Sunday , April 21 2024

Taxa de salubritate creşte cu 60%, de la 1 ianuarie

N  Ion Lungu a spus c\ `n urma recomand\rilor primite de la ANRSC a decis ca s\ nu mai schimbe, `ncep=nd cu anul viitor, taxa de salubritate `n sensul perceperii `n func]ie de suprafa]a apartamentului n pe de alt\ parte, primarul a mai spus c\ `n [edin]a Consiliului Local Suceava va propune majorarea taxei de salubrizare de la 2,5 lei pe persoan\, c=t este `n prezent, la 4 lei de persoan\ n primarul Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ familiile cu cinci sau mai multe persoane vor pl\ti tot c=t o familie de patru persoane, aceasta urm=nd a fi printre pu]inele `nlesniri fiscale care vor mai fi valabile `n anul 2011
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ renun]\ la inten]ia sa de a schimba modalitate de percepere a taxei de salubrizare de la perceperea acesteia pe persoan\, a[a cum este `n prezent, la perceperea `n func]ie de suprafa]\, cum inten]iona s\ fac\ din 2011. Ion Lungu a motivat inten]ia sa de a renun]a la perceperea taxei de salubrizare `n func]ie de suprafa]a locuibil\ ar\t=nd c\ a primit o scrisoare de la ANRSC prin care i se recomanda ca s\ fie f\cut\ o corela]ie [i cu legea asocia]iiilor de proprietari. ~n acest context, primarul a anun]at c\ taxa de salubrizare pentru persoanele care locuiesc la bloc va fi perceput\ [i `n anul 2011 `n func]ie de persoanele care stau `n fiecare locuin]\ `n parte, nu de suprafa]a locuin]ei.
Pe de alt\ parte, primarul a anun]at c\ va propune ca singura tax\ de anul viitor la care s\ fie operate unele major\ri fa]\ de 2010 s\ fie cea de salubrizare. Ion Lungu a spus c\ actualul nivel al taxei de salubrizare a fost men]inut la cel mai sc\zut nivel posibil mai mul]i ani `n [ir. ~n contextul acesta, la care se adaug\ [i faptul c\ sumele preconizate nu au fost `ncasate pentru c\ foarte mul]i suceveni au beneficiat de scutiri sau pur [i simplu nu au pl\tit taxa la Prim\rie, exist\ debite de ordinul milioanelor de lei la firma Rosal.
Potrivit celor afirmate de Ion Lungu, majorarea pe care o va propune spre aprobare `n [edin]a Consiliului Local Suceava de la finele lunii noiembrie va fi una substan]ial\, adic\ de 60%. Cu alte cuvinte, de la data de 1 ianuarie, taxa de salubrizare pe care o va pl\ti fiecare cet\]ean al Sucevei va fi de 4 lei/lun\, spre compara]ie de cea actual\ care este de 2,5 lei/persoan\/lun\. Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ [i `n aceste condi]ii taxa de salubrizare va fi mai mic\ dec=t `n alte localit\]i de dimensiuni similare sau chiar mai mari dec=t Suceava [i a dat ca exemple municipiile Bac\u, Boto[ani, Ia[i, Arad [i Oradea.
Totodat\, primarul a spus c\ inten]ioneaz\ s\ [i modifice maniera `n care se va percepe taxa de salubrizare de la persoanele fizice, `n sensul c\ nu vor fi at=t de multe scutir ca [i p=n\ acum. Potrivit primarului Ion Lungu, p=n\ `n 2010 inclusiv, num\rul sucevenilor care erau scuti]i de la plata taxei de salabrizare era de peste 14.000, mai bine de jum\tate motiv=nd c\ au certificate de handicap de gradul I sau II, diferen]a reprezent=nd-o persoane care sus]ineau c\ au domiciliul `n alt\ localitate. Referindu-se la aceste aspecte, primarul a ]inut s\ precizeze c\ situa]ia se va schimba [i va `ncerca s\ fac\ o mai bun\ colaborare cu asocia]iile de proprietari `n scopul prelu\rii c=t mai exact posibil a num\rului de persoane care locuie[te `n fiecare apartament, indiferent dac\ o perioad\ mai mare sau mai mic\ acele persoane sunt plecate la munc\ `n str\in\tate sau cu alte probleme. Potrivit primarului, printre pu]inele `nlesniri fiscale de care vor beneficia sucevenii se refer\ la faptul c\ de[i taxa va fi majorat\ la 4 lei/lun\/persoan\, ea va avea ca limit\ patru persoane. Cu alte cuvinte, dup\ cum a spus primarul Ion Lungu, o familie care locuie[te la bloc [i este compu\ din cinci sau [ase membri va pl\ti la fel de mult ca una de patru persoane, din considerente sociale. (D.P.)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …