Monday , February 6 2023

Un nebun a dat ieri foc la doua case din Marginea

Vasile Nichitean, de 53 ani, cunoscut cu probleme psihice, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie dup\ ce a dat foc casei p\rinte[ti n Poli]i[tii continu\ cercet\rile pentru elucidarea `mprejur\rilor `n care a izbuncit incendiul n piromanul va fi spus unei expertize psihiatrice pentru a se vedea dac\ a avut discern\m=n `n momentul comiterii faptei

Dou\ gospod\rii din comuna sucevean\ Margineau au  ars ieri, la orele amiezii, aproape `n totalitate. Potrivit primelor cercet\ri, incendiul a izbucnit dup\ ce unul dintre cei doi proprietari, respectiv Vasile Nichitean, de 53 ani, din aceea[i localitate, a dat foc casei p\rinte[ti. B\rbatul figura `n eviden]ele Poli]iei ca av=nd probleme psihice, fiind internat la Spitalul de Psihiatrie din R\d\u]i. Oamenii legii continu\ cercet\rile privind `mprejur\rile `n care s-a produs incendiul, iar piromanul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dac\ a avut discern\m=nt `n momentul comiterii faptei.
Potrivit Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava, mar]i, la orele amiezii, Detaşamentul de pompieri R\d\u]i [i garda de interven]ie Vicovu de Sus au intervenit, cu cinci autospeciale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la  gospod\riile apar]inând  lui  Vasile Nichitean [i  Angelica Staicu, situate pe strada F\tului, din comuna Marginea.  La sosirea pompierilor la locul interven]iei, incendiul se manifesta la cele dou\ case de locuit, cu posibilitate de propagare la alte trei gospod\rii vecine. Al\turi de pompierii militari s-au aflat forma]ia civil\ de pompieri de la Horodnic, Sucevi]a [i Marginea care au s\rit `n ajutor cu ma[ini de interven]ie.
Lui Vasile Nichitean i-au ars casa, construit\  din lemn, cu învelitoare din [indril\ [i tabl\ [i magazia, construit\ din lemn, ambele pe o suprafa]\ de 85 mp.  F\r\ cas\ de locuit a r\mas [i  familia Angelic\i Staicu, care a r\mas doar cu pere]ii ar[i ai locuin]ei. Scrum s-au f\cut [i buc\t\ria de var\, [ura, ad\postul de animale [i garajul.  Incendiul a fost stins `n totaliate `n dou\ ore.  Nu s-au înregistrat victime omene[ti.
“Piromanul se ruga `n curte `n timp ce [opronul ardea”
Incendiul izbucnit la [opronul lui Vasile Nichitean a fost observat de un vecin care a sunat la 112 pentru a solicita interven]ia pompierilor. ~n momentul c=nd piromanul a observat c\ focul se extinde a luat-o la fug\ peste gr\dini, fiind prins de localnici [i ]inut p=n\ la sosirea poli]i[tilor. “Am v\zut c\ merge cu o g\leat\ `n m=n\ cu ap\ s\ sting\ focul care se vedea `n [opronul `n care ]inea lemne. Spunea s\ nu chem\m pomperii c\ el stinge focul. Nu avea nicio problem\ [i c=nd a v\zut c\ focul arde `n continuare, s-a pus `n genunchi [i se ruga. Nici m\car nu striga s\ s\rim `n ajutor [i s\ stingem fl\c\rile. Apoi c=nd a v\zut c\ nu e glum\ cu focul, a `nceput s\ fug\ peste gr\dini. Au fugit c=]iva oameni [i l-au prins”, ne-a spus unul dintre vecini.
S\tenii sus]in c\ Vasile Nichitean era cunoscut cu probleme psihice. Cu toate acestea era l\sat `n libertate [i nici o autoritate nu a luat nicio m\sur\. Copiii care locuiesc pe aceea[i uli]\ sus]in c\ atunci c=nd mergeau spre [coal\ erau nevoi]i s\ treac\ prin livezi de fric\ s\ nu fie lua]i la b\taie sau `njura]i de cons\teanul lor. B\rbatul provine dintr-o familie cu zece copii , fiind crescu]i cu to]ii  `n casele de copii.
Gospod\ria Angelic\i Staicu, ridicat\ pe banii c=[tiga]i `n Italia, a fost f\cut\ scrum. ~n c=teva minute, totul a ars, `n urm\ r\m=nd doar ni[te pere]i ar[i . Femeia se afl\ [i `n prezent la munc\  `n peninsul\, l\s=nd casa [i fiica ,de 17 ani, `n grija so]ului.  ~n momentul c=nd a izbucnit incendiul, b\rbatul dar [i vecinii s\ri]i `n ajutor, au `ncercat s\ scoat\ din fl\c\ri lucrurile din cas\.
Ion Mih\ilescu, este unul din proprietarii casei care a fost salvat\ de la incendiu. B\rbatul sus]ine c\ vecinul lor a revenit de c\]iva ani la casa p\rinteasc\. “P\rin]ii lui au murit demult, au crescut la stat [i el s-a `ntors `n sat. A fost un om cuminte la via]a lui, a lucrat [i `n str\in\tate dar am `n]eles c\ a fost b\tut r\u [i a r\mas cu urm\ri la cap.  {tiam c\ are probleme psihice `ns\ avea pu]ine momente c=nd era lucid.  Dar [tia tot satul c\ e nebun, arunca cu pietre dup\ oameni, se urca pe v=rful [urii, umbla noapte pe livezi cu c=inii, te temeai s\ ie[i pe drum”, ne-a spus localnicul.
Copiii care locuiesc `n apropierea locuine]i lui Vasile Nichitean sus]in c\ erau nevoi]i s\ treac\ prin livezi  atunci c=nd aveau s\ ajung\ la [coal\. “ Ne `njura [i fugea dup\ noi, nu puteam trece pe drum prin fa]a casei lui. Arunca cu ce avea `n m=n\  spre noi dar nimeni nu `i f\cea nimic’, ne-a spus unul dintre micu]ii care se `ntorceau ieri de la cursuri. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 500 de șoferi testați în weekend cu aparatele etilotest și drugtest de polițiștii suceveni

Și în weekend-ul recent încheiat, zilnic, peste 100 de polițiști au acționat pe drumurile publice, …