Wednesday , October 5 2022

Vasile Ilie sfatuieste oamenii sa nu voteze USL pentru ca “in spatele siglei sunt candidati care vor sa scape de Justitie”


„Eu sunt un om corect, onest, cinstit [i care nu am fost niciodat\, `n lunga mea carier\ politic\, implicat `n scandaluri de orice natur\. Am o experien]\ politic\ major\, am fost prefect [i vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava [i cunosc problemele fiec\rei localit\]i din colegiul unde candidez. Pot reprezenta o certitudine `n fa]a aleg\torilor c\ le voi rezolva problemele cu care se confrunt\ `n localit\]i”, a declarat Vasile Ilie n
Vasile Ilie, candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) pentru un mandat de deputat `n colegiul 3 din jude]ul Suceava, `i sf\tuie[te pe aleg\tori s\ voteze oameni, nu sigle de partide [i a atras aten]ia asupra faptului c\ sunt situa]ii `n care, sub sigla celor de la Uniunea Social-Liberal\ (USL) se ascund candida]i care vor s\ ajung\ `n Parlament ca s\ `[i poat\ rezolva unde probleme cu legea. „~i sf\tuiesc din inim\ pe suceveni s\ nu voteze doar o sigl\ a unui partid, ci s\ voteze oameni. Spun asta pentru c\ `n spatele siglei USL se ascund persoane care au nevoie de imunitate politic\ pentru a sc\pa de Justi]ie. Eu sunt un om corect, onest, cinstit [i care nu am fost niciodat\, `n lunga mea carier\ politic\, implicat `n scandaluri de orice natur\”, a declarat Vasile Ilie. Colegiul 3 unde el candideaz\ din partea ARD pentru un mandat de deputat este alc\tuit din 16 localit\]i: ora[ul Cajvana [i comunele B\l\ceana, Bosanci, Boto[ana, Cacica, Ciprian Porumbescu, Com\ne[ti, D\rm\ne[ti, Dr\goie[ti, Horodniceni, Ili[e[ti, Moara, P=rte[tii de Jos, Stroie[ti, {cheia [i Todire[ti. „Am o experien]\ politic\ major\, am fost prefect [i vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava [i cunosc problemele fiec\rei localit\]i din colegiul unde candidez. Pot reprezenta o certitudine `n fa]a aleg\torilor c\ le voi rezolva problemele cu care se confrunt\ `n localit\]i”, a mai declarat Vasile Ilie.
n zona metropolitan\ a Sucevei este o oportunitate pentru cet\]eni [i nu trebuie ratat\
El sus]ine c\ aria metropolitan\ a Sucevei este o oportunitate pentru investi]ii [i c\ de aceea ar trebui s\ `ncurajat mediul de afaceri [i, de asemenea, sus]inute [i demersurile pentru extinderea ariei zonei metropolitane [i c\tre alte localit\]i din colegiul s\u. De asemenea, candidatul ARD sus]ine c\ este foarte important ca s\ sus]in\ `n continuare proiecte de legi care s\ `ncurajeze derularea de investi]ii `n zonele metropolitane cum ar fi cea a Sucevei. „Este o situa]ie cu care nu ne vom mai `nt=lni prea cur=nd. Este nevoie de o re]ea bine pus\ la punct de drumuri [i de logistica pentru transportul m\rfurilor, cum este terminalul intermodal de la D\rm\ne[ti. Cred c\ prin m\suri luate at=t `n Parlament, c=t [i la nivel local putem s\ realiz\m ceea ce ne dorim”, a mai spus Vasile Ilie. De altfel, Vasile Ilie a spus c\ lucreaz\ la un proiect de ini]iativ\ legislativ\ prin care zonele de tip metropolitan s\ deruleze programe comune de dezvoltare a infrastructurii, dar `n acela[i timp s\ poat\ oferi facilit\]i speciale investitorilor. „~nc\ de la `nfiin]area zonei metropolitane Suceava am `nceput o serie de proiecte care vizau cre[terea condi]iilor de civiliza]ie a localit\]ilor din jurul municipiului Suceava. Ne-am dorit [i sus]inem proiectele prin care aceste localit\]i pot ajunge la standarde apropiate de cele din mediul urban”, a declarat Vasile Ilie, candidatul ARD la un mandat de deputat pe colegiul 3.
n Suceava are toate condi]iile s\ devin\ capital\ de regiune
De asemenea, el crede Suceava are toate condi]iile s\ devin\ o regiune care s\ `nglobeze [i jude]ele Boto[ani [i Neam], capitala urm=nd a fi municipiul Suceava. De aceea, pe l=ng\ leg\turile cu jude]ele Neam] [i Boto[ani ca infrastructur\ [i `n plan cultural [i economic, Vasile Ilie consider\ c\ este oportun\ consolidarea [i extinderea zonei metropolitane, al\turi de valorificarea unor avantaje importante cum ar fi Universitatea [i Aeroportul.
Vasile Ilie sus]ine c\ proiectul USL cu privire la regionalizare a Rom=niei este periculos [i d\un\tor pentru jude]ul Suceava [i cet\]enii s\i. Potrivit proiectului USL, jude]ul Suceava ar urma s\ fie `nglobat `ntr-o „macroregiune” al\turi de alte cinci jude]e din Moldova, capitala nou `nfiin]atei regiuni urm=nd a fi la Ia[i. Vasile Ilie este de p\rere c\ o astfel de m\sur\ ar dezavantaja mult nu numai jude]ul Suceava, ci [i jude]ele Boto[ani [i Neam]. El consider\ mult mai potrivit ca reorganizarea teritorial administrativ\ a Rom=niei s\ se fac\ `n baza unui proiect PDL, conform c\ruia s\ fie `nfiin]ate 12 noi regiuni, `n loc de 8 cum propune USL. Potrivit lui Vasile Ilie, este recomandabil ca o regiune s\ aib\ o popula]ie de minim un milion, poate un milion [i jum\tate de locuitori, dar nu mai mult de trei milioane. Proiectul USL este deficitar `n acest sens pentru c\ regiunea pe care USL vrea s\ o fac\ alipind [ase jude]e din Moldova, cu capitala la Ia[i, ar avea peste trei milioane de locuitori.
„~n calitate de deputat, m\ voi lupta pentru interesele sucevenilor [i nu voi fi de acord cu proiectul `n care Suceava s\ fie inclus\ `ntr-o regiune cu capitala la Ia[i. Voi milita pentru `nfiin]area unei regiuni care s\ aib\ capitala la Suceava. Aceasta va fi un motor de dezvoltare pentru toate zonele din regiune”, a declarat Vasile Ilie.
n dezvoltarea turistimului cu accentul pe zona Cacica-P`rte[ti este o prioritate a lui Vasile Ilie
~n aceast\ nou\ regiune, un rol foarte important ar urma s\ `l aib\ dezvoltarea turistic\. De aceea, Vasile Ilie consider\ c\ trebuie valorificate mult mai multe oportunit\]i dec=t s-au f\cut p=n\ acum iar zona comunelor Cacica [i P`rte[tii de Jos este un exemplu de oportunitate pe dezvoltare a serviciilor `n turism. Vasile Ilie este de p\rere c\ `n comuna Cacica sunt condi]ii ca, `ntr-un orizont de timp mediu, s\ deven\ sta]iune balnear\, cu derog\ri de la legisla]ia actual\, tocmai pentru a o inculde `n programele na]ionale de promovare turistic\.
El a precizat c\ sunt investitori interesa]i `n dezvoltarea de baze de tratament `n Cacica, dar c\ este nevoie ca `n aceast\ localitate s\ fie construite [i facilit\]i de cazare [i de alimenta]ie public\. ~n vederea sprijinirii investitorilor at=t `n ceea ce prive[te baza de tratament c=t [i a pensiunilor sau hotelurilor `n zon\, Vasile Ilie crede c\ este necesar\ `ncurajarea acestora prin acordarea de facilit\]i fiscale pe o perioad\ determinat\. El a spus c\ despre calit\]ile terapeutice ale apelor s\rate de la Cacica se vorbe[te de foarte mult timp, dar c\ `nc\ nu sunt puse `n valoare la adev\ratul poten]ial, majoritatea celor care vin aici f\c=nd-o la sugestia unor cuno[tin]e. ~n schimb, cu totul altfel s-ar pune problema dac\ aceast\ comun\ ar fi promovat\ mai bine [i este de p\rere c\ trebuie, `n acela[i timp, s\ fie exploatat [i poten]ialul comunei `nvecinate P`rte[tii de Jos care are leg\turi vechi cu Cacica [i care, de asemenea, are zone pitore[ti `n care s-ar putea extinde investi]iile `n pensiuni, hoteluri [i alte poriecte turistice.
El a spus c\ dup\ ce va fi ales deputat, va depune o ini]iativ\ legislativ\, prin care firmele ce fac investi]ii `n dezvoltarea unor zone cu poten]ial balnear s\ beneficieze de scutiri la plata taxelor [i impozitelor, `n func]ie de valoarea [i destina]ia investi]iei respective. ~n Cacica va putea, totodat\, s\ fie promovat [i turismul religios ]in=nd cont c\ `n localitate exist\ Basilica Minor, care este loc de pelerinaj marian pentru catolici. De altfel, Cacica este o localitate cunoscut\ pe plan turistic, dar pentru ca num\rul de turi[ti s\ creasc\ este nevoie de mai multe investi]ii, pe de o parte `n construc]ia a cel pu]in 600 de locuri de cazare `n pensiuni [i hoteluri iar pe de alt\ parte `n infrastructura de utilit\]i [i drumuri.
n Vasile Ilie vrea s\ `ndrepte gre[elile f\cute de al]ii: comune f\cute ora[ peste noapte [i proiectul „Suceava – utilit\]i [i mediu la standarde europene”
De-a lungul vremii, `n jude]ul Suceava s-au f\cut [i gre[eli `n plan administrativ iar efectele acestora se v\d [i ast\zi `n ce prive[te dezvoltarea neunitar\ a unora din localit\]i. „Vreau s\ ajung `n Parlament pentru a repara gre[elile care au adus mari prejudicii sucevenilor”, a declarat democrat liberalul Vasile Ilie, candidatul ARD pentru Camera Deputa]ilor `n colegiul uninominal 3. De aceea, Vasile Ilie vrea, ca viitor parlamentar, s\ `ndepte din gre[elile f\cute de al]ii [i a dat ca exemplu `n acest sens proiectul „Suceava – utilit\]i [i mediu” [i proiectul de lege prin care unele comune au fost transformate `n ora[e iar din aceast\ cauz\ au fost private de fonduri europene pentru dezvoltare. Un caz de acest fel este [i ora[ul Cajvana unde sunt `n continuare [i probleme privind accesarea de fonduri europene, dar [i alte dezavantaje legate de plata unor taxe mai mari dec=t `n comune, de[i nu sunt diferen]e mari fa]\ de majoritatea localit\]ilor din mediul rural. Vasile Ilie va face, `n acest sens, front comun cu liderul PDL, Gheorghe Flutur, care candideaz\ pentru un mandat de senator [i care a anun]at c\ are un proiect de lege similar prin care s\ sus]in\ [i comunele f\cute ora[e peste noapte.
C=t prive[te proiectul „Suceava – utilit\]i [i mediu la standarde europene”, Vasile Ilie sus]ine c\ foarte multe localit\]i, nu numai Cajvana, au avut mari dezavantaje. „Proiectul nu a avut o fundamentare temeinic\ [i nu a ]inut cont de realit\]ile din teren, localit\]ile [i-au amanetat viitorul, trebuind s\ achite sume mult mai mari dec=t for]a lor financiar\ [i nu vor putea s\ se dezvolte `n viitor. Pl\tesc pentru ceva ce `nc\ nu au deoarece aduc]iunile de gaz metan nu au fost realizate iar unde s-au f\cut centrale termice nu au putut s\ fie puse `n func]iune din lipsa beneficiarilor”, a declarat Vasile Ilie, candidatul ARD pentru Camera Deputa]ilor `n colegiul uninominal 3.
Proiectul vizeaz\ reabilitarea sistemelor de termoficare `n [ase localit\]i din mediul urban [i introducerea gazului metan `n 61 de localit\]i, mare parte din mediul rural, proiect demarat `n 2004 cu bani `mprumuta]i de Consiliul Jude]ean de la Deutsche Bank Londra `n sum\ de 86,3 milioane de lei [i cu termen de rambursare 25 de ani. O parte din localit\]iel incluse `n acest mega – proiect fac parte din localit\]ile din Colegiul 3, situate `n cea mai mare parte la vest de municipiul Suceava.
n Comunicarea cu localnicii, o caracteristic\ a viitorului deputat Vasile Ilie
Vasile Ilie a declarat c\ de[i este o investi]ie care la prima vedere ar fi trebuit s\ fie benefic\ pentru localit\]ile sucevene ea s-a dovedit distructiv\ pentru c\ multe din localit\]ile respective au fost condamnate la subdezvoltare. „Practic localit\]ile sucevene [i-au amanetat viitorul. Sunt nevoite s\ pl\teasc\ sume mult mai mari dec=t for]a lor financiar\, anual, `n contul ratelor [i dob=nzilor la credit [i astfel nu vor mai putea s\ se dezvolte `n viitor. Mai mult, pl\tesc pentru ceva ce `nc\ nu au deoarece aduc]iunile de gaz metan nu au fost realizate. ~n ce prive[te componenta de termoficare, unde s-au construit centrale termice de cogenerare nu au putut fi puse `n func]iune din lipsa beneficiarilor. Asta demonstreaz\ c\ proiectul nu a avut o fundamentare temeinic\ [i nu a ]inut cont de realit\]ile din teren”, a declarat Vasile Ilie.
Fiind un om care pune pre] pe colaborarea cu aleg\torii, Vasile Ilie cunoa[te mai multe din problemele cu care ace[tia se confrunt\ [i cauzele pentru care multe dintre comunit\]ile locale nu au o dezvoltare bun\. El sus]ine c\, pe l=ng\ munca de atragere de investitori sau de ob]inere a unor finan]\ri guvernamentale sau de la Uniunea European\ pentru diverse proiecte, trebuie s\ existe o schimbare major\ `n ceea ce prive[te gospod\rirea fiec\rei localit\]i. Cum fiecare problem\ trebuie s\ aib\ o solu]ie, [i `n cazul fondurile [i a gospod\ririi comunit\]ilor locale, Vasile Ilie consider\ c\ solu]ia cea mai potrivit\ este ca redeven]ele din bunurile exploatate pe teritoriul localit\]ilor s\ vin\ `n mai mare m\sur\ la bugetele locale. Acest lucru ar urma s\ se concretizeze `ntr-un proiect de lege pe care Vasile Ilie, candidat al ARD `n colegiul 3 de deputat, `l are `n vedere [i prin care dore[te ca redeven]ele at=t pentru exploatarea unor bog\]ii din subsol, c=t [i pentru bog\]ii ale solului cum ar fi p\durile, s\ intre `n bugetele lcoale `ntr-o m\sur\ mai mare. „~mi sunt cunoscute multe din problemele comunit\]ilor locale din colegiul unde candidez. Am discutat cu oamenii [i le [tiu problemele nu doar din aceast\ campanie, ci din experien]a mea, de-a lungul anilor. Rezolvarea acestor probleme va fi prioritatea mandatului meu de deputat”, a declarat Vasile Ilie.
Fiind unul din cei mai experimenta]i candida]i democrat liberali la aceste alegeri, Vasile Ilie pune pre] foarte mult pe oameni, pe comunicarea cu ace[tia, motiv pentru care nu s-a ferit, ba din contr\ a mers `n toate localit\]ile colegiului s\u, a participat la discu]ii cu cet\]enii din mai toate satele. Nu este vorba doar de unele `nt=lniri cu caracter electoral unde a participat singur sau al\turi de pre[edintele PDL, Gheorghe Flutur, ci [i de discu]ii din poart\ `n poart\, `ntr-o campanie „din u[\ `n u[\” purtat\ `n localit\]ile din colegiul s\u. (Dan PRICOPE)
 

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …