Sunday , December 4 2022

27 de milioane de lei pentru realizarea a 30 de crese si gradinite `n judetul Suceava

Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului va achita lucr\rile de proiectare, construc]ie [i costurile de finan]are a creditului iar autorit\]ile locale vor trebui s\ pun\ la dispozi]ie terenul [i s\ realizeze lucr\rile privind utilit\]ile n `n 27 de localit\]i sucevene se vor realiza astfel de obiective, Ministerul lans=nd licita]ia pentru patru jude]e printre care [i Suceava
Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) a lansat licita]ia pentru primele proiecte de cre[e/gr\dini]e destinate jude]elor Buz\u, Vrancea, Suceava [i Boto[ani. Aceste obiective de investi]ii sunt realizate `n cadrul Programului Na]ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), sub-programul – Modernizarea localit\]ilor rom=ne[ti.
Pentru primele dou\ pachete licitate `n cadrul acestui program, MDRT achizi]ioneaz\ servicii de proiectare [i lucr\ri de execu]ie pentru un num\r de 103 gr\dini]e/cre[e (18 din jude]ul Buz\u, 29 din jude]ul Vrancea, 26 din jude]ul Boto[ani [i 30 din jude]ul Suceava). Criteriul de atribuire a contractului este pre]ul cel mai sc\zut.
Potrivit MDRT, 27 de localit\]i sucevene au fost prinse `n PNDI cu finan]are `n ce prive[te componenta de cre[e/gr\dini]e. ~ntr-un ora[ [i dou\ comune din cele prev\zute `n lista aprobat\ de MDRT vor fi realizate c=te dou\ obiective de investi]ii. Per jude], vor fi 14 gr\dini]e/cre[e cu c=te o singur\ grup\, [apte cu c=te dou\ grupe [i nou\ a c=te trei grupe fiecare. Astfel, `n ora[ele Gura Humorului, Salcea, Siret [i Vicovu de Sus, dar [i `n comunele B\l\ceana, Cioc\ne[ti, For\[ti, F=nt=nele, Moldova Suli]a, Moldovi]a, Vadu Moldovei [i Vulture[ti vor fi realizate cre[te/gr\dini]e cu c=te o singur\ grup\, cu precizarea c\ pentru Moldovi]a [i Vadu Moldovei se are `n vederea realizarea a c=te dou\ astfel de obiective. ~n ora[ele Frasin [i Mili[\u]i, precum [i `n comunele Ad=ncata, Dorna Candrenilor, M\lini, Ude[ti [i Vere[ti se are `n vedere realizarea de gr\dini]e/cre[e cu c=te dou\ grupe fiecare. ~n municipiul F\lticeni, precum [i `n ora[ele Cajvana, Dolhasca, Gura Humorului [i Liteni este prev\zut a se realiza [i c=te o gr\dini]\/cre[\ cu c=te trei grupe, la fel ca [i `n cazul comunelor Bosanci, Brodina, Fr\t\u]ii Vechi [i Zvori[tea.
Conform estim\rilor MDRT, cea mai mare valoare estimat\ a se aloca pentru a se duce la cap\t aceste obiective de investi]ii este destinat\ jude]ului Suceava. Astfel, valoarea estimat\ maxim\ pentru fiecare jude] este de: 15.377.079 lei, f\r\ TVA pentru jude]ul Buz\u, 23.726.419 lei f\r\ TVA pentru jude]ul Vrancea, 22.765.426  lei f\r\ TVA pentru jude]ul Boto[ani, respectiv 26.690.406 lei f\r\ TVA pentru jude]ul Suceava. Valoarea estimat\ include costurile de proiectare [i execu]ie, precum [i pe cele de finan]are.
Obiectivele de investi]ii au fost stabilite `n func]ie de propunerile `naintate de autorit\]ile publice locale [i `n urma analizei Comisiei Tehnico-Economice a ministerului, `n baza criteriilor de prioritizare prev\zute de legisla]ia `n vigoare. Proiectele-tip utilizate pentru aceste obiective de investi]ii sunt de trei categorii, respectiv pentru cre[e/gr\dini]e cu una, dou\ sau trei grupe de copii [i sunt puse la dispozi]ie de MDRT. Autorit\]ile publice locale beneficiare ale investi]iilor sunt cele care identific\ terenul pe care vor fi amplasate construc]iile. De asemenea, tot ele vor realiza, la finalizarea investi]iei, dot\rile tehnico-edilitare. (D.P.)

Vezi si

Recomandări ale polițiștilor suceveni pentru șoferii nevoiți să circule pe ceață, polei sau ninsoare 

Polițiștii suceveni atrag atenția cu privire la faptul că în această perioada a anului îşi …

No comments

  1. bine ca la Gramesti au daramat gradinita veche. alta nu mai prindem noi .