Te afli in categoria ‘Suceava’

Dr. Ludovic Abitei este noul director al DSP Suceava N Ministerul S\n\t\]ii a transmis un ordin prin care dr. Ludovic Abi]ei este numit interimar `n func]ia de conducere N peste dou\ s\pt\m=ni va avea loc concursul pentru ocuparea func]iilor vacante de director executiv [i director adjunct economic `n cadrul...

N primarul Ion Lungu a precizat c\ este vorba de punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 iar modernizarea se va face doar `n interior, nu [i la re]elele ce asigur\ distribu]ia energiei termice de la punctul termic la blocurile de locuin]e arondate Punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 din municipiul Suceava vor fi modernizate p=n\ la finele acestui an. Anun]ul a fost f\cut,...

N la Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” au fost premia]i doar trei elevi suceveni, `ns\ la Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies „[tefani[tii” au c=[tigat toate premiile ~n cadrul manifest\rilor organizate cu ocazia anivers\rii a 150 de ani de `nv\]\m=nt de performan]\ la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava au avut...

Prim\ria Suceava va amenaja circa 300 de noi locuri de parcare `n mai multe zone ale municipiului. Primarul Ion Lungu a declarat c\ unele din acestea vor intra `n lucru `nc\ din aceast\ toamn\ [i a explicat c\ a luat decizia `nfiin]\rii unor parc\ri pe unele spa]ii dintre blocuri dup\ ce a v\zut c\ `n zonele respective circula]ia este obturat\ din cauza autoturismelor...

Prim\ria Suceava a cerut Guvernului dou\ milioane de lei pentru completarea sumei necesare lucr\rilor de repara]ii la podul rutier peste r=ul Suceava ce face leg\tura `ntre centrul ora[ului Suceava [i cartierul Burdujeni, care are un pilon fisurat. Ion Lungu a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ `n urma studiilor f\cute la acest pod s-a constatat c\ unul dintre piloni...

N motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale n managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii n unii au optat pentru `nc\lzirea spa]iilor pe timp de noapte, temperaturile...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour