Wednesday , November 30 2022

Admiterea la facultate, bulversata de un nou ordin al Ministerului Educatiei

Institu]iile de `nv\]\m=nt universitar au primit zilele trecute un ordin al Ministrului Educa]iei conform c\ruia “la calculul mediei generale de admitere nu pot fi luate `n calcul mediile sau notele din anii de liceu” N p=n\ anul trecut, formula de calcul a mediei de admitere la majoritatea facult\]ilor din ]ar\, prevedea o pondere de minim 30- 40% a mediei ob]inut\ `n cei patru ani de liceu, o pondere important\ `n multe cazuri av=nd [i media ob]inut\ `n liceu la anumite obiecte de `nv\]\m=nt n “Tot ce pot s\ spun e c\, cel mai probabil, vom introduce probe de concurs `n urma c\rora candida]ii s\ ob]in\ calificative de Admis [i Respins, dat fiind faptul c\ examenul de bacalaureat, de cele mai multe ori, nu reflect\ cuno[tin]ele [i nivelul de preg\tire al unui absolvent ”, a declarat Valentin Popa, rectorulul Unibersit\]ii Suceava

Un ordin al Ministerului Educa]iei, privind cadrul general de organizare [i desf\[urare a admiterii `n ciclurile de studii universitare de licen]\ pentru anul universitar 2012- 2013 bulverseaz\ procesul de admitere `n institu]iile de `nv\]\m=nt superior. Noul ordin elaborat de c\tre MECTS (nr. 3.313/ 2012) prevede ca “la calculul mediei generale de admitere s\ fie luate `n considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, dup\ caz, `ns\ nu pot fi puse la socoteal\ mediile sau notele din anii de liceu”.
Prevederile noului ordin dau peste cap planurile multor liceeni care au trudit patru ani de zile `n speran]a unei medii a din liceu c=t mai mari, dat fiind faptul c\ p=n\ anul trecut, unul dintre cele mai importante criterii de admitere pentru concursurile de dosare `l reprezenta media anilor de studiu, ponderea acesteia reprezent=nd circa 40- 50% din media de admitere. Un alt criteriu care intra `n constituirea mediei de admitere `l reprezenta media ob]inut\ la o anumit\ disciplin\ `n decursul celor patru ani de liceu. Admiterea pe baz\ de dosar era p=n\ `n prezent cea mai la `ndem=n\ solu]ie pentru a fi acceptat `n cadrul facult\]ii dorite, mai ales dac\ absolventul a avut note mari pe durata liceului.
Pe de alt\ parte, noile prevederi ale ordinului emis de MECTS i-ar bucura pe unii elevi, absolven]i ai unor licee a c\ror cadre didactice aplic\ un sistem de notare mai riguros [i care pe parcursul celor patru ani de studiu nu reu[esc, `n ciuda eforturilor, s\ ob]in\ medii anuale foarte mari.
De-a lungul anilor, admiterea f\r\ concurs [i introducerea mediilor claselor IX- XII la calculul mediei finale pentru ocuparea unui loc la facultate, al\turi de rezultatul examenului de bacalaureat, a reprezentat prilej de nemul]umire pentru elevii liceelor sucevene de elit\, care s-au temut de concuren]a celor care provin din [colile unde notele mari s-au pus cu larghe]e.
Totodat\, o dat\ cu aplicarea noului ordin ministerial `nsemn\tatea examenului de bacalaureat va fi categoric mai mare, cu toate c\ asupra acestui examen planeaz\ `n fiecare an suspiciunea fraudei. Pe de alt\ parte, elevii ar putea avea tendin]a de a `nva]a numai pentru obiectele de examen, practic\ ce f\r\ `ndoial\ ar atrage dup\ sine o `ntreag\ pia]\ a medita]iilor.
N Admiterea `n cadrul facult\]ilor Universit\]ii “{tefan cel Mare” se va face pe baza unei probe de concurs.
~n ceea ce prive[te modalitatea de admitere `n cadrul celor nou\ facult\]i ale Universit\]ii “{tefan cel Mare”, reprezentan]ii institu]iei anun]\ c\ `n vederea elabor\rii unei formule de calcul a mediei de admitere, `n momentul de fa]\, se opereaz\ o serie de modific\ri conform Ordinului MECTS nr. 3313/ 2012. “Ordinul ministrului e analizat `ndeaproape de c\tre decanii facult\]ilor `n vederea elabor\rii unei modalit\]i optime de admitere. Sunt o serie de prevederi care las\ la latitudinea fiec\rei universit\]i elaborarea modalit\]ii de admitere. Cu toate acestea, `nc\ a[tept\m o serie de complet\ri [i adnot\ri ale ordinului, dat fiind faptul c\ documentul nu este foarte clar `n privin]a obligativit\]ii introducerii probelor de concurs. La finalul lunii martie vom [tii cu precizie metodologia de admitere `n cadrul facult\]ilor USV. Tot ce pot s\ spun e c\ cel mai probabil vom introduce probe de concurs `n urma c\rora candida]ii s\ ob]in\ calificative de Admis [i Respins, dat fiind faptul c\ examenul de bacalaureat, de cele mai multe ori, nu reflect\ cuno[tin]ele [i nivelul de preg\tire al unui absolvent ”, a declarat Valentin Popa, rectorulul USV Suceava. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …