Friday , September 30 2022

Adie vant de libertate pe la nasul lui Severin

Severin Tcaciuc, adus la Suceava de la Penitenciarul Botosani, in august 2010, la un termen al unuia dintre numeroasele sale procese
N vinerea trecut\ Judec\toria Boto[ani a analizat prima cerere de liberare condi]ionat\ depus\, `n data de 10 septembrie, de omul de afaceri sucevean Severin Tcaciuc n instan]a i-a respins cererea ca nefondat\, cu drept de recurs, stabilind cerere pentru reiterare dup\ data `ndeplinirii condi]iilor pentru liberarea condi]ionat\ prev\zute `n Codul Penal n Severin Tcaciuc execut\ la Penitenciarul Boto[ani o condamnare definitiv\ de trei ani [i jum\tate de `nchisoare iar data propozabil\ de punere `n libertate la executarea a dou\ treimi din pedeaps\ ar fi `n luna mai 2011 n pentru orice de]inut, zilele lucr\toare desf\[urate se pot scade din pedeaps\, fiind [i cazul lui Severin Tcaciuc
Omul de afaceri Severin Tcaciuc, rezident de un an `n Penitenciarul Boto[ani, vrea `n libertate. Dup\ mai bine de opt ani de lupt\ cu autorit\]ile rom=ne care, mai mult sau mai pu]in preocupate, i-au tot cerut extr\darea din Austria, dup\ ce a stat `n arest pe parcursul anului 2001, din prim\var\ p=n\ `n toamn\, circa jum\tate de an, dup\ ce [i-a clamat de fiecare dat\ c=nd a fost prezent `n fa]a instan]ei, nevinov\]ia, f\r\ s\ prezinte dovezi `n acest sens, Severin Tcaciuc a considerat c\ se apropie termenul visat, s\ fie pus `n libertate iar toate celelalte procese de evaziune fiscal\, care nu au fost `nc\ solu]ionate dup\ ani `ntregi de procese s\ le gestioneze precum Sorin Ovidiu V=ntu, din birou, iar nu din celula penitenciarului.
~n data de 10 septembrie a.c., Severin Tcaciuc, altc=ndva cel mai blamat afacerist din Suceava, care a fost cercetat [i condamnat ulterior pentru acte de evaziune fiscal\ de o dimensiune f\r\ precedent la `ncepulul anilor 2000, a depus la Judec\toria Boto[ani o cerere de eliberare  condi]ionat\. Cererea a fost `ns\ respins\ ca nefondat\ de instan]\ `n data de vineri, 17 septembrie a.c., cu drept de recurs `n termen de trei zile de la comunicare. Judec\torii au stabilit c\ un termen pentru reiterarea acestei cereri poate fi pus `n discu]ie dup\ data `ndeplinirii condi]iilor prev\zute de articolul 59 [i urm\toarele din codul penal. Instan]a l-a obligat pe petent s\ pl\easc\ statului 100 de lei cheltuieli judiciare.
N ce prevede Codul Penal `n cazul liber\rii condi]ionate
Conform aticolului 59 din Codul Penal, dup\ ce a executat cel pu]in dou\ treimi din durata pedepsei `n cazul `nchisorii care nu dep\[e[te 10 ani, condamnatul care este st\ruitor `n munc\, disciplinat [i d\ dovezi temeinice de `ndreptare, ]in=ndu-se seama [i de antecedentele sale penale, poate fi liberat condi]ionat `nainte de executarea `n `ntregime a pedepsei. ~n al doilea alineat al articolului se arat\ c\ `n calculul frac]iunilor de pedeaps\ se ]ine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerat\, potrivit legii, ca executat\ pe baza muncii prestate. ~n acest caz `ns\, liberarea condi]ionat\ nu poate fi acordat\ `nainte de executarea efectiv\ a cel pu]in jum\tate din durata pedepsei, c=nd aceasta nu dep\[e[te 10 ani. Acesta este [i cazul lui Severin Tcaciuc, care execut\ `n momentul de fa]\ o condamnare la Penitenciarul Boto[ani de trei ani [i [ase luni.
N dac\ nu intervine nimic spectaculos, Severin va fi pus `n libertate cel mai t=rziu `n mai 2011
Conform calculelor f\cute de conducerea Penitenciarului Boto[ani, o eliberare condi]ionat\ ar fi propozabil\ `n luna mai a anului 2011. Desigur, `n calcul intr\ [i fiecare zi lucr\toare pe care condamnatul a efectuat-o [i care se poate scade din durata pedepsei. Dar pentru c\ Severin nu a desf\[urat activit\]i cu caracter permanent, ci doar activit\]i de interven]ie `n localul de deten]ie, care sunt pontate dar nu `n fiecare zi, calculul este mai greu de f\cut, dar este cert c\ el va beneficiade un anumit num\r de zile de reducere a pedepsei, desigur, dac\ `ntre timp nu vin alte condamn\ri din spate, aflate pe rolul instan]elor. C=t prive[te activit\]ile din penitenciar, chiar din toamna anului trecut, c=nd Severin Tcaciuc a fost internat, acesta [i-a exprimat dorin]a de a fi pus la munc\. Pentru c\ nu a existat o posibilitate de a fi folosit la diferite munci fizice, din cauza handicapului s\u locomotor, s-a c\utat o solu]ie de a-i folosi `ndem=narea la repara]ii de `nc\l]\minte. Aceast\ variant\ nu a putut fi `ns\ pus\ `n practic\, din lips\ de comenzi.
N Severin execut\ la Boto[ani o condamnare pentru care nu a fost `nc\ extr\dat, teoretic, din Austria
Demersurile privind readucerea `n ]ar\ a omului de afaceri sucevean Severin Tcaciuc au fost at=t de `ncurcate `nc=t nici p=n\ ast\zi, c=nd Severin este `ncarcerat `n Penitenciarul Boto[ani de un an,  nu au fost finalizate.
Severin Tcaciuc are la activ  patru condamn\ri definitive, dar numai dou\ dintre acestea au fost admise de c\tre autorit\]ile din Austria, ]ar\ `n care omul de afaceri sucevean s-a refugiat `n februarie 2002.
Judec\toria Suceava a fost pus\ `n situa]ia de a limpezi lucrurile `n ceea ce prive[te statutul de condamnat al lui Severin Tcaciuc, pentru c\ anumite norme europene privind extr\darea, stabilesc condi]iile `n care o persoan\ extr\dat\ va fi tratat\ `n ]ara sa de origine.
~n 6 octombrie 2004 a fost emis c\tre IPJ Suceava, mandatul de executare al unei pedepse cu `nchisoarea. ~n urma coresponden]ei cu structurile poli]iene[ti,  a rezultat c\ Severin fusese pus  `n urm\rire anterior, na]ional [i interna]ional, `ntr-o alt\ cauz\, `n urma unui ordin al IGPR `n februarie 2004.
~n noiembrie 2004, Severin Tcaciuc a fost arestat provizoriu `n Austria, iar IGPR INTERPOL  a solicitat documenta]ia pentru extr\darea acestuia pe cale diplomatic\. Judec\toria Suceava s-a pronun]at `n decembrie 2004, constat=nd `ndeplinite condi]iile legale pentru a solicita extr\darea lui Severin Tcaciuc pentru executarea unei pedepse aplicat\ `ntr-un alt dosar, pentru care s-a emis mandatul de executare al pedepsei, la sf=r[itul lunii noiembrie 2008.
Ministerul Justi]iei [i Libert\]ilor Cet\]ene[ti – Direc]ia Drept Interna]ional [i Tratate, a informat instan]a sucevean\ `n 26 mai 2009, c\ autorit\]ile austriece au admis cererea de extr\dare privind pe Severin Tcaciuc cu privire la mandatul de executare a pedepsei cu `nchisoare nr. 1570/02 din 30 noiembrie 2004 iar nu cu privire la cel\lalt mandat emis anterior pentru care cererea de extr\dare nu era `nc\ formulat\ c\tre autorit\]ile austriece. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Leii ucraineni refugiați la Rădăuți au ajuns în Africa de Sud

Simba și Mir, cei doi lei care luni au fost preluați de la Grădina Zoologică …