns la varsta de 101 ani. A urmat cursurile liceului în perioada 1919-1923.

  2. Autorităţile locale au conferit titlul de cetăţean de onoare, la împlinirea a 100 de ani, celui mai în vârstă sucevean
    Ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Local, primarul Ion Lungu, a înmânat diploma de cetăţean de onoare al municipiului, suceveanului Ludovic Carol Lemne. Distincţia este acordată după, ce în această lună, dl. Lemne a împlinit 100 de ani, fiind cel mai vârstă locuitor al urbei. Edilul şef a spus că momentul este unul unic în activitatea autorităţilor sucevene. „Este o onoare deosebită pentru noi, o bucurie şi o plăcere să fim contemporani cu dumneavoastră, care sunteţi o filă vie de istorie. Pentru demnitatea cu care aţi trăit în oraşul nostru, pentru contribuţia la dezvoltarea Sucevei, Consiliul Local va declarat cetăţean de onoare al municipiului”, i s-a adresat venerabilului sucevean dl Lungu, menţionând că dl. Lemne a fost martor la cele două războaie mondiale, cât şi la Revoluţia din 1989. Şeful municipalităţii i-a înmânat dlui Lemne un buchet de flori şi un tort aniversar, după care atât consilierii, cât reprezentanţii executivului, au ciocnit câte o cupă şampanie cu acesta din umră. La rându-i, vizibil emoţionat, Ludovic Carol Lemne le-a mulţumit celor prezenţi. „Nu am cuvinte să mulţumesc pentru onoarea care mi se face şi vă urez să ajungeţi la vârsta mea şi chiar să mă depăşiţi”, a spus sărbătoritul. Născut în Suceava în 1909, venerabilul sucevean de etnie germană a marcat un secol de viaţă pe 5 august, fiind cel mai în vârstă supravieţuitor al lagărelor de concentrare sovietică din timpul celui de al doilea război mondial. Dl Lemne a absolvit Liceul „Ştefan cel Mare”, singura unitate şcolară de băieţi de la acea vreme, iar de-a lungul timpului a lucrat la mai multe cunoscute întreprinderi sucevene. Ludovic Carol Lemne a fost însoţi de cei doi fii, Cornel şi Gertrude, cu care primarul Ion Lungu a fost coleg de serviciu la societatea comercială Ambro Suceava.