Wednesday , December 7 2022

13 strazi modernizate cu fonduri europene, la Falticeni

Proiectul „ Reabilitare [i modernizare re]ea  de  str\zi urbane `n municipiul F\lticeni” a fost finan]at de Uniunea European\, prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013, valoarea acestuia fiind de 103 miliarde de lei vechi, contribu]ia UE, iar cea a municipalit\]ii din F\lticeni de  circa 12 miliarde de lei vechi N edilul ora[ului,Vasile Tofan  consider\ `ns\ c\ pentru modernizarea `n totalitate a infrastructurii rutiere  este nevoie de aproximativ 100 milioane de euro
Un proiect privind reabilitarea [i modernizarea a 13 str\zi din municipiul F\lticeni cu fonduri europene a fost finalizat. Anun]ul a fost f\cut ieri, `n cadrul unei conferin]e de pres\ de c\tre primarul ora[ului, Vasile Tofan care a ]inut s\ precizeze c\ obiectivul principal al proiectului a fost modernizarea infrastructurii de transport locale `n vederea cre[terii gradului de siguran]\ a circula]iei, reducerii timpului de c\l\torie prin fluidizarea traficului,reducerii polu\rii aerului `n zona ]int\ [i reducerea consumului de carburan]i auto. Lucr\rile au fost finalizate [i au fost realizate toate activit\]ile prev\zute prin contractul de finan]are încheiat cu Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului.
Principalele rezultate ale proiectului atinse în perioada de implementare sunt: reabilitarea [i modernizarea a 15,244 km de str\zi urbane în municipiul Fălticeni respectiv str\zile Republicii, Armatei, Tudor Vladimirescu, Boto[anilor, Ple[e[ti Gane, Ion Creang\, Buciumeni, Mihai Eminescu, Plutonier Ghini]\, Plugari, Dumbrava Minunat\, Mihail Sadoveanu, Caporal Popescu; realizarea a 1,456 km pist\ pentru biciclete [i crearea a 150 de rampe pentru persoane cu dizabilit\]i. „Prin acest proiect au fost reabilitate [i modernizate 13 str\zi principale iar unele dintre acestea [i a[ vrea s\ dau doar un exemplu, drumul care duce din ora[ spre Petea pe o lungime de peste 3 km nu a avut asflat niciodat\.  S-a adresat [i `ntrebarea din partea locuitorilor  de genul, de ce nu a fost modernizat  [i drumul european DE 85 sau DN 2  `ns\ aceasta se datoreaz\ faptului c\ o astfel de investi]ie se va face, cel mai probabil, dup\ finalizarea  lucr\rilor de reabilitare a infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ care ar putea `ncepe tot `n acest an. Dac\ am fi modernizat acest tronson prin acest proiect atunci peste c=teva luni ar fi `nsemnat s\ decopert\m toat\ lucrarea  ca s\ putem face loc lucr\rii de ap\-canal. Mai mult, DE 85 face parte din obiectivele  de investi]ii prioritare ale Companiei Na]ioanle de Drumului pe rela]ia Roman – Siret care are o cu totul alt\ finan]are”, a spus edilul municipiului.  Investi]ia a fost realizat\ de c\tre Direc]ia Jude]ean\ Drumuri [i Poduri din cadrul Consiliului Jude]ean , nefiind dep\[it\ perioada de implementare a proiectului.
La proiectul „ Reabilitare [i modernizare re]ea  de  str\zi urbane `n municipiul F\lticeni” a fost finan]at de Uniunea European\ prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013, Axa prioritar\ 2 ”~mbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. Valoarea total\ a proiectului este de 13.643.213,43 lei din care valoarea eligibil\ este de 10.311.766,43 lei adic\ valoarea eligibil\ este de 103 miliarde de lei vechi. Municipalitatea a contribuit `n proiect cu 1.249.363,45 lei adic\ peste 12 miliarde de lei vechi.
Edilul ora[ului consider\ `ns\ c\ pentru modernizarea `n totalitate a infrastructurii rutiere  din F\lticeni este nevoie de aproximativ 100 milioane de euro. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …