Sunday , October 2 2022

Arsinel: Tot ce apare nou de la Ministerul de Finante apare în ideea de a constrânge pe cineva

Alexandru Ar[inel, directorul Teatrului “Constantin T\nase”, a declarat pentru MEDIAFAX, referitor la proiectul care prevede plata integral\ a contribu]iilor pe drepturi autor, c\, de[i nu îl afecteaz\ personal, tot ce apare nou de la Ministerul de Finan]e apare în ideea de a constrânge pe cineva.
Potrivit unui proiect al Finan]elor, firmele vor pl\ti contribu]ii sociale la fel ca în cazul salariilor pentru activit\]ile independente ale personalului care are [i contract de munc\ cu aceea[i societate, precum [i în cazul activit\]ilor declarate independente unde exist\ clauz\ de exclusivitate.
Alexandru Ar[inel a declarat pentru MEDIAFAX c\, de[i nu va fi afectat dac\ acest proiect, “tot ce apare nou legat de Ministerul de Finan]e, nu poate s\ nu afecteze pe cineva”. “Tot ce apare apare în ideea de a constrânge pe cineva [i de a lua ni[te bani înapoi”, este de p\rere Alexandru Ar[inel.
Totodat\, Ar[inel a spus c\ este angajat cu carte de munc\ la Teatrul de Revist\ “Constantin T\nase” din Bucure[ti, unde ocup\ func]ia de manager, [i are mai multe colabor\ri pl\tite prin contracte de drepturi de autor, îns\ acestea nu implic\ [i clauze de exclusivitate.
“Nu am clauze de exclusivitate, nu am avut niciodat\, poate doar exclusivit\]i de bun sim]. Dac\ apar într-o reclam\ pentru farmaciile Catena, nu mai fac reclam\ pentru alte farmacii”, a spus Alexandru Ar[inel.
De asemenea, el a spus c\ arti[tii de la Teatrul de Revist\ “Constatin T\nase” au contracte de munc\, iar institu]ia colaboreaz\ cu o serie de arti[ti, pe care îi pl\te[te prin contracte de drepturi de autor, f\r\ a le impune îns\ exclusivitate. “Nu putem s\ îi oprim s\ joace [i în alt\ parte, pentru c\ ar muri de foame (doar cu banii primi]i de la Teatrul “Constantin T\nase”, n.r.)”, a spus Ar[inel.
Potrivit proiectului Ministerului Finan]elor, firmele vor pl\ti contribu]ii sociale integral pentru salaria]ii cu drept de autor [i carte de munc\. “În cazul în care între pl\titorul de venit [i persoana fizic\ exist\ încheiat un contract individual de munc\, precum [i un contract/raport juridic pe baza c\ruia se desf\[oar\ o activitate independent\ aceasta va fi reconsiderat\ de c\tre autorit\]ile fiscale ca activitate dependent\”, se arat\ într-un proiect de ordonan]\ pentru modificarea Codului Fiscal.

Vezi si

Ciucă: Țara noastră nu va suferi în iarna 2022-2023 de lipsa gazului

Țara nostră nu va suferi în iarna 2022-2023 de lipsa gazului, a declarat premierul Nicolae …