Friday , October 7 2022

Zilele comunei Patrauti, prima editie

Scoala cu clasele I-VIII din P\tr\u]i a fost inaugurat\, s=mb\t\, `n prezen]a oficialit\]ilor locale [i jude]ene u dup\ trei ani de renovare [i reconstruc]ie, copiii din P\tr\u]i pot `nv\]a `ntr-o [coal\ nou\, modern\ u Inaugurarea s-a f\cut s=mb\t\, `n prezen]a deputatului Ioan B\lan, a pre[edintelui PDL Gheorghe Flutur, a prefectului Florin Sinescu, directorului Muzeului Bucovinei, Emil Ursu [i a mai multor oficialit\]i locale [i jude]ene u Trei personalit\]i legate de comuna P\tr\u]i au primit titlul de “Cet\]ean de Onoare” din partea Consiliului Local

 
S=mb\t\, cu ocazia s\rb\toririi “Zilelor Comunei P\tr\u]i”, oficialit\]ile locale au inaugurat {coala cu clasele I-VIII din comun\. Dup\ un lung proces de restaurare [i de reconstruc]ie, [coala din P\tr\u]i a fost deschis\ oficial pentru elevii care se vor putea bucura, de ast\zi, de `nceperea noului an [coalar.
La deschiderea oficial\ a noii cl\diri au participat mai multe oficialit\]i locale [i jude]ene. Printre oaspe]ii de vaz\ prezen]i la de-a doua zi de s\rb\toare a comunei s-au num\rat pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul PDL Ioan B\lan, prefectul Florin Sinescu [i directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu.
Cea de-a doua zi de s\rb\torire a comunei, a debutat cu t\ierea panglicii din fa]a u[ilor [colii, un gest simbolic f\cut de primarul P\tr\u]iului, Vasile Breab\n [i directorul [colii, Lucian Rusti. Dac\ anul trecut, copiii intrau `n clas\ printre materiale de construc]ii, prin efortul sus]inut `nc\ un an de zile, noua arip\ a [colii a putut fi terminat\ [i finisat\ p=n\ la `nceputul acestui an [colar. “Practic am construit o nou\ arip\, pentru c\ a trebuit s\ demol\m tot. Practic am construit o nou\ [coal\”, a declarat Lucian Rusti. Proiectul de reconstruire a [colii a `nceput `n 2009, iar dup\ trei ani a reu[it s\ fie finalizat `n totalitate.
Banii necesari pentru aceast\ investi]ie au fost furniza]i pe baza unui proiect sus]inut de Uniunea European\, iar interiorul [i exteriorul cl\dirii au fost construite respect=nd standardele europene.
Fiindc\ nu putea fi dat\ `n folosin]\ f\r\ a fi sfin]it\, odat\ intra]i `n holul [colii, participan]ii la acest eveniment au asistat la slujba de sfiin]ire, oficiat\ de patru preo]i [i care a fost `ncheiat\ cu ni[te clasice ur\ri de “la mul]i ani”.
Primarul Vasile Breab\n, vizibil emo]ionat, a luat cuv=ntul pentru a mul]umi participan]ilor, dorind s\ men]ioneze c\ este con[tient c\ aceast\ prim\ edi]ie a “Zilelor Comunei P\tr\u]i” este doar un `nceput [i a rugat asisten]a s\ ierte eventualele gre[eli organizatorice. “Fiind a prima edi]ie am f\cut, f\r\ `ndoial\, multe gre[eli. Tot ceea ce va fi bun `n aceste trei zile, apar]ine p\tr\u]enilor, iar ceea ce va fi gre[it, ne apar]ine nou\”, a declarat Vasile Breab\n.
Mul]umirile primarului s-au `ndreptat, mai ales, deputatului Ioan B\lan, cel care a sus]inut desf\[urarea tututor evenimentelor din cadrul celor trei zile de s\rb\toare.
Prefectul jude]ului Suceava, Florin Sinescu, a ar\tat c\ “este o [coal\ modern\, `n care activeaz\ un corp didactic de calitate”, [i a felicitat pe to]i cei care au colaborat `n realizarea acestui obiectiv.
Despre importan]a istoric\, dar [i turistic\ a zonei P\tr\u]iului, a vorbit pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur. “Istoria Bucovinei vorbe[te foarte mult despre P\tr\u]i, despre [coala, care are mai bine de 150 de ani. Este mare lucru c\ pe la 1860, se vorbea de [coala institu]ionalizat\, aici, la dumneavoastr\”, a declarat Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ “cred c\ tuturor ne revine s\ facem mai mult pentru ca ctitoria lui {tefan cel Mare, de aici, s\ fie [i mai mult cunoscut\”.
O posibil\ solu]ie, sugerat\ de acesta, pentru aducerea comunei P\tr\u]i `n aten]ia turi[tilor a fost includerea ctitoriei `n circuitul deschis care s\ o lege de m\n\stirea Dragomirna, prin construirea unui drum modernizat, consider=nd c\ statutul de monument UNESCO, ob]inut `n urm\ cu 20 de ani nu este suficient.
To]i invita]ii la eveniment le-au urat copiilor “un an bun”, iar deputatul Ioan B\lan nu a uitat de importan]a muncii didactice a profesorilor, `ncuraj=ndu-i s\ aib\ un an c=t mai plin de succes.
~nt=lnirea cu fii satului [i oferirea titlurilor de “Cet\]ean de onoare” pentru personalit\]i din P\tr\u]i
Oficialit\]ile prezente la aceast\ ac]iune au avut ocazia s\ cunoasc\ “Fii satului P\tr\u]i”, oamenii care au `ncercat de-a lungul vie]ii s\ ]in\ unit\ toat\ comunitatea [i odat\ cu ea, tradi]iile p\tr\u]ene.
Nicolae Turtureanu, a fost cel care a organizat aceast\ `nt=lnire, iar primarul a dat cititre listei cu p\tr\u]enii invita]i la eveniment. Pentru cei care au trecut `n nefiin]\, primarul a rugat s\ se ]in\, `n mod solemn, un moment de reculegere.
S\rb\toarea din incinta {colii cu clasele I-VII din P\tr\u]i, a continuat cu un program artistic preg\tit de c=tiva elevi a acestei institu]ii. Programul a inclus c=ntece [i dansuri populare, dedicate mai ales, fiilor satului, c\rora li s-au `nm=nat [i diplome de participare la acest eveniment.
~nainte ca manifestarea s\ ia sf=r[it s-a decis, de c\tre Consiliul Local P\tr\u]i, `nm=narea a trei titluri de “Cet\]ean de Onoare”. Primul dintre ele, a fost oferit fostului director al CCH, Nicolae Turtureanu, pentru activit\]ile sale de p\strare a tradi]iilor p\tr\u]ene [i unire a comunit\]ii locale. A doua distinc]ie a fost oferit\ preotului paroh Gabriel Herea, care a ajuns s\ fac\ parte din comunitatea p\tr\u]ean\ prin dedicarea sa, iar cel de-al treilea titlu a fost primit de Ioan Hlatic gospodar `n v=rst\ de 90 de ani, din localitate.
Invita]ii au putut vizita, pe tot parcursul ceremoniei, o expozi]ie de documente vechi, care atest\ informa]ii istorice ale regiunii `n care se afl\ comuna P\tr\u]i [i care au fost aduse cu ajutorul directorului Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, de la Arhivele Na]ionale pentru a fi expuse special, la acest eveniment [i care vor r\m=ne, `n copie, la P\tr\u]i.
Concert extraordinar Irina Loghin, la P\tr\u]i, la invita]ia deputatului Ioan B\lan
“Zilele comunei P\tr\u]i” au fost organizate pentru prima oar\ `n acest an [i au debutat vineri, cu un program artistic care a str=ns sute de spectatori, `n fa]a scenei special amenajate pentru aceast\ manifestare, `n centrul comunei
Prim\ria Comunei P\tr\u]i a colaborat, `n organizarea acestui eveniment cu deputatul PDL Ioan B\lan, care s-a implicat [i a sus]inut derularea acestei manifest\ri. Astfel, vineri sear\, pe scena amplasat\ l=ng\ prim\ria comunei a urcat celebra interpret\ de muzic\ popular\, Irina Loghin. Ea a fost invitat\ special de c\tre deputatul Ioan B\lan, cel care a [i `nt=mpinat-o `n momentul `n care a ajuns la locul evenimentului.
P\tr\u]enii au fost prezen]i `n num\r mare la concert, unde au dansat [i au c=ntat `mpreun\ cu renumita artist\. Al\turi de p\tr\u]eni, `n aceste momente de s\rb\toare, al\turi de primarul Vasile Breab\n [i primarul comunei Ad=ncata, Viorel Cucu.
Zilele comunei P\tr\u]i au fost ini]iate `n 2012 `n condi]iile `n care anul acesta se `mplinesc 525 de ani de la ctitorirea de c\tre “{tefan cel Mare” a bisericii din P\tr\u]i, care se afl\ pe lista monumentelor UNESCO de mai bine de 20 de ani. Deputatul Ioan B\lan a ar\tat de altfel c\ biserica din comun\ este “cea mai veche biseric\ ortodox\ din Rom=nia”, ad\ug=nd faptul c\ locuitorii din P\tr\u]i au cu ce se m=ndri. El a felicitat p\tr\u]enii pentru modul lor de via]\ [i i-a asigurat c\ mereu va fi aproape de ei, prin orice mijloc `i va fi posibil. (Crina VOLO{ENIUC)

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …