Friday , December 2 2022

Vatavu doreste “cresterea gradului de libertate in societate”

 
Cre[terea gradului de libertate `n societate este un aspect fundamental, `n opinia lui Marius Vatavu, pentru ca proiectul s\u politic „Siguran]a Zilei de M=ine pentru Tine” s\ poat\ fi pus `n aplicare. Democrat liberalul Marius Vatavu candideaz\ din partea Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) pentru un mandat de senator `n colegiul 4 Senat, al doilea ca num\r de locuitori din jude]ul Suceava. Pogramul s\u politic are cinci piloni iar cel de-al cincilea este tocmai „cre[terea gradului de libertate `n societate”. „~n cadrul Programului Politic „Siguran]a zilei de m=ine pentru tine”, zilele trecute am prezentat Pilonul I de sus]inere a acestui program politic „Cre[terea `ncrederii `n institu]iile publice (Biserica, S\n\tate [i Educa]ie)”, Pilonul II „Cre[terea Gradului de siguran]\ `n societate (unde am facut referire la institu]iile de siguran]\ ale statului Poli]ie, Ministerul Public, SRI, STS etc..)”, Pilonul III „Protec]ia veniturilor cet\]enilor” [i Pilonul IV „Strategia pe termen scurt mediu [i lung-direc]ia fundamental\ a dezvolt\rii statului”. „Cre[terea gradului de libertate in societate” este abolsut necesar\ prin prisma nevoilor de o mai `nalt\ complexitate ale indivizilor”, a declarat Marius Vatavu. El porne[te de la premisa c\ cet\teanul simte o mai mare siguran]\ a zilei de m=ine `ntr-o ]ar\ `n care cenzura func]ioneaz\ la cote din ce `n ce mai mici, `ntr-o ]ar\ `n care nu sim]i presiuni nejustificate din partea institu]iilor de control, `ntr-o ]ar\ `n care legea e aceea[i pentru to]i, `ntr-o ]ar\ `n care nu-]i dispare un parc pentru a face loc unui proiect imobiliar.
„~n alte democra]ii chiar [i `n cele mai avansate dezbaterea despre libertate este una prioritar\ [i permanent\, la noi lipse[te cu des\v=r[ire”, a ]inut s\ remarce Marius Vatavu. El a mai ad\ugat c\, `n timp ce `n democra]iile consacrate din Occident, „restr=ngerea libert\]ii de expresie este v\zut\ ca fiind unul dintre cele mai importante delicte”, la noi `n Rom=nia, libertatea a fost v\zut\ ca un concept implicit al democra]iei [i mult\ vreme s-a crezut c\ acolo unde este democra]ie este [i libertate. Or, exist\ democra]ii maximale [i democra]ii minimale, de aceea „o discu]ie despre libertate este mai oportun\ ca oric=nd”.
„Libertatea nu poate face obiectul unei ini]ative legislative, `n schimb ea trebuie sa fie o cheie de validare pentru orice proiect legislativ relevant subiectului. Ca senator voi pleda pentru pentru cre[terea gradului de liberate `n societate”, a mai spus Marius Vatavu. El este singurul candidat cu experien]\ administrativ\ [i politic\ din colegiul 4 de Senat, unde sunt arondate zonele Siret, R\d\u]i [i Vicov. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …