Sunday , March 3 2024

Connect-R, tiganul român care îl aplauda pe Sarkozy

Connect-R conduce în topurile din România cu melodia sa “Burning Love”, care a câ[tigat Premiul pentru cea mai bun\ pies\ [i a fost nominalizat la gala MTV. Este ]igan [i se declar\ mândru [i, cu riscul de a-i dezam\gi pe ai lui, spune c\ ini]iativa pre[edintelui Sarkozy – de a desfiin]a taberele de romi din Fran]a – este “excelent\”, noteaz\ mar]i ziarul El Mundo, care a trimis un reprezentant la Bucure[ti s\-i ia un interviu.
Recunoa[te c\ nu are studii muzicale dar crede c\ talentul s\u este înn\scut pentru c\ [tie s\ cânte la pian [i din gur\ f\r\ niciun efort. Connect-R a fost la o [coal\ mixt\ din Bucure[ti, frecventat\ atât de elevi romi cât [i români, care nu are nicio leg\tur\ cu [colile de azi de la perifere, unde se înghesuie majoritatea popula]iei rome, precum cartierele Ferentari sau Jilava, de multe ori în condi]ii precare.

“Întotdeauna am [tiut c\ voi avea succes. De mic copil sim]eam c\ fac parte din lumea spectacolului, o lume plin\ de culoare, nu de cifre. Acestea au venit mai târziu, ca [i confirmarea culorii artistului pe care Dumnezeu a ales-o pentru mine”, spune el. În opinia sa, arta [i muzica ar trebui s\ fie, ca în trecut, un element cheie pentru comunitatea rom\. “Cei de acum s-au schimbat mult, este dureros ceea ce se petrece. R\mân la marginea marilor ora[e [i se simt ru[ina]i de asta”, declarase el într-un interviu publicat de Euronews. În fa]a acestui ziar el a insistat îns\ c\ “repatrierile trebuie s\ continue”.

Totu[i, el mai are speran]e [i este sigur c\ nu este valabil stereotipul c\ nu exist\ ]igan care s\ tr\iasc\ din bani munci]i. “În primul rând omul este lucrarea Domnului… este adev\rat c\ va trece un timp pân\ când popula]ia romani î[i va g\si stabilitatea, dar am toat\ încrederea”, a subliniat el.

Muzica lui dance, cu influen]e de Soul, Rón”B, Reggae [i hip-hop, se aude peste tot. În ]ar\ este la fel de popular ca [i românca Inna. Codi]ele lui rasta [i tenul m\sliniu au priz\ la marele public. “Fanii mei sunt ]igani, români, copii [i b\trâni, muzica nu ]ine cont de vârst\, de culoarea pielii sau de religie”, explic\ el.

Adev\rul este c\ în România, opinia public\ privind ]iganii nu este prea favorabil\. Ideea c\ nu sunt oameni de încredere este cea mai r\spândit\. Sunt pu]ini cei care ajung s\ aib\ succes. Un al exemplu este parlamentarul M\d\lin Voicu (Partidul Social Democrat), [i el muzician [i care este considerat ca un ]igan care “spune lucrurilor pe nume”. Connect-R încearc\ s\ transmit\ prin succesul s\u c\ cel mai important lucru pentru comunitatea sa este integrarea, educa]ia.

El vrea s\ demonstreze publicului c\ toate rasele [i na]ionalit\]ile pot avea calit\]i, precum bun sim], talent [i capacitate de a munci din greu. De aceea la gala premiilor Romanian Music Awards) Premiile Muzicii Române), când a urcat pe scen\, [i-a deschis jacheta de piele pentru a se putea citi mesajul de pe tricou: “Sunt ]igan”. Faptul c\ acest lucru s-a întâmplat în var\ nu a fost întâmpl\tor, “coinciden]ele sunt minuni pe care Dumnezeu prefer\ s\ le fac\ în mod anonim”, conchide el zâmbind. (AGERPRES)

Vezi si

Ministrul de Externe al Rusiei: Regimul de la Chișinău merge pe urmele regimului de la Kiev

Ministrul Afacerilor Externe de la Moscova, Serghei Lavrov amenință Chișinăul și numește autoritățile Republicii Moldova …