Wednesday , October 5 2022

Connect-R, tiganul român care îl aplauda pe Sarkozy

Connect-R conduce în topurile din România cu melodia sa “Burning Love”, care a câ[tigat Premiul pentru cea mai bun\ pies\ [i a fost nominalizat la gala MTV. Este ]igan [i se declar\ mândru [i, cu riscul de a-i dezam\gi pe ai lui, spune c\ ini]iativa pre[edintelui Sarkozy – de a desfiin]a taberele de romi din Fran]a – este “excelent\”, noteaz\ mar]i ziarul El Mundo, care a trimis un reprezentant la Bucure[ti s\-i ia un interviu.
Recunoa[te c\ nu are studii muzicale dar crede c\ talentul s\u este înn\scut pentru c\ [tie s\ cânte la pian [i din gur\ f\r\ niciun efort. Connect-R a fost la o [coal\ mixt\ din Bucure[ti, frecventat\ atât de elevi romi cât [i români, care nu are nicio leg\tur\ cu [colile de azi de la perifere, unde se înghesuie majoritatea popula]iei rome, precum cartierele Ferentari sau Jilava, de multe ori în condi]ii precare.

“Întotdeauna am [tiut c\ voi avea succes. De mic copil sim]eam c\ fac parte din lumea spectacolului, o lume plin\ de culoare, nu de cifre. Acestea au venit mai târziu, ca [i confirmarea culorii artistului pe care Dumnezeu a ales-o pentru mine”, spune el. În opinia sa, arta [i muzica ar trebui s\ fie, ca în trecut, un element cheie pentru comunitatea rom\. “Cei de acum s-au schimbat mult, este dureros ceea ce se petrece. R\mân la marginea marilor ora[e [i se simt ru[ina]i de asta”, declarase el într-un interviu publicat de Euronews. În fa]a acestui ziar el a insistat îns\ c\ “repatrierile trebuie s\ continue”.

Totu[i, el mai are speran]e [i este sigur c\ nu este valabil stereotipul c\ nu exist\ ]igan care s\ tr\iasc\ din bani munci]i. “În primul rând omul este lucrarea Domnului… este adev\rat c\ va trece un timp pân\ când popula]ia romani î[i va g\si stabilitatea, dar am toat\ încrederea”, a subliniat el.

Muzica lui dance, cu influen]e de Soul, Rón”B, Reggae [i hip-hop, se aude peste tot. În ]ar\ este la fel de popular ca [i românca Inna. Codi]ele lui rasta [i tenul m\sliniu au priz\ la marele public. “Fanii mei sunt ]igani, români, copii [i b\trâni, muzica nu ]ine cont de vârst\, de culoarea pielii sau de religie”, explic\ el.

Adev\rul este c\ în România, opinia public\ privind ]iganii nu este prea favorabil\. Ideea c\ nu sunt oameni de încredere este cea mai r\spândit\. Sunt pu]ini cei care ajung s\ aib\ succes. Un al exemplu este parlamentarul M\d\lin Voicu (Partidul Social Democrat), [i el muzician [i care este considerat ca un ]igan care “spune lucrurilor pe nume”. Connect-R încearc\ s\ transmit\ prin succesul s\u c\ cel mai important lucru pentru comunitatea sa este integrarea, educa]ia.

El vrea s\ demonstreze publicului c\ toate rasele [i na]ionalit\]ile pot avea calit\]i, precum bun sim], talent [i capacitate de a munci din greu. De aceea la gala premiilor Romanian Music Awards) Premiile Muzicii Române), când a urcat pe scen\, [i-a deschis jacheta de piele pentru a se putea citi mesajul de pe tricou: “Sunt ]igan”. Faptul c\ acest lucru s-a întâmplat în var\ nu a fost întâmpl\tor, “coinciden]ele sunt minuni pe care Dumnezeu prefer\ s\ le fac\ în mod anonim”, conchide el zâmbind. (AGERPRES)

Vezi si

Contraofensiva ucraineană progresează în sud

Autoritățile proruse din provinciile ucrainene Lugansk și Herson au susținut marți că trupele ruse au …