Saturday , July 13 2024

Franks: Noul acord va avea o valoare mai mica; banii vor veni doar în situatii neprevazute

Noul acord pe care România îl va încheia cu FMI va avea “cu siguran]\” o valoare mai redusã decât împrumutul actual, iar banii vor fi lua]i doar dac\ vor ap\rea probleme neprev\zute, a declarat, la Washington, pentru MEDIAFAX, [eful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks.

“Nu v\d un motiv pentru a avea un program la fel de mare precum cel actual, pentru c\ nevoia nu mai este aceea[i. În cazul împrumutului actual a fost o situa]ie de criz\, unde exista o mare nevoie de finan]are. Va fi cu siguran]\ o valoare mai mic\, dar va trebui s\ discut\m cu autorit\]ile suma exact\”, a spus Franks.

România are în derulare un acord cu FMI, UE [i Banca Mondial\ în valoare de 20 de miliarde de euro, din care 13 miliarde de euro provin de la FMI.

Potrivit reprezentantului FMI, continuarea acordului stand-by încheiat anul trecut va fi, cel mai probabil, de tip precautionary, ceea ce înseamn\ c\ FMI va elibera la fiecare evaluare o anumit\ sum\ de bani, care nu va mai intra în contul BNR sau la bugetul de stat, ca pân\ acum. Banii vor r\mâne la Washington [i vor fi disponibili pentru situa]ii neprev\zute, cum ar fi cazul apari]iei unei crize regionale care ar pune presiune pe curs.

“Gândi]i-v\ la el ca la o poli]\ de asigurare. Cumperi o asigurare pentru ma[ina personal\ [i singura dat\ când o vei folosi este când vei suferi un accident. Dar tu speri c\ nu vei avea un accident, speri c\ vei face o treab\ bun\ conducând ma[ina [i c\ nu vei avea probleme. Cu toate acestea, uneori, se poate întâmpla s\ ai un accident f\r\ s\ fie vina ta. Acesta este motivul pentru care este necesar un aranjament de tipul precautionary cu Fondul”, a explicat Franks.

Acordul de tip precautionary presupune c\ statul poate accesa în cazul apari]iei unor probleme neprev\zute toate tran[ele din împrumut aprobate în urma evalu\rilor efectuate pân\ la acea dat\.

“Dac\ se încheie un aranjament de tipul precautionary stand-by, de fiecare dat\ când se face o evaluare [i board-ul decide c\ banii vor fi disponibili, statul nu ia banii [i îi duce la Bucure[ti la rezerva b\ncii centrale, ci îi las\ la Washington. Dac\ ulterior vor exista probleme, atunci suma reprezentând tran[ele aprobate pân\ la acel punct vor putea fi acordate. De obicei, dac\ închei un program de tip precautionary, nu ai nevoie de bani [i nu îi vei folosi”, a continuat Franks.

În cazul unui aranjament de tipul flexible credit line (linie de credit flexibil\), variant\ vehiculat\ anterior, statului îi este permis s\ atrag\ în orice moment toat\ suma negociat\ în program dac\ apare o situa]ie neprev\zut\.

Vezi si

Elevii care nu au trecut examenul de Bacalaureat au la dispoziție peste 6.000 de locuri de muncă  

Peste 6.000 de locuri de muncă sunt disponibile, în acest moment, pentru cei care nu …