Wednesday , September 28 2022

15 parinti din Bilca au venit, vineri dimineata, la sediul ISJ pentru a contesta noua conducere a scolii din localitate

P\rin]ii elevilor [colii din Bilca au venit vineri diminea]\ la sediul I{J pentru a-[i exprima indignarea [i revolta cu privire la schimbarea celui care a ocupat func]ia de director [colar timp de doi ani N p\rin]ii contest\ vehement numirea `n func]ia de director a `nv\]\toarei Otilia Motrescu, pe care o acuz\ c\ a fost numit\ exclusiv pe criterii politice N `n cazul `n care noua conducere va fi la c=rma [colii [i `n anul [colar 2012- 2013, p\rin]ii amenin]\ c\ nu `[i vor trimite copiii la [coal\

O situa]ie nefireasc\ pentru debutul anului [colar 2012- 2013 are loc `n localitatea Bilca, motivul fiind constituit de schimbarea din func]ia de director a profesorului Costic\ Ionel Negru [i `nlocuirea acestuia cu `nv\]\toarea Otilia Motrescu. Colectivul {colii din Bilca nu dore[te schimbarea directorului în noul an [colar, a[a cum impune Inspectoratul {colar, dup\ modific\rile de ordin politic care au avut loc la nivelul instuitu]iilor publice, în urma alegerilor din 10 iunie. Un memoriu `nso]it de sute de semn\turi ale p\rin]ilor a fost trimis c\tre I{J `nc\ de acum o lun\, solicit=ndu-se preluarea func]iei de director de c\tre cel care timp de doi ani a stat la c=rma [colii din Bilca, respectiv Costic\ Ionel Negru.
~nv\]\toarea Otilia Motrescu care din data de 1 august i-a luat locul directorului Negru este contestat\ de c\tre p\rin]i din pricina „antecedentelor sale comportamentale [i caracterul s\u irascibil ce aduce numeroase prejudicii de imagine [colii”.
Un nou demers pentru revenirea `n fotoliul de director a profesorului Costic\ Ionel Negru a fost `ntreprins de un grup de 15 p\rin]i, `n diminea]a zilei de vineri, c=nd ace[tia au venit la inspectoratul {colar pentru o `ntrevedere cu inspectorul [colar Gheorghe Laz\r.
“Grupul de p\rin]i ai elevilor de la cele trei [coli din localitatea Bilca `[i exprim\ profunda indignare [i nemul]umire fa]\ de ac]iunea total nejustificat\ [i surprinz\toare de demitere a domnului profesor Costic\ Ionel Negru din func]ia de director, ac]iune petrecut\ `n data de 31 iulie 2012. Consider\m c\ aceast\ schimbare f\cut\ la nivelul unit\]ii [colare aduce grave prejudicii procesului instructiv- educativ”, a declarat {tefan Coniac, consilier local.
Disensiunile aprinse dintre p\rin]i, profesori [i elevi de o parte [i noua directoare Otilia Motrescu, de cealalt\ parte, au survenit imediat de la instalarea acesteia din urm\ `n func]ie. Prin urmare, a[a cum am amintit, `n data de 1 august, Comitetul de p\rin]i din Bilca a trimis o adres\ c\tre Inspectoratul {colar, document `nso]it de sute de semn\turi ale p\rin]ilor, prin care ace[tia `[i exprim\ revolta fa]\ de noua conducere. „Suntem hot\r=]i ca la data `nceperii noului an [colar s\ retragem copiii de la [coal\ dac\ situa]ia nu se schimb\”, a declarat unul dintre p\rin]ii veni]i vineri la sediul I{J.
~n timp ce criteriile pentru care noua directoare a fost instituit\ `n func]ie sunt puse la `ndoial\ de c\tre p\rin]i, competen]ele [i expertiza acesteia `n demeniul managementului educa]ional sunt contestate de asemenea, de c\tre ace[tia.
“~n cursul acestei s\pt\m=ni, `n cadrul [edin]ei de consiliu, i-am cerut s\ prezinte o situa]ie a condi]iilor igienico- sanitare din [coal\ iar dumneaiei nu a fost `n m\sur\ s\ prezinte nimic privind preg\tirea pentru `nceperea noului an [colar. Necolaborarea cu autorit\]ile locale e doar un pretext pentru ca vechea conducere a unit\]ii [colare s\ fie destituit\. Din momentul de fa]\ Consiliul Local nu mai acord\ niciun sprijin [colii at=t timp c=t aceast\ `nv\]\toare va de]ine func]ia de director”, a mai explicat {tefan Coniac. Mai mult de at=t, o dat\ ajun[i la sediul I{J, p\rin]ii au sesizat c\ adresa `mpreun\ cu sutele de semn\turi depuse la sediul institu]iei nu are un num\r de `nregistrare, a[a cum cere procedura.
 
N au venit de la zeci de kilometri doar pentru ni[te promisiuni transmise prin telefon
 
Cu toate c\ au venit de la zeci de kilometri dep\rtare, p\rin]ii nu au putut avea o `ntrevedere la inspectorul general Gheorghe Laz\r dat fiind faptul c\ acesta era plecat `ntr-o deplasare la Vatra Dornei, `n schimb s-au ales cu o nou\ serie de promisiuni telefonice din partea acestuia. Conform spuselor sale, `n cursul zilei de luni, vor fi analizate toate aspectele situa]iei din localitatea Bilca [i vor fi `ntreprinse toate m\surile pentru ca [coala [i comunitatea s\ func]ioneze la cei mai buni parametri.
De cealalt\ parte, `n fa]a p\rin]ilor indigna]i de indiferen]a conducerii I{J, proap\t numita Motrescu Otilia [i-a prezentat argumentele pentru care a venit la c\rma [colii din Bilca.
“Eu lucrez `n Bilca de 17 ani, sunt `nv\]\toare de tot at=]ia ani, sunt titular\ la {colaa din Bilca, am gradul I didactic [i urmez facultatea la Cluj `n cadrul universit\]ii “Babe[ Bolyai”. Sunt `n al treilea an de studiu. ~n ultimii cinci ani am de]inut `n [coal\ func]ia de consilier educativ, motiv pt care am avut numeroase `nt=lniri cu p\rin]ii [i o colaborare fructuoas\. Am desf\[urat activit\]i frumoase, nu au fost probleme `n ceea ce prive[te colaboarea mea cu p\rin]ii. Cu privirea la acuzele cum c\ a[ fi numit\ pe criterii politice, tot ce pot s\ zic e c\ eu am o decizie a I{J pe care vreau s\ o duc la final cu demnitate. Interesul este ca [coala s\ func]ioneze bine f\r\ reclama]ii la minister, f\r\ acte de violen]\, pentru binele comunit\]ii.
Singurul meu [ef este inspectorul general”, a explicat Otilia Motrescu.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

LUNGU: Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” va fi dată în funcțiune pe 1 decembrie 2022, iar cea din Ițcani, de la Școala 7, până pe 30 iunie 2023

După ce recent au fost date în funcțiune 2 grădinițe cu program prelungit pe fonduri …

No comments

  1. DE CE NU SE DA CONCURS CINSTIT PENTRU OCUPAREA ACESTEI FUNCTII SI CINE ESTE APT SA POATA FI NUMIT DIRECTOR SI NU PE CRITERII POLITICE?????????????????DACA SUNT CAPABILI SA SE INSCRIE LA CONCURSUL DE OCUPARE A ACESTEI FUNCTII CARE ESTE IMPORTANTA PENTRU TOTI ELEVII DIN LOCALITATE…………..concurs!!!!!!!!!!!!CONCURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DACA SE VA DA ACEST CONCURS FUNCTIA DE DIRECTOR VA FI CATEGORIC OCUPATA DE ALTCINEVA DECAT DE CEI DOI RIVALI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Se face loby pentru numirea unui director scolar,dar nu se face nimic pentru un intreg sat.Rusinos ca unii care nu ai ce cauta in aceasta functie isi asuma rolul de care numai in vise pot beneficia.Strigator la cer ce se intampla.Copii nu sunt vinovati de ceea ce suporta si de preferintele unora pentru diversi copii,dar totusi fara rusine se insulta acesti oameni si au dat dovada ca nu au calitati de directori si indrumatori in educarea si formarea copiilor din acest sat .Deci ar trebui sa se puna un mare afis pe scoala din Bilca: SE CAUTA DIRECTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!CAPABIL,EDUCAT,INTELIGENT,CU EXEPRIENTA SI MAI ALES CU STUDII DE SPECIALITATE IN DOMENIUL IN CARE ACCEDE. SA NU FIE IMPLICAT IN POLITICA,SA NU FIE CONSILIER LOCAL SI SA AIBA O ETATE CORESPUNYATOARE SI O VECHIME PE MASURA IN A PUTEA COORDONA ACTIVITATEA ACESTOR INSTITUTII SCOLARE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Consilierii locali ar trebui in prima faza sa si termine unii studiile primare si apoi sa si dea cu parerea despre ceea ce habar nu au.Parintii copiilor ar trebui sa nu ravneasca la premii obtinute pe ochi frumosi si sa si vada fiecare de ceea ce fac zilnic in propria gospodarie.Copii trebuie sa invete sa respecte decizia inspectorului general care este in functie datorita inteligentei acestuia si nu din cauze politice.finish.