Saturday , March 2 2024

Modificari in `nvatamantul universitar: concursurile de înscriere la master, în septembrie; competitie pe locuri la doctorat

Universit\]ile care au anun]at concursuri de admitere la master în var\ trebuie s\ schimbe data, întrucât ele vor fi organizate doar dup\ clasificarea universit\]ilor, adic\ în septembrie, iar locurile la doctorat vor fi ocupate prin competi]ie, a spus pentru MEDIAFAX secretarul de stat C\t\lin Baba
“Universit\]ile care au planificat în iulie admiterea la master trebuie s\ schimbe data, întrucât concursul nu va putea fi organizat decât în septembrie. În iulie este în plin\ desf\[urare procesul de clasificare a universit\]ilor. Locurile la master vor fi acordate numai în baza clasific\rii universit\ilor, întrucât nu toate institu]iile de înv\]\mânt îndeplinesc criteriile pentru organizarea acestei forme de preg\tire”, a precizat secretarul de stat pentru înv\]\mânt superior din Ministerul Educa]iei Cercet\rii Tineretului [i Sportului (MECTS), C\t\lin Baba.
De asemenea, pentru doctorat, în premier\, locurile vor fi scoase la concurs.
MECTS are 3.500 de locuri pentru doctorat care vor fi scoase la concurs.
Competi]ia este individual\, la ea particip\ conduc\torul de doctorat care prezint\ una sau mai multe teme de cercetare pentru doctorat (teme de doctorat). Dac\ nu va fi selectat\ nicio tem\, atunci respectiva institu]ie nu va primi locuri la doctorat. MECTS preg\te[te un cod al studiilor doctorale care va prezenta modul în care vor fi organizate concursurile de doctorat [i [colile doctorale, a mai spus C\t\lin Baba.
În func]ie de temele câ[tigate la concurs, universit\]ile î[i vor putea fi scoase la concurs locurile la doctorat în interiorul institu]iei.
Universit\]ile vor fi clasificate împreun\ cu exper]i ai Asocia]iei Universit\]ilor Europene în baza datelor transmise pân\ în 23 mai de c\tre fiecare institu]ie de înv\]\mânt superior, iar clasarea inten]ionat\ într-o categorie superioar\ celei reale ar putea fi sanc]ionat\ pentru declara]ii false.
“Universit\]ile se clasific\ în trei categorii: universit\]i centrate pe educa]ie, care au numai preg\tire de licen]\, universit\]i de educa]ie [i cercetare [tiin]ific\ sau universit\]i de educa]ie [i crea]ie artistic\, care au licen]\ [i masterat [i universit\]i de cercetare avansat\ [i educa]ie, care au licen]\, masterat [i doctorat”, a declarat, mar]i, pentru MEDIAFAX, secretarul de stat în MECTS, C\t\lin Baba.
Odat\ cu clasificarea universit\]ilor începe [i ierarhizarea domeniilor de studii, numai c\ aceasta din urm\ ar putea dura pân\ în 2014.
În 31 mai, o echip\ de exper]i ai EUA va aveni la Bucure[ti pentru clasificarea universit\]ilor, exper]ii urmând s\ evalueze datele transmise de c\tre unit\]ile de înv\]\mânt superior. În cazul în care o institu]ie de înv\]\mânt s-a clasat, inten]ionat, într-o categorie superioar\ celei reale ar putea fi sanc]ionat\, conform legii educa]iei pentru declara]ii false [i inducerea în eroare a publicului, a mai spus secretarul de stat pentru înv\]\mânt superior .
“Metodologia de evaluare porne[te de la principiul autonomiei universitare, fiecare institu]ie asumându-[i o anumit\ misiune care o plaseaz\ într-una dintre categoriile anun]ate. În final, clasificarea universit\]ilor este rezultatul unui proces de autoevaluare [i evaluare. Decizia privind clasificarea unei universit\]i într-o categorie anumit\ este rezultatul exclusiv al evalu\rii externe [i comparative. În consecin]\, organizarea programelor de studii, finan]area din fonduri publice [i tipurile de diplome emise de o universitate sunt dependente în mod exclusiv de pozi]ionarea universit\]ii într-o categorie sau alta”, a explicat secretarul de stat.
Acesta a spus îns\ c\ procesul de evaluare cu scopul clasific\rii universit\]ilor nu reprezint\ în niciun fel un proces de ierarhizare a institu]iilor de înv\]\mânt superior din România.
Obiectivul asumat este ca, prin intermediul s\u, universit\]ile s\ aib\ posibilitatea de a-[i identifica mai bine pozi]ia în cadrul mediului universitar, social – economic sau cultural [i de a-[i concentra mai bine resursele pentru a-[i îndeplini cu eficien]\ misiunea asumat\ [i pentru a r\spunde nevoilor reale ale beneficiarilor direc]i [i indirec]i ai educa]iei [i form\rii profesionale, a precizat C\t\lin Baba.

Vezi si

Bunicuța traficantă de droguri la 87 de ani. Pungi pline cu cocaină și canabis găsite în casa ei din Ialomița

Poliţiştii şi procurorii au destructurat un grup infracţional specializat în traficul de droguri, care era …