Tuesday , March 21 2023

Afacerea “Fidelio” plaseaza judetul Suceava in topul national al disponibilizarilor prin insolventa

.
N societatea sucevean\ a disponibilizat 580 de angaja]i, fiind astfel pe locul 11 `n topul firmelor intrate `n insolven]\ `n acest an, dup\ num\rul de angaja]i concedia]i la nivel na]ional n jude]ul Suceava este pe locul 15 pe plan na]ional func]ie de num\rul de firme care au intrat `n insolven]\ `n ultimii doi ani
La nivel na]ional, num\rul de firme intrate `n insolven]\ [i volumul afacerilor acestora au crescut, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar, `n mod spectaculos, `n ultimii trei ani. Astfel, dac\ `n 2008 afacerile companiilor intrate `n insolven]\ cumulau 2,3 miliarde de euro, `n anul 2009 cifra a crescut la peste 5 miliarde de euro, `n timp ce numai `n primele patru luni ale acestui an suma total\ a cifrelor de afaceri ale firmelor care au intrat `n insolven]\ a dep\[it 4 miliarde de euro. Conform estim\rilor, dac\ ritmul de cre[tere a num\rului de dosare de insolven]\ se va men]ine la fel p=n\ la sf=r[itul anului, este posibil ca afacerile companiilor nevoite s\ se reorganizeze s\ `nsumeze peste 5% din cifra de afaceri a tuturor companiilor ce func]ioneaz\ `n Rom=nia, fa]\ de 1% `n anul 2008. ~n total, afaceri de 11,3 miliarde de euro au intrat `n insolven]\ `n ultimii doi ani, de c=nd criza a lovit puternic pe `ntreprinz\torii locali, iar un num\r de 113 companii, cu peste 250 de angaja]i, au intrat `n insolven]\ `n ultimele 28 de luni.
~n topul celor mai mari 20 de firme intrate `n insolven]\, `n func]ie de num\rul de angaja]i, se afl\ [i societatea Fidelio, apar]in=nd omului de afaceri sucevean Costel Chlelariu, care a trebuit s\ disponibilizeze 580 de angaja]i [i care se situeaz\ pe locul 11 `n acest clasament propus de Ziarul Financiar.
~n topul jude]elor dup\ num\rul firmelor intrate `n insolven]\ `n anii 2008 [i 2009, jude]ul Suceava se afl\ pe pozi]ia 15, cu 667 de firme, dup\ jude]e precum Timi[, Ia[i, Cluj, Prahova, Bihor, Bra[ov,  dar `naite de Ia[i, Gorj, Maramure[, Sibiu, Vrancea. O situa]ie exact\ este de altfel prezentat\ `n tabelul al\turat.
Alin St\nescu, pre[edintele Uninii Na]ionale a Practicienilor `n Insolven]\ a declarat pentru Ziarul Finaciar: “Cred c\ num\rul de dosare de insolven]\ va cre[te p=n\ la sf=r[itul anului. Problema este c\ acum este vacan]\ judec\toreasc\ [i nu se deschid proceduri la cererea creditorilor, ceea ce `nseamn\ c\ noile dosare se vor solu]iona abia anul viitor [i este posibil s\ nu se reflecte o cre[tere a num\rului real de insolven]e, `n perioada urm\toare”.
Revenind la jude]ul Suceava, `n luna februarie a acestui an  Costel Chelariu, patronul Fidelio a cerut deschiderea procedurii de insolven]\, pentru debite de peste 300 de milarde de lei vechi. Re]eaua de supermarket-uri “Fidelio” [i-a derulat ini]ial activitatea sub umbrela firmei “Danilux” Boto[ani, de]inut\ de Mihai-Daniel Mih\il\. La mijlocul anului 2009, când s-a ajuns la un nivel foarte mare al Mih\il\ a anun]at c\ re]eaua de magazine va fi achizi]ionat\ de un investitor din Suceava. Pe acest fond optiminst, creditorii nu au mai cerut insolven]a “Danilux”. Tranzac]ia efectu=ndu-se,  s-a recurs la mutarea activit\]ii, de pe “Danilux”, pe “Fidelio” SRL C\t\m\r\[ti-Deal, o societate care la momentul transferului de proprietate nu înregistra incidente de plat\.
Afacerea a ajuns `n toamna anului trecut `n posesia omului de afaceri Costel Chelariu – patron al firmelor “Adicost Exim” [i “Adicost Distribu]ie” Suceava, SC “Fidelio” SRL a devenit rapid “client” al Centralei Incidentelor de Pl\]i, primele refuzuri fiind consemnate pe 9 octombrie 2009. P=n\ `n data de 12 martie 2010, “Fidelio” a reu[it o performan]\ s\ acumuleze 23 de cecuri [i 1.316 bilete la ordin refuzate la plat\, suma total\ refuzat\ la plat\ în cazul acestor intrumente de plat\ atingând valoarea de 11,4 milioane RON. Costel Chelaru nu a mai a[teptat finalizarea demersurilor ini]iate de creditori [i a cerut singur intrarea în insolven]\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Trei liceeni din județul Suceava s-au calificat la etapa internațională a Olimpiadei de Literatură și Limbă Polonă, din Varșovia

În weekendul 16-18 martie a.c., Suceava a găzduit etapa națională a olimpiadei de limba polonă …