Primăria Suceava scoate la licitație proiectul de îngropare a cablurilor care atârnă pe stâlpii din oraș

reportersite
15/01/20 ora:6:30am

Municipalitatea nu concesionează serviciul în sine sau vreo lucrare în diverse stadii de derulare, ci un teren pe care concesionarul urmează a derula activități de construire și servicii, formula pe care a optat Primăria este concesionarea de bunuri (terenuri) în domeniul public, prin urmare licitația nu s-a făcut publică pe SEAP, ci pe site-ul Primăriei iar documentația de atribuire (caiet de sarcini, instrucțiuni, prevederi contractuale imperative etc) va fi achiziționată contra cost. Ofertele vor fi depuse până cel târziu în dimineața zilei de 3 februarie, iar solicitări de clarificare referitoare la documentație nu se vor putea face mai târziu de 23 ianuarie. Concesiunea va fi pe 49 de ani, adică termenul maxim pe care legislația îl prevede

Primăria municipiului Suceava a scos la licitație concesionarea unor parcele de teren în suprafață totală de 54.108 mp, teren proprietate publică a municipiului Suceava, în vederea realizării unei ­cana­lizații subterane pentru amplasare rețele de comunicații electronice și electrice. Practic, municipiul Suceava va pune la dispo­ziție viitorului concesionar terenurile de pe domeniul public care, din surse proprii, va acoperi cheltuieli de proiectare, realizare și executare propriu-zisă a obiectivului în cauză, după care firma va asigura accesul nediscriminatoriu la sistemul de „îngropare a cablurilor”, însă va a percepe o taxă.

Consiliul Local Suceava a aprobat, în ședința din 19 septembrie, un proiect de hotărâre în baza căruia Primăria va putea organiza o licitație de atribuire a contractului de concesiune a suprafeței de 54.108 mp, proprietate publică a municipiului Suceava, pentru realizarea unei canalizații subterane în care se vor amplasa rețele de comunicații electronice și electrice. Ulterior, hotărârea din 19 septembrie a fost modificată la finele lunii decembrie trecut printr-o altă hotărâre de Consiliu Local. Prin aceasta nu se aduceau modificări la studiul de oportunitate și caietul de sarcini, și nici la sumele estimate sau la termenele de concesiune, ci doar cu privire la alte aspecte din documentația de atribuire care, potrivit legislației aplicabile sunt: informații generale privind concedentul, precum: numele/denumirea, codul numeric personal/codul de identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact; instruc­țiunile privind organizarea și desfășu­rarea procedurii de concesionare; instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor; informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor; instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac și informații ­refe­ritoare la clauzele contractuale obligatorii.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire este ca persoana interesată să înainteze o solicitare scrisă la registratura Primăriei municipiului Suceava din Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, documentația de atribuire punându-se la dispoziția doar în aceste condiții, costul fiind de 100 de lei achitabil fie la casierie, fie prin virament bancar într-un cont indicat.

Data limită pentru solicitarea clarifică­rilor este 23 ianuarie, ora 15:00 iar data limită de depunere a ofertelor (într-un singur exemplar) este 3 februarie 2020, ora 10:00, la adresa Primăriei municipiului Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, urmând ca în aceeași zi, la ora 12:00, la camera 24 din sediul Primăriei, să fie deschise ofertele. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Suceava.

Datele respective nu sunt publicate pe SEAP/SICAP întrucât municipalitatea a abordat situația ca fiind o concesiune de bunuri proprietate publică, nu de servicii sau de lucrări. Asta întrucât municipalitatea suceveană nu are un serviciu propriu de canalizație sau de gestionare a cablu­rilor diverselor unități economice, prin urmare nu are un serviciu propriu-zis de concesionat. De asemenea, nu are lucrări în derulare sau în faza de pro­­iectare și nici măcar la nivel de studiu de fezabi­litate pentru canalizația cablu­rilor de pe stâlpi. Prin urmare, din nou nu se poate vorbi de o concesionare a lucrărilor. În a­tare situație, s-a putut face relativ simplu o „eschivă” de la Legea 100/2016 și de la alte legi care reglementează în mod deosebit concesiunile diver­se­lor servicii și s-a optat pe pre­ve­derile generale din Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019) pentru care era necesar un studiu de oportunitate.

Potrivit prevederilor imperative din Codul Administrativ, ofertele se redactează în limba română și se depun la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină: o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări; acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor concedentului; acte do­ve­­ditoare privind intrarea în posesia ­ca­ie­tului de sarcini. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Exemplarul de ofertă care va fi depusă trebuie să fie semnat de către ofertant. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta are caracter ­obli­ga­­toriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate sta­­bilită de concedent. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate. Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează ne­deschisă. Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Reamintim că într-una din conferințele săptămânale de presă ale primarului Ion Lungu a fost abordat și acest subiect, edilul precizând în septembrie 2019 că utilitatea acestui demers rezidă în preocuparea pentru imaginea orașului. „Pentru noi, car circulăm zi de zi, poate că pare ceva cu care ne-am obișnuit. Nu și pentru cei care vin dintr-un oraș din Occident”, a declarat Ion Lungu în conferința de presă de miercuri, 18 septembrie.

Potrivit celor spuse de edil, suprafața de 54.108 mp în vederea realizării ­cana­lizației necesare ar presupune o lungime de aproximativ 10 km. „Deoarece reali­zarea de canalizații proprii de către fiecare operator este nejustificată din punct de vedere economic, tardivă datorita faptului că în municipiul Suceava un număr foarte mare de străzi au fost deja modernizate și de multe ori tehnic imposibilă din lipsa spațiului, este necesară abordarea problemei mutării cablajelor aeriene în subteran și asigurarea dezvoltării și diversificării serviciilor de telecomunicații (CATV, telefonie fixă, internet, transmisii date) prin realizarea canalizației subterane care va da posibi­litatea ca fiecare operator să poată achi­ziționa serviciul de închiriere de tubete la data și în cantitatea necesară concesio­nării, dezvoltării afacerii sale”, a men­ționat primarul Ion Lungu în expu­nerea de motive atașată proiectului de ho­tărâre care va fi supus aprobării în ședința CL Suceava din 19 septembrie. Prețul de pornire la licitația respectivă, conform ­do­cu­mentației aprobate la acea dată, pornește de la suma de 2.098.653 euro, exclusiv TVA, respectiv 9.968.600 lei exclusiv TVA iar sumele prevăzute să fie achitate de concesionar vor fi actualizate anual, prin raportul leu/euro al BNR din data de 31 mai a fiecărui an. Din studiul de oportunitate, caietul de sarcini și raportul de evaluare al redevenței rezultă că perioada de concesionare va fi pe 49 de ani, adică maximul prevăzute în Codul Administrativ.

Municipalitatea suceveană lucrase de câteva luni înainte la identificarea cadastrală a zonelor optime pentru efectuarea lucrărilor de canalizație a cablurilor care, în prezent, sunt atârnate pe stâlpii rețelelor de iluminat și ai celei de troleibuz din oraș. Astfel, în cadrul unei conferințe de presă de miercuri, 5 iunie, Ion Lungu a anunțat, că intenționează să mute cablurile dintre stâlpi în șanțuri de-a lungul trotuarelor și a explicat – la acea dată – că este vorba despre identificarea cadastrală pe 33 de străzi cu scopul de a stabili traseului viitoarelor canale pentru cabluri, astfel încât să poată fi evitate incidentele în care afectate sunt alte rețele subterane, precum cele de alimentare cu apă, cu energie electrică sau cu gaze naturale. „În acest moment facem identificări cadastrale pe un număr de 33 de străzi din municipiul Suceava. Pentru caietul de sarcini trebuie să facem această identificare cadastrală întrucât este destul de dificil să stabilești locul pe unde vine îngropat un cablu pentru că rețelele nu sunt actualizate. Trebuie precizat că a fost  o perioadă în anii ‘90 până în 2005, când fiecare a făcut așa cum l-a tăiat capul, iar acum nu știm exact pe unde trec aceste rețele și este destul de greu”, a explicat edilul Sucevei. (Dan PRICOPE)

 

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. loghin costel 15/01/2020 la ora 17:28 -

    Dar cand a montat cablurile pe stalpi a intrebat sucevenii sau autoritatile in domeniu,au aprobare.