Sunday , January 29 2023

19 din cei 37 de consilieri judeteni suceveni sunt implicati `n afaceri

Jum\tate dintre consilierii jude]eni din Suceava au ac]iuni sau sunt asocia]i la societ\]i din domenii diverse n to]i declar\ `ntr-un glas c\ firmele la care sunt ac]ionari nu au niciun fel de c\ntract sau leg\tur\ cu Consiliul Jude]ean, unii spun=nd chiar c\ firmele nu au activitate sau sunt `n curs de dizolvare n  conform `ns\ secretarului general al Agen]iei Na]ionale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, statistic, cel pu]in zece la sut\ dintre firmele unde sunt administratori consilieri jude]eni au contracte cu autorit\]ile locale

Sute de consilieri jude]eni din ]ar\ au ac]iuni sau sunt asocia]i la societ\]i din domenii diverse, de la afaceri de familie, la firme care fac contracte cu institu]ii ale statului, indiferent c\ e vorba de “banalele” cornuri sau laptele oferite elevilor sau de construc]ii ori consultan]\.
Secretarul general al Agen]iei Na]ionale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, anun]a s\pt\mâna trecut\ c\ au fost identifica]i 747 de consilieri jude]eni care sunt titulari în 1.200 de firme.
Potrivit oficialului ANI, conflictul de interese intr\ în zona achizi]iilor publice, care este un factor de vulnerabilitate major\, în primul rând la nivelul comunit\]ilor locale, “c\ tot se vorbe[te de descentralizare”.
Totodat\, el ar\ta c\, potrivit statisticilor, cel pu]in zece la sut\ dintre aceste firme unde sunt administratori consilieri jude]eni au contracte cu autorit\]ile locale.
Situa]ia se confirm\ în multe dintre jude]e, existând firme la care consilierii jude]eni de]in sau sunt ac]ionari la societ\]i care au contracte cu statul, de la prim\rii, consilii jude]ene, teatre, Romgaz, AJOFM etc, informeaz\ Mediafax `ntr-o analiz\ privind implicarea consilierilor jude]eni `n afaceri
În jude]ul Suceava, nou\sprezece din cei 37 de consilieri jude]eni desf\[oar\ afaceri, fiind asocia]i sau administratori la societ\]i comerciale, iar consilierul PDL Petru Carcalete, [ef al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, de]ine Funda]ia “Petru Carcalete”, care îns\ nu are activitate.
Potrivit declara]iilor de interese postate pe site-ul Consiliului Jude]ean Suceava, 19 consilieri jude]eni – 11 membri PDL, [apte membri PSD [i unul membru PNL – au diverse afaceri.
2010- an m\nos pentru [eful I{J
Consilierul jude]ean PDL Petru Carcalete, [eful ISJ Suceava, pre[edinte al ATOP Suceava [i vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene a PDL, de]ine funda]ia “Petru Carcalete”, al c\rui membru fondator este.
El spune c\ funda]ia a fost înfiin]at\ în urm\ cu aproximativ opt ani, dar c\ din cauz\ c\ este foarte ocupat aceast\ funda]ie nu a avut înc\ activitate. “Nu a f\cut nimic aceast\ funda]ie, dar urmeaz\ s\ facem unele ac]iuni”, a spus Carcalete. El mai este [i administrator al unei firme de construc]ii, Aqua Construct, societate de la care, potrivit declara]iei de interese, nu a avut niciun beneficiu.
Potrivit declara]iei de avere, Petru Carcalete a achizi]ionat în acest mandat, în 2010, în comuna {cheia, o suprafa]\ de teren agricol de 24.136 de metri p\tra]i, împreun\ cu inspectorul [colar general adjunct Vasile Monacu, fiecare având 50 la sut\ cot\ parte. Tot în 2010, Carcalete [i-a extins casa de locuit din R\d\u]i, care are o suprafa]\ de 342 de metri p\tra]i, iar în 2009 [i-a achizi]ionat un autoturism Volskwagen.
Pe lâng\ veniturile din salariu [i indemniza]ii, el a ob]inut în ultimul an venituri de 36.000 de lei din vânzarea de produse agricole.
{eful Inspectoratului Jude]ean `n construc]ii – de]in\torul celor mai multe firme
Consilierul jude]ean sucevean cu cele mai multe firme este Adrian Dr\gan, vicepre[edinte al PDL Suceava, director al Inspectoratului Jude]ean în Construc]ii, care este ac]ionar la patru societ\]i pe ac]iuni din Vatra Dornei [i asociat [i administrator al unei firme cu r\spundere limitat\. Dr\gan sus]ine îns\ c\ niciuna din aceste firme nu are contracte comerciale cu statul. “Am refuzat s\ m\ implic în a[a ceva”, a declarat Dr\gan. El a declarat c\ dou\ dintre firme sunt în faliment, iar celelalte firme sunt “m\runte”, cu activit\]i de interes local în zona Vatra Dornei.
“Eu mi-am dat demisia din toate func]iile din acele firme. Ac]iunile sunt îns\ ale mele [i le p\strez”, a spus Dr\gan.
În ultimul an, Dr\gan a ob]inut dividende în sum\ de 130.330 de lei, iar familia sa a achizi]ionat, în 2010, un apartament cu o suprafa]\ de 75,56 de metri p\tra]i, potrivit declara]iei de avere. În acela[i document se precizeaz\ c\ familia sa mai de]ine un apartament [i o cas\ de locuit. În 2008, când a preluat mandatul, Dr\gan avea dou\ depozite bancare însumând 195.000 de lei, iar acum are dou\ depozite bancare totalizând 225.000 de lei.
Majoritatea consilierilor au venituri bunicele de la firme care, sus[in ei, nu au nicio leg\tur\ cu Consilul Jude]ean
{i [eful Sistemului hidrotehnic independent Siret, din jude]ul Suceava, consilierul jude]ean PDL Cristinel Macovei, de]ine dou\ societ\]i comerciale, la una dintre ele fiind asociat unic, iar la cealalt\ având 90 la sut\ din ac]iuni.
Macovei a spus c\ una din firme se ocup\ cu comercializarea ciupercilor [i a fructelor de p\dure, iar cealalt\ cu alimenta]ie public\ [i c\ nu au avut nici un fel de leg\tur\ cu Consiliul Jude]ean.
“Nu au nici o treab\ cu Consiliul Jude]ean [i niciun contract cu CJ Suceava”, a spus Macovei.
Potrivit declara]iei de avere, Cristinel Macovei nu [i-a achizi]ionat în acest mandat terenuri sau locuin]e [i nici nu are depozite bancare.
Liderul PDL Gura Humorului, consilierul jude]ean Gheorghe Ni]\, de]ine o societate comercial\ de prelucrarea a laptelui care face parte din Asocia]ia “Produs în Bucovina”, asocia]ie din care fac parte aproximativ 100 de produc\tori din jude] [i care are un protocol de colaborare cu CJ Suceava. În vederea promov\rii Bucovinei [i a produselor tradi]ionale bucovinene, CJ Suceava a organizat în diferite ora[e din ]ar\ evenimente ce includ spectacole folclorice, iar produc\torii [i me[terii populari î[i comercializeaz\ produsele.
Vicepre[edintele CJ Suceava Dan Cadariu este asociat unic al unei firme din Gura Humorului a c\rei activitate este suspendat\. Cadariu [i-a achizi]ionat, în timpul mandatului, un teren intravilan de 1.280 de metri p\tra]i în comuna P\ltinoasa, în 2009, an în care a primit mo[tenire un apartament în Gura Humorului. În 2010, [i-a cump\rat un teren intravilan de 1.185 metri p\tra]i în Gura Humorului [i a construit un spa]iu comercial cu o suprafa]\ de 47 de metri p\tra]i în acela[i ora[. În cursul anului trecut, so]ia sa a câ[tigat din dividende 33.750 de lei, iar el a avut un venit de 43.846 lei din salariul de vicepre[edinte al CJ Suceava. Totodat\, Cadariu are depozite bancare însumând aproximativ 63.000 de lei.
Un alt consilier jude]ean PDL, Marius Boghean, angajat al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, din subordinea CJ Suceava, este proprietar [i administrator al unei firme [i de]ine jum\tate din p\r]ile sociale din alt\ firm\. Boghean a declarat c\ firma pe care o de]ine în totalitate a avut în administrare un bar, dar c\ acesta s-a închis de mai mul]i ani, iar firma nu mai are activitate. Cealalt\ firm\, unde de]ine jum\tate din p\r]ile sociale, trebuia s\ se ocupe cu activit\]i de publicitate, îns\ nu a avut activitate de la înfiin]are [i urmeaz\ s\ fie închis\. Boghean a sus]inut c\ nu a derulat niciun contract cu institu]ii ale statului.
El a declarat c\ a ob]inut venituri în ultimul an din salariul de angajat al DGASPC Suceava, respectiv 22.446 de lei [i din salariul ob]inut de la o funda]ie umanitar\, de 4.400 de lei. Boghean a achizi]ionat, în 2011, o suprafa]\ de 1.200 de metri p\tra]i de teren agricol în comuna {cheia [i are în construc]ie o cas\ de locuit în Suceava. Totodat\, Boghean are un împrumut de 8.500 de euro contractat în 2011.
Consilierul jude]ean PDL Ion Badale este administrator al unei firme aflat\ în faliment, iar consilierul jude]ean PDL Elena Carda[ administreaz\ o firm\ f\r\ activitate, cei doi neavând declarate, în ultimul mandat, investi]ii imobiliare sau depozite bancare.
Gheorghe Flutur, nu de]ine ac]iuni sau p\r]i sociale în societ\]i comerciale
Liderul consilierilor jude]eni suceveni din PSD Gheorghe Iacob este ac]ionar la o fabric\ de bere din Suceava [i la una de alcool din R\d\u]i [i director general al Legume-fructe Suceava.
El sus]ine c\ firma pe care o conduce închiriaz\ spa]ii comerciale [i magazine [i c\ nu are niciun contract cu institu]ii de stat, iar un alt consilier jude]ean PSD, Mihai Grozavu, este ac]ionar al societ\]ii de construc]ii Cominco Bucure[ti, unde are 80 de ac]iuni care valoreaz\ 1.200 de lei. Ei nu au achizi]ionat în acest mandat propriet\]i imobiliare, potrivit declara]iilor de avere.
Un alt consilier jude]ean PSD, Petrea Titi, vicepre[edinte al PSD Suceava, fost director al Oficiului Jude]ean de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ în perioada guvern\rii PSD, care este membru al Uniunii Geodezilor, de]ine participa]ii de 33 la sut\ în dou\ societ\]i comerciale de cadastru [i de expertize tehnice. El a achizi]ionat în acest mandat, în 2011, împreun\ cu so]ia sa, o suprafa]\ de 1.000 de metri p\tra]i de teren intravilan în comuna [cheia. Totodat\, cei doi so]i au achizi]ionat din 1996 terenuri arabile, p\duri [i fâne]e în Suceava, Scheia, Breaza, Fundu Moldovei, Vama, Valea Moldovei.
Potrivit declara]iei de avere, Petrea Titi are, împreun\ cu so]ia sa, 44.300 de metri p\tra]i de teren agricol, 210.000 de metri p\tra]i de p\dure [i 20.000 de metri p\tra]i de fâne]e, dar [i case de locuit în [cheia [i Valea Moldovei [i un apartament în Ia[i. El ob]ine anual venituri de 24.000 de lei din salariu, 12.000 de lei din pensie de grad 3, 7.400 de lei din indemniza]ia de consilier jude]ean [i 150.000 de lei din expertize tehnice judiciare.
Petrea Titi are un depozit de 35.600 de dolari, un altul de 12.000 euro [i dou\ depozite în lei însumând 740.000 de lei.
Consilierul jude]ean liberal Mihai Vran\u este director al societ\]ii de prospec]iuni geologice Geomold SA din Câmpulung Moldovenesc [i nu a achizionat în acest mandat propriet\]i imobiliare.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, nu de]ine ac]iuni sau p\r]i sociale în societ\]i comerciale, el având doar calitatea de pre[edinte în exerci]iu al Consiliului Regional de Dezvoltare Nord Est [i de pre[edinte în exerci]iu al Consiliului Euroregiunii “Prutul de Sus”, de prim-vicepre[edinte al PDL [i de pre[edinte al PDL Suceava.
Din 2005, declara]ia de avere a lui Gheorghe Flutur nu a avut modific\ri, el având 0,32 hectare de teren intravilan în Gura Humorului, cump\rat în 1992 [i 0,83 hectare de teren extravilan în acela[i ora[, cump\rat în 1995 [i 0,12 hectare de teren extravilan cump\rat în comuna M\n\stirea Humorului. În 2005, so]ia lui Gheorghe Flutur a cump\rat 0,86 de hectare în extravilanul comunei M\n\stirea Humorului. Pre[edintele CJ Suceava mai de]ine dou\ autoturisme Audi din 2002, donate de cumnatul s\u din Germania. (O.S.)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …

No comments

  1. Asta poate la vedere . Pe dedesubt , greu de dat o cifra . Mai grav este ca multi dintre alesi fac trafic de influenta , ceea ce este mai greu de probat .Oricum , toti au intrat in politica pentru a inlocui o paine cu un cozonac .