Friday , December 1 2023

REUTERS: ~n România se cauta un nou partener de coalitie

Premierul român Emil Boc va fi probabil pus în situa]ia de a încheia o alian]\ cu un partid populist, sus]in\tor al unei fiscalit\]i reduse, dac\ dore[te s\ r\mân\ la putere dup\ alegerile de anul viitor, iar acest lucru ar putea pune în pericol reformele convenite cu FMI (Fondul Monetar Interna]ional), apreciaz\ mar]i într-o analiz\ agen]ia Reuters.
M\surile de austeritate l-au costat pe premierul centrist jum\tate din nivelul de popularitate, care acum este de 18%, dar acesta are mari [anse s\ r\mân\ la putere datorit\ leg\turilor sale apropiate cu pre[edintele Traian B\sescu [i diviz\rilor din rândul opozi]iei. Dar, noteaz\ Reuters, pentru a se men]ine la guvernare va trebui s\-[i g\seasc\ un partener.
Boc a impus m\suri dureroase pentru a încheia acordul de 20 de miliarde de euro /26 miliarde de dolari/ cu FMI, iar partenerul s\u de coali]ie, Uniunea Democrat\ Maghiar\ din România /UDMR/, o forma]iune a etnicilor maghiari, va fi într-o situa]ie dificil\ la alegerile din 2012.
Episcopul reformist Laszlo Tokes, al c\rui protest s-a aflat la originea revolu]ieianticomuniste din 1989, a format un nou partid, care va duce la împ\r]irea voturilor comunit\]ii maghiare [i va îngreuna trecerea UDMR peste pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.
Deoarece Partidul Liberal-Democrat al lui Boc nu va reu[i, aproape sigur, s\ formeze singur o majoritate, singura sa op]iune realist\ pare s\ fie o în]elegere cu un alt partid nou, Partidul Poporului, care promite t\ieri majore de impozite [i cre[terea salariilor [i a pensiilor. “Guvernul este pe cale s\ piard\ un sprijin politic cheie pentru politicile sale de austeritate, în condi]iile în care etnicii maghiari dispun de acum înainte de o alternativ\ electoral\, pentru prima dat\ în cei 20 de ani de dup\ c\derea comunismului”, a subliniat analistul politic independent Bogdan Teodorescu, citat de Reuters. Acesta a remarcat c\ Tokes “devine o alternativ\ critic\ la UDMR, îns\ probabil c\ va diviza întreaga comunitate” maghiar\. În contrast cu vecina sa Ungaria, România, de[i lovit\ de recesiune, a dat dovad\ de angajament fa]\ de “centura de siguran]\” a FMI, iar pentru 2012 inten]ioneaz\ s\ reduc\ deficitul fiscal la 3% din PIB de la 4,4% în 2011 [i 6,5% în 2010.
Pentru a înt\ri o economie fra-gilizat\ de implozia creditelor, care a aruncat România într-o profund\ recesiune ce a durat doi ani, este nevoie de continuarea disciplinei fiscale [i de controlul cheltuielilor. Acordul cu FMI mai dureaz\ pân\ dup\ alegerile prev\zute pentru sfâr[itul lui 2012. Or, acest acord menit s\ reduc\ deficitul cuprinde planuri de restructurare a companiilor de stat cu pierderi, disponibiliz\ri masive [i privatiz\ri în sectorul energetic, m\suri care nu par a fi pe placul Partidului Poporului. “Orice semn de fragilitate în coali]ie poate avea un impact substan]ial asupra pie]ei, în ce prive[te cursul leului [i evolu]ia ratelor”, potrivit lui Nicolaie Alexandru Chide[ciuc, de la ING.
De fapt, Emil Boc se afl\ într-o situa]ie mai confortabil\ decât ar putea sugera nivelul s\u sc\zut de popularitate, din cauz\ c\ oponen]ii s\i de stânga, din USL, sunt diviza]i [i probabil c\ nu vor reu[i s\-[i men]in\ alian]a sau s\ ob]in\ peste 50% din voturi.
Dac\ nu ob]in majoritatea la le-gislativele de la anul, este aproape sigur c\ B\sescu î[i va folosi prerogativele preziden]iale pentru a-l numi din nou pe Boc premier.
UDMR ob]ine de regul\ 6-7% la scrutinuri – fiind sus]inut efectiv de toat\ popula]ia etnic\ maghiar\ din România – [i a sprijinit aproape toate guvernele postcomuniste de dup\ 1990, iar mogulul media Dan Diaconescu [i recentul creat s\u Partid al Poporului par preg\ti]i s\ profite de declinul ei, noteaz\ Reuters.
Între promisiunile lui Diaconescu se num\r\ reducerea TVA la 10% de la 24% în prezent [i o “vacan]\” de 12 luni de la plata dobânzilor la creditele personale, m\suri care ar z\d\rnici planurile lui Boc de sc\dere a defici-tului.
Cu un asemenea program, partidul s\u poate ob]ine 10% din voturi la alegerile din 2012, în opinia unor anali[ti, iar astfel ar deveni a treia for]\ politic\ în parlament [i un juc\tor-cheie pe e[ichierul politic.
Analistul politic Cristian P\tr\[coniu afirm\ c\ PDL va avea aproape sigur nevoie de un partener de coali]ie, chiar dac\ va avea câte ceva de câ[tigat de pe urma “defect\rilor” din fragila USL. “Partidul Poporului ar putea atrage 7-10% din voturi cu un program pur populist. Un partid cu un asemenea scor dobânde[te automat o important\ for]\ de negociere”, spune acesta.
În acela[i timp, odat\ cu apropierea alegerilor se ridic\ tot mai des întrebarea dac\ România va reu[i s\-[i p\streze echilibrul monetar, în condi]iile în care orice semne de incertitudine pot fi o lovitur\ pentru leu, care a înregistrat s\pt\mâna trecut\ cel mai sc\zut nivel fa]\ de euro din ultimele 15 luni, [i ar putea cre[te costul cre-dit\rii.
“Suntem tot mai îngrijora]i în leg\tur\ cu alegerile din 2012 [i ne-am putea revizui în jos previziunile mo-netare”, a afirmat Elisabeth Andreew, analist\ la Nordea.
Astfel de preocup\ri nu vor fi, probabil, calmate de comentariile ve-nite din partea lui B\sescu [i a unor politicieni de rang înalt din PDL în sensul c\ ar putea ajunge la un acord cu Partidul Poporului. Fiica pre[edintelui chiar [i-a înregistrat marca “Mi[carea Popular\”, aminte[te Reuters.
“Trebuie s\ vedem ce drum urmeaz\ acest partid /al poporului/”, a spus ministrul dezvolt\rii regionale, Elena Udrea, un aliat cheie al lui B\sescu. “În orice caz, dac\ un partid intr\ în parlament, poate fi luat în calcul pentru formarea unei majorit\]i”, a ad\ugat ea. (AGERPRES)

Vezi si

Astăzi, Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit de Biserică în ziua de …