Sunday , January 29 2023

Scade eficienta alergatului cu înaintarea în vârsta?

Este de necontestat faptul c\ anumi]i factori lega]i de performan]a alergatului intr\ în declin odat\ cu înaintarea în vârst\ – ritmul cardic maximal, volumul maximal de oxigen, for]a muscular\, flexibilitatea… Dar economia alergatului (mai precis consumul de oxigen în timpul alergatului )?
Devenim mai pu]in eficien]i din acest punct de vedere pe m\sur\ ce îmb\trânim sau men]inem aceea[i eficien]\ în consumul de oxigen lucrând în schimb la o capacitate total\ mai mic\?
Cercet\tori de la Universitatea din New Hampshire au analizat aceast\ chestiune studiind un grup de 51 de alerg\tori antrena]i, dar nu de performan]\, diviza]i pe categorii de vârst\: tineri (18-39 ani), master (40-59 ani) [i b\trâni (peste 60 de ani), informeazã maraton.info.ro. Rezultatele studiului lor au fost publicate în revista Journal of Strength & Conditioning Research.
Pentru fiecare grup în parte s-a m\surat cantitatea de oxigen (în ml. pe kilogram de mas\ corporal\ pe minut) la diferite viteze submaximale. Concluzia a fost aceea c\ diferen]ele între grupuri au fost nesemnificative, contrazicând astfel ipoteza cercet\torilor potrivit c\reia economia alergatului scade pe m\sura înaint\rii în vârst\.
M\sur\torile au dovedit îns\ pentru grupul de alerg\tori în vârst\ valori mai mici decât ale celorlalte dou\ grupuri în ceea ce prive[te flexibilitatea, puterea [i fermitatea p\r]ii superioare a corpului. Analiza a demonstrat c\ puterea [i fermitatea sunt foarte strâns legate de viteza alergatului. Concluziile studiului au fost acelea c\ declinul în performan]a alerg\rii pe m\sura înaint\rii în vârst\ este dat de sc\derea capacit\]ii cardiorespiratorii maximale [i submaximale, precum [i de sc\derea for]ei musculare [i nu de sc\derea economiei alergatului.
De asemenea, o nou\ cercetare întreprins\ de Institutul K.G. Jebsen din cadrul Universit\]ii Norvegiei pentru [tiin]\ [i Tehnologie ofer\ dovezi statistice conform c\rora o persoan\ în vârst\ de 50 de ani [i una de 20 de ani pot avea acela[i nivel al condi]iei fizice. Activitatea fizic\ este mult mai important\ decât vârsta în determinarea nivelului condi]iei fizice. Cheia este cât\ activitate fizic\ [i cât de intens\, concluzioneaz\ autorii studiului.
Studiul demonstreaz\ c\ m\rirea intensit\]ii exerci]iilor poate combate efectele sindromului metabolic, acea serie de factori îngrijor\tori de risc ce îi predispun pe unii la dezvoltarea diabetului de tip 2, atacuri [i probleme cardiovasculare.
Datele folosite în studiu provin din cea mai mare baz\ de date în domeniul s\n\t\]ii din Norvegia. 4631 de femei [i b\rba]i s\n\to[i, adul]i, au fost testa]i pentru capacitatea maximal\ de consum de oxigen, cel mai des folosit indicator pentru m\surarea nivelului general de condi]ie fizic\.
Analizând chestiunea durat\ versus intensitate, cercet\torii de la Institutul Jebsen au ajuns la concluzia c\ intensitatea prevaleaz\ în determinarea capacit\]ii maximale de consum de oxigen. Cercet\torii au confirmat c\ metoda antrenamentelor în intervale, cunoscut\ [i sub denumirea de antrenamente în intervale 4×4 este cea mai rapid\ [i eficient\ în cre[terea nivelului condi]iei fizice. Ea presupune patru (sau mai multe) perioade scurte de efort foarte intens (de obicei 4 minute) urmate de acela[i num\r de perioade de efort la intensitate mai mic\.
Un aspect esen]ial este acela de a r\mâne activ fizic de-a lungul anilor. Beneficiile de a fi fost activ în tinere]e sunt mici, dac\ oamenii sunt inactivi pe m\sur\ ce înainteaz\ în vârst\. “Chiar dac\ erai foarte activ fizic la o vârst\ tân\r\, trebuie s\ r\mâi activ de-a lungul anilor, pentru a te bucura de beneficiile aduse condi]iei fizice de activitatea fizic\”, arat\ într-un final profesorul Wisloff din cadrul Institutului. (Mediafax)

Vezi si

Dr. Cobuz: Rezistenţa la insulină

Rezistenţa la insulină, sau insulinorezistenţa (IR) poate fi definită în multiple moduri. Clinic, insulinorezistenţa se …