Monday , March 4 2024

Afacerea “Fidelio” plaseaza judetul Suceava in topul national al disponibilizarilor prin insolventa

.
N societatea sucevean\ a disponibilizat 580 de angaja]i, fiind astfel pe locul 11 `n topul firmelor intrate `n insolven]\ `n acest an, dup\ num\rul de angaja]i concedia]i la nivel na]ional n jude]ul Suceava este pe locul 15 pe plan na]ional func]ie de num\rul de firme care au intrat `n insolven]\ `n ultimii doi ani
La nivel na]ional, num\rul de firme intrate `n insolven]\ [i volumul afacerilor acestora au crescut, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar, `n mod spectaculos, `n ultimii trei ani. Astfel, dac\ `n 2008 afacerile companiilor intrate `n insolven]\ cumulau 2,3 miliarde de euro, `n anul 2009 cifra a crescut la peste 5 miliarde de euro, `n timp ce numai `n primele patru luni ale acestui an suma total\ a cifrelor de afaceri ale firmelor care au intrat `n insolven]\ a dep\[it 4 miliarde de euro. Conform estim\rilor, dac\ ritmul de cre[tere a num\rului de dosare de insolven]\ se va men]ine la fel p=n\ la sf=r[itul anului, este posibil ca afacerile companiilor nevoite s\ se reorganizeze s\ `nsumeze peste 5% din cifra de afaceri a tuturor companiilor ce func]ioneaz\ `n Rom=nia, fa]\ de 1% `n anul 2008. ~n total, afaceri de 11,3 miliarde de euro au intrat `n insolven]\ `n ultimii doi ani, de c=nd criza a lovit puternic pe `ntreprinz\torii locali, iar un num\r de 113 companii, cu peste 250 de angaja]i, au intrat `n insolven]\ `n ultimele 28 de luni.
~n topul celor mai mari 20 de firme intrate `n insolven]\, `n func]ie de num\rul de angaja]i, se afl\ [i societatea Fidelio, apar]in=nd omului de afaceri sucevean Costel Chlelariu, care a trebuit s\ disponibilizeze 580 de angaja]i [i care se situeaz\ pe locul 11 `n acest clasament propus de Ziarul Financiar.
~n topul jude]elor dup\ num\rul firmelor intrate `n insolven]\ `n anii 2008 [i 2009, jude]ul Suceava se afl\ pe pozi]ia 15, cu 667 de firme, dup\ jude]e precum Timi[, Ia[i, Cluj, Prahova, Bihor, Bra[ov,  dar `naite de Ia[i, Gorj, Maramure[, Sibiu, Vrancea. O situa]ie exact\ este de altfel prezentat\ `n tabelul al\turat.
Alin St\nescu, pre[edintele Uninii Na]ionale a Practicienilor `n Insolven]\ a declarat pentru Ziarul Finaciar: “Cred c\ num\rul de dosare de insolven]\ va cre[te p=n\ la sf=r[itul anului. Problema este c\ acum este vacan]\ judec\toreasc\ [i nu se deschid proceduri la cererea creditorilor, ceea ce `nseamn\ c\ noile dosare se vor solu]iona abia anul viitor [i este posibil s\ nu se reflecte o cre[tere a num\rului real de insolven]e, `n perioada urm\toare”.
Revenind la jude]ul Suceava, `n luna februarie a acestui an  Costel Chelariu, patronul Fidelio a cerut deschiderea procedurii de insolven]\, pentru debite de peste 300 de milarde de lei vechi. Re]eaua de supermarket-uri “Fidelio” [i-a derulat ini]ial activitatea sub umbrela firmei “Danilux” Boto[ani, de]inut\ de Mihai-Daniel Mih\il\. La mijlocul anului 2009, când s-a ajuns la un nivel foarte mare al Mih\il\ a anun]at c\ re]eaua de magazine va fi achizi]ionat\ de un investitor din Suceava. Pe acest fond optiminst, creditorii nu au mai cerut insolven]a “Danilux”. Tranzac]ia efectu=ndu-se,  s-a recurs la mutarea activit\]ii, de pe “Danilux”, pe “Fidelio” SRL C\t\m\r\[ti-Deal, o societate care la momentul transferului de proprietate nu înregistra incidente de plat\.
Afacerea a ajuns `n toamna anului trecut `n posesia omului de afaceri Costel Chelariu – patron al firmelor “Adicost Exim” [i “Adicost Distribu]ie” Suceava, SC “Fidelio” SRL a devenit rapid “client” al Centralei Incidentelor de Pl\]i, primele refuzuri fiind consemnate pe 9 octombrie 2009. P=n\ `n data de 12 martie 2010, “Fidelio” a reu[it o performan]\ s\ acumuleze 23 de cecuri [i 1.316 bilete la ordin refuzate la plat\, suma total\ refuzat\ la plat\ în cazul acestor intrumente de plat\ atingând valoarea de 11,4 milioane RON. Costel Chelaru nu a mai a[teptat finalizarea demersurilor ini]iate de creditori [i a cerut singur intrarea în insolven]\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …