Friday , February 3 2023

România are un risc fiscal de doua ori mai mic decât Grecia

România are un risc fiscal apropiat de media Uniunii Europene (UE) [i de dou\ ori mai mic decât cel al Greciei, acesta reflectând vulnerabilit\]i legate de necesarul de finan]are actual [i proiectat al statului, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Indicatorul de risc fiscal ia în calcul informa]ii despre nivelul datoriilor statului, datorii ca procentaj din PIB scadente în termen de 24 de luni, dobânda implicit\ pentru datoria suveran\ [i decalajul balan]ei primare (necesarul de împrumut f\r\ plata dobânzilor pentru datoriile consolidate) fa]\ de o situa]ie care ar conduce la convergen]a datoriei c\tre 60% din PIB pân\ în 2020. O valoare ridicat\ a indicatorului de risc fiscal denot\ nevoia urgent\ de adoptare a unor m\suri fiscale substan]iale, se arat\ în raportul “Reforme fiscale în statele membre 2011”. Indicatorul reflect\ riscuri care dac\ s-ar materializa ar pune presiune pe situa]ia fiscal\ [i ar conduce la o cre[tere brusc\ a necesarului de finan]are pe partea fiscal\. Indicatorul evalueaz\ riscul relativ, nu nivelul de risc absolut pe care îl prezint\ fiecare ]ar\ ci mai degrab\ modul în care influen]eaz\ statele membre. Pentru România, indicatorul calculat de CE se situeaz\ la 0,54 puncte, u[or peste media UE, de 0,51 puncte. Grecia prezint\ cel mai ridicat risc din UE, de 1,02 puncte, urmat\ de Italia, cu 0,88 puncte. În Europa Central\ [i de Est, Bulgaria prezint\ cel mai redus risc fiscal, de numai 0,08 puncte, în timp ce în Ungaria acesta este cel mai ridicat, de 0,82 puncte. Polonia [i Cehia se situeaz\ sub media UE, cu 0,48 puncte, respectiv 0,32 puncte. Luxemburg, cu o valoare negativ\ de 0,05 puncte, este statul UE cu cea mai solid\ situa]ie fiscal\.

Vezi si

Numărul autorizaţiilor de construcţie a scăzut cu 14,9% în 2022

În anul 2022, s-au eliberat 43.660 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu …