Thursday , August 18 2022

Admitere la facultate 2020. Cum se desfășoară la Suceava, Iași, Cluj și București

Majoritatea facultăţilor din ţară organizează admitere la facultate 2020 în mediul online, prin concurs de dosare. Facultăţile de Medicină păstrează concursul clasic pentru proba scrisă cu respectarea regulilor de distanţare. Aflați mai jos care sunt procedurile de admitere la programele de studii universitare la Universitatea suceveană, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitățile de Medicină din Iași, Bucureşti, Cluj, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat în Consiliul de Administrație din data de 26 mai repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, de masterat și doctorat, dar și pentru programele universitare de conversie profesională, aferentă concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021. Potrivit acesteia, USV propune pentru admiterea din acest an 2.975 de locuri pentru programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.440 sunt cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de pretutindeni, 50 sunt pentru absolvenții de liceu din mediul rural și 5 locuri sunt dedicate rromilor, toate fiind alocate specializării Administrație publică.

Pentru specializările nou înfiinațate Tehnică dentară, științe gastronomice, Rețele și software de telecomunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice, Robotică, Autovehicule rutiere și Asistență Socială se vor face înscrieri dacă autorizarea provizorie va fi aprobată în Consiliul ARACIS până la data de 3 iulie a.c. USV precizează că programele acestea se activează în condițiile în care este publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern cu privire la actualizarea programelor de studiu care vor funcționa în anul universitar 2020-2021. Pentru cei interesați de învățământul la distanță, sunt alocate 485 de locuri la programele de licență.

În oferta pentru admiterea ce va debuta în luna iulie sunt cuprinse și 1.482 locuri pentru programele de masterat, dintre care 600 locuri fără taxă, 730 locuri cu taxă, 150 locuri destinate românilor de pretutindeni și două locuri pentru rromi. De asemenea, cifra de școlarizare a universității sucevene cuprinde și 190 de locuri distribuite la Programul de Conversie Profesională, dintre care 80 sunt la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, propunerea de repartizare a cifrei de școlarizare primită de la Ministerul Educației prevede 39 de locuri bugetate și 80 cu taxă.

Perioadele de înscriere și interviu din sesiunea iulie au fost prelungite

Tot în ziua de 26 mai, a mai fost adoptată o hotărâre de CA al USV prin care a fost modificat calendarul admiterii din acest an, prin prelungirea perioadelor de înscriere și interviu, din sesiunea iulie, cu două zile.

”Se modifică perioadele de înscriere și interviu, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclurile de studii universitare de licență, master și conversie profesională, de la data 8-15 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde există probe, și 8-17 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde nu există probe, la datele de 6-15 iulie și 6-17 iulie”, se precizează în hotărârea Consiliului de Administrație (CA) al USV din data de 26 mai.

Potrivit noului calendar, facultățile care organizează probe pentru admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 iulie. Înmatriculările se vor face în perioada 20-29 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. Drept urmare, universitatea suceveană nu a renunțat la probele pentru admiterea din acest an, așa cum au decis alte universități din țară, din cauza situației create de pandemia provocată de COVID-19. În general, facultățile sucevene organizează, pentru anumite specializări, probe de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, care sunt evaluate cu calificative Admis/ Respins. Altele au probe specifice domeniului de studiu. Spre exemplu, Facultatea de Educație Fizică și Sport va organiza probele sportive, notele obținute de candidați reprezentând 70% din media finală de admitere sau, în cazul testului motric, nota va conta în proporție de 40%. Facultatea de Istorie și Geografie va testa candidații înscriși la specializarea Asistență socială organizând interviuri pentru testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, iar Facultatea de Stiințe ale Educației organizează o probă eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive și a aptitudinilor vocaționale (desen, muzică, dicție).


S-a decis și modificarea domeniilor de doctorat pentru care se organizează admitere în luna iulie, eliminându-se domeniile Administrarea afacerilor, Contabilitate și Economie, precum și perioadele de înscrieri și de susținere a examenului de competență lingvistică, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclul de studii universitare de doctorat, de la data de 8-15 iulie la data de 6-16 iulie. Astfel, în sesiunea iulie 2020 candidații se vor putea înscrie la studiile de doctorat doar în domeniile Ingineria produselor alimentare și Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Examenul de competență lingvistică va avea loc în perioada 6-16 iulie, iar colocviul de admitere se va desfășura între 16-20 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi afișate în data de 20 iulie, urmând ca înmatricularea candidaților să aibă loc între 20-24 iulie.

Calendarul admiterii cuprinzând perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile poate fi consultat la adresa https://admitere.usv.ro/.

Cum se desfășoară examenele în țară

SpotMedia.ro a făcut o trecere în revistă a modului în care se va desfășura admiterea în principalele universități din țară.

Ordinea în care sunt prezentate procedurile de admitere la programele de studii universitare corespunde clasamentului universităţilor din România (primele 10 poziţii) din Raportul asupra Metarankingului Universitar-2019, realizat pe baza prezenţei instituţiilor de învăţământ superior în nouă clasificări internaţionale, conform Asociaţiei Ad Astra.

Admitere 2020 la Universitatea Babeş-Bolyai, care propune două specializări noi

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) a decis ca admiterea din acest an să fie organizată exclusiv online, condiţiile specifice fiind stabilite la nivelul fiecărei facultăţi.

Admiterea la facultate în anul universitar 2020-2021 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând două specializări noi la nivel licenţă, la Facultatea de Studii Europene – Specializarea Diplomaţie în afaceri, respectiv la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării – Specializarea Studii de conflict.

UBB a desfăşurat şi un proces de preînscrieri online demarat la 1 martie 2020. Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 9 şi 30 iulie 2020.

Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB, detaliile specifice fiind publicate la adresa http://admitere.ubbcluj.ro/ro/.

Universitatea din Bucureşti păstrează admiterea pe bază de examen la Facultatea de Drept

Majoritatea facultăţilor Universităţii din Bucureşti oferă viitorilor studenţi un proces online de preînscriere, înscriere şi admitere, a informat instituţia.
Astfel, pentru admitere la facultate în 2020, se pot distinge cinci forme stabilite de consiliile celor 19 facultăţi ale UB şi aprobate în Senatul Universităţii:
– pe baza mediei/ a notelor de la Bacalaureat în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, al Facultăţii de Chimie, al Facultăţii de Fizică, Facultăţii de Geologie şi Geofizică, Facultăţii de Litere, Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Neogreacă, Maghiară, Italiană, Portugheză, Rusă, Limbile Slave (Croată, Sârbă, Slovacă), Rromani, Filologie Clasică, Limbi Moderne Aplicate, Studii Iudaice), precum şi al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
– pe baza mediei de la Bacalaureat şi a unui eseu motivaţional (facultăţile de Biologie, Filosofie, Geografie, Istorie, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe Politice);


– pe baza unei formule mixte în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri (Business Administration), al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Traducere şi Interpretare, Engleză, Germană, Neerlandeză, Franceză, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă şi Studii Americane), al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, al Facultăţii de Matematică şi Informatică, al Facultăţii de Teologie Baptistă, precum şi al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică;
– interviu motivaţional în cazul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”;
– examen în cazul Facultăţii de Drept.
Sesiunea de admitere din iulie 2020 se desfăşoară în perioada 1-30 iulie, data limită de afişare a rezultatelor fiind 30 iulie, potrivit http://admitere.unibuc.ro/.

Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează concurs de dosare în trei sesiuni de admitere la facultate

Admiterea la programele de studii universitare de licenţă din Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) se face printr-un concurs de dosare bazat pe trei probe şi desfăşurat în trei sesiuni, fiecare din acestea conţinând trei faze, prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

Sesiunea I (1 iunie-15 iulie), la care participă toate cele 15 facultăţi din cadrul UPB, cuprinde admiterea anticipată, pe baza rezultatelor şcolare obţinute înaintea susţinerii examenului de Bacalaureat. Pentru validare şi înmatriculare, promovarea examenului de Bacalaureat până la data prevăzută pentru înmatriculare este o condiţie necesară.
Sesiunea II (5-29 iulie), la care participă toate facultăţile din UPB cu toate domeniile şi cu toate locurile disponibile din portofoliu, presupune evaluarea şi ierarhizarea canditaţilor exclusiv pe baza rezultatelor obţinute la Examenul naţional de Bacalaureat.
Sesiunea III (august-septembrie) de admitere la facultate 2020 se organizează pentru facultăţi/domenii cu locuri vacante după sesiunea II.

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) desfăşoară admiterea online pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăţi componente, folosind platforma admitere.uvt.ro.

Procesul de admitere la facultate 2020 ţine cont doar de rezultatele la examenul de Bacalaureat.
Pre-înscrierea candidaţilor a fost deschisă din 12 mai, iar sesiunea de vară a admiterii online pentru toate programele de studii are loc în intervalul 6-31 iulie.

Sesiunea a doua se desfăşoară între 7 şi 20 septembrie 2020. Fiecare facultate a UVT are metodologia proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere la studiile universitare, încadrându-se în perioadele stabilite de calendarul general, potrivit https://admitere.uvt.ro/.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a eliminat toate probele scrise

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a anunţat că la admiterea la facultate din acest an la cele 15 facultăţi din cadrul instituţiei au fost eliminate toate probele scrise.

Spre exemplu, pentru admiterea la studii de licenţă, Facultatea de Drept a renunţat la testul scris, acesta fiind înlocuit de media anilor de studii din liceu.

Candidaţii care vor opta pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport nu vor mai susţine probă sportivă şi vor fi admişi pe baza unei medii în care ponderea examenului de Bacalaureat este de 75%.

Şi Facultatea de Informatică a renunţat la testul scris, urmând să facă admiterea de baza unei medii în care nota la Matematică sau Informatică din cadrul examenului de Bacalaureat va conta în proporţie de 75%.

De asemenea, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă, precum şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică au renunţat la probele specifice, admiterea realizându-se doar pe baza rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat.
Calendarul de admitere la facultate 2020 a inclus şi o etapă de preînscriere care a început la 7 aprilie 2020. În etapa următoare înscrierile se desfăşoară în perioada 13-18 iulie. Sesiunea din septembrie organizată doar pentru locurile rămase disponibile se desfăşoară în perioada 7-9 septembrie.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru toate facultăţile

La Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti înscrierea candidaţilor şi depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) la concursul de admitere sesiunea iulie 2020 se face exclusiv on-line, pe platforma dedicată examenului de admitere – www.adm.umfcd.ro.

Examenul de admitere este programat pe 26 iulie, conform site-ului https://admiteremedicina.ro/
Pentru confirmarea locului, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a depune la secretariatele facultăţilor documentele în original în vederea înmatriculării, după un calendar ce va fi anunţat, arată o notă la metodologia de admitere publicată pe site-ul instituţiei https://umfcd.ro/.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca închiriază spaţii pentru desfăşurarea examenului

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca organizează examenele de admitere la facultate 2020 în varianta clasică în perioada 25-26 iulie, dar în spaţii mai mari, pentru a putea să asigure distanţa prevăzută de normele legale.


Examenul de admitere pentru cele trei facultăţi din cadrul universităţii, Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie, se va desfăşura atât în amfiteatrele universităţii, cât şi în alte spaţii care vor fi închiriate pentru acest scop, anunţă un comunicat de presă.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi ia în calcul media la examenul de bacalaureat în proporţie de 10%

Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi, pentru toate ciclurile universitare se realizează numai prin concurs în concordanţă cu măsurile luate de autorităţi la nivel naţional, anunţă https://www.umfiasi.ro/.


Candidaţii se înscriu la concursul de admitere exclusiv on-line accesând platforma dedicată concursului de admitere pe portalul www.umfiasi.ro. Înscrierea are loc în perioada 1 iunie – 19 iulie 2020, iar concursul de admitere pe 26 iulie.
Calculul mediei finale în vederea clasificării se va efectua astfel: 90% nota la testul grilă, 10% media la examenul de bacalaureat.

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi permite la anumite facultăţi alegerea unui test grilă

Admiterea la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi este organizată exclusiv online pentru cele 11 facultăţi tot în baza concursului de dosare, fără probă scrisă.Doar la Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” va exista ca probă de concurs: portofoliu de lucrări personale, anunţă site-ul instituţiei https://www.tuiasi.ro.


Dacă media de la Bacalaureat nu avantajează unii studenţi, la anumite facultăţi se poate da un test grilă la matematică sau la fizică.
Pentru sesiunile de admitere iulie şi septembrie 2020, înscrierea candidaţilor se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor în original, după calendarul afişat pe fiecare facultate la adresa https://www.tuiasi.ro/licenta/.

 Academia de Studii Economice din Bucureşti include în oferta de admitere 2020 Facultatea de Drept

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti anunţă desfăşurarea exclusiv online a admiterii 2020, pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile au loc în perioada 13 iulie – 17 iulie.


Concursul de admitere la facultate 2020 la ASE este alcătuit din eseul motivaţional (afişarea rezultatelor la 20 iulie), testul de competenţă lingvistică (22 iulie) – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină şi nu au certificate de competenţă lingvistică recunoscute de ASE – şi media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi are loc la 24 iulie, iar în urma contestaţiilor, lista finală este afişată la 1 august.
Potrivit sursei citate, ASE îşi diversifică oferta universitară în acest an prin înfiinţarea Facultăţii de Drept, care va forma viitori profesionişti în diverse domenii din aria juridică – justiţie, business, administraţie publică, activităţi non-profit – pentru care scoate la concurs 150 de locuri, cu durata cursurilor de 4 ani.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca permite înscrierea între 7 iulie şi 1 octombrie

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca înscrierea candidaţilor va fi continuă, începând cu 7 iulie şi până la 1 octombrie 2020, conform https://admitere.usamvcluj.ro.
Ierarhizarea candidaţilor şi declararea calităţii de admis/respins/în aşteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii conform calendarelor de admitere pentru lunile iulie, august, septembrie.
Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere, luând în considerare media de la Bacalaureat, anunţă https://admitere.usamvcluj.ro/, se  arata in sinteza realizata de SpotMedia.ro.

Vezi si

Angajații Spitalului Județean care au stat mai mult de zece zile în concediu trebuie să se testeze Covid când revin la muncă

S-a luat această decizie din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid. Reprezentanții DSP avertizează …