Sunday , September 25 2022

10 mari proiecte pe care primarul Lungu le va realiza `n urmatorii patru ani

5.000 de locuri de munc\, 15.000 de apartamente reabilitate termic, `nc\ o [osea de centur\, noi parc\ri auto, regularizarea r=ului Suceava, o nou\ central\ de termoficare a ora[ului, un nou cartier de case pentru tineri, mijloace de transport electrice noi, un complex sportiv nou [i un teatru nou sunt, schematic, cele zece proiecte de pe lista lui Ion Lungu `n mandatul 2012 – 2016 n „~n noul program discut\m de continuarea transform\rii ora[ului Suceava `ntr-un ora[ de nivel european”, a declarat Ion Lungu n „Realiz\rile mele nu sunt pove[ti, ci sunt lucruri pe care sucevenii le [tiu, le-au v\zut, le pot atinge”, a declarat Ion Lungu n „~i rog pe competitorii la aceast\ campaniei electoral\ s\ respecte locurile de afi[aj, s\ aib\ o campanie electoral\ decent\ pentru c\ exist\ via]\ [i dup\ data de 10 iunie”, a mai spus Ion Lungu, primarul de Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a prezentat, ieri, care sunt principalele zece proiecte pe care le va aborda `n mandatul urm\tor, primul la care a f\cut trimitere fiind crearea a 5.000 de locuri de munc\ prin dezvoltarea unei noi zone industriale iar cel de-al doilea este reabilitarea termic\ a unui num\r de 15.000 de apartamente. Pe locul al treilea se afl\ construirea unei noi rute ocolitoare de la Cump\r\tura, Ipote[ti, Salcea cu ie[ire spre Boto[ani pe DN 29, aceasta fiind o a doua rut\ ocolitoare dup\ cea aflat\ `n execu]ie [i care este planificat\ a fi recep]ionat\ `n iunie – tronsonul de la P\tr\u]i la {cheia – [i, respectiv, `n luna octombrie – tronsonul de la {cheia spre Hagicadar. Al patrulea proiect este cel de amenajare a cinci parc\ri supraterane `n municipiul re[edin]\ de jude], `n cinci zone diferite, care permit din punct de vedere urbanistic [i al configura]iei terenului realizarea acestor obiective. Al cincilea proiect al administra]iei Lungu `n urm\torul mandat ar fi cel de regularizare a r=ului Suceava [i realizare a unei zone de agrement, conform principiului „`ntoarcerea ora[ului cu fa]a c\tre r=u”. Al [aselea proiect este de `nfiin]are a unei noi societ\]i de termoficare demersurile fiind `ncepute deja iar al [aptelea proiect pe care vrea s\ `l duc\ la cap\t `n noul mandat 2012 – 2016 este contruirea cartierului Europa destinat tinerilor p=n\ `n 35 de ani, pentru care au fost `mp\r]ite 142 de loturi de cas\ [i unde Prim\ria va avea obliga]ia de a asigura utilit\]ile [i de a face drumurile. Al optulea proiect ar fi cel de dotare cu mijloace de transport electrice a societ\]ii TPL, demersuri `n acest sens fiind deja ini]iate prin semnarea unui memorandum cu alte nou\ ora[e din Europa printre care [i o serie de metropole ca de exemplu Madrid, Lisabona [i Londra. Al nou\lea proiect al primarului Ion Lungu pentru mandatul viitor este cel de construire a unui nou complex sportiv nou [i, `n fine, ultimul de pe lista celor zece proiecte este de `nfiin]are a unui teatru care va purta numele unui renumit dramaturg contemporan originar din Suceava [i anume Matei Vi[niec. „Este un program complet care `ns\ poate fi perfec]ionat. El corespunde exact acestui slogan de campanie electoral\ <Suceava merge `nainte>. Eu cred c\ sucevenii vor c=nt\ri [i `mi vor da un vot la alegerile din data de 10 iunie”, a spus Ion Lungu.
El a ad\ugat c\ se prezint\ `n fa]a sucevenilor cu inima deschis\ [i, uit=ndu-se `n ochii fiec\rui sucevean, are puterea [i curajul s\ cear\ un vot pe data de 10 iunie cu credin]a c\ [i-a f\cut datoria `n ace[ti opt de mandat. Ion Lungu a venit `n fa]a sucevenilor, la conferin]a la care a prezentat, `n debutul campaniei electorale sloganul s\u „Suceava merge `nainte”, cu dou\ dosare `n care unul cu realiz\rile `n cei opt ani de mandat [i altul cu programul pentru perioada 2012 – 2016. „Dosarul cu realiz\ri este unul care se poate viziona, este unul real. Nu sunt pove[ti, ci sunt lucruri pe care sucevenii le [tiu, le-au v\zut, le pot atinge”, a declarat Ion Lungu, f\c=nd referire la proiectele de reabilitare a Cet\]ii de Scaun [i de a realiza Centrul Tradi]iilor Populare [i Centrul Cultural Bucovina, precum [i de continuare a lucr\rilor la Catedral\. „~n noul program discut\m de continuarea transform\rii ora[ului Suceava `ntr-un ora[ de nivel european”, a declarat Ion Lungu, care, referindu-se la partea de modernism a ora[ului a amintit `n primul r=nd finalizarea proiectul zonei metropolitane, proiect care va fi func]ional `n noul mandat.
Pe de alt\ parte, Ion Lungu a f\cut un apel c\tre adversarii politici pentru o campanie civilizat\ bazat\ pe programe [i solu]ii, cer=nd partidelor politice [i candida]ilor s\ nu lipeasc\ afi[ele electorale dec=t `n locurile special amenajate [i s\ p\streze ora[ul curat amintindu-le c\ `n caz contrar pentru cur\]enia de dup\ campanie se vor cheltui bani mai mul]i din buzunarele cet\]enilor. „~i rog s\ respecte locurile de afi[aj, s\ aib\ o campanie electoral\ decent\ pentru c\ exist\ via]\ [i dup\ data de 10 iunie [i tot noi vom face cur\]enie”, a declarat Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …

No comments

  1. Si copiii stiu:
    “ROSU + GALBEN = PORTOCALIU”
    Suceava! Treci pe verde!!!