Sunday , February 5 2023

Taxa de salubritate creşte cu 60%, de la 1 ianuarie

N  Ion Lungu a spus c\ `n urma recomand\rilor primite de la ANRSC a decis ca s\ nu mai schimbe, `ncep=nd cu anul viitor, taxa de salubritate `n sensul perceperii `n func]ie de suprafa]a apartamentului n pe de alt\ parte, primarul a mai spus c\ `n [edin]a Consiliului Local Suceava va propune majorarea taxei de salubrizare de la 2,5 lei pe persoan\, c=t este `n prezent, la 4 lei de persoan\ n primarul Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ familiile cu cinci sau mai multe persoane vor pl\ti tot c=t o familie de patru persoane, aceasta urm=nd a fi printre pu]inele `nlesniri fiscale care vor mai fi valabile `n anul 2011
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ renun]\ la inten]ia sa de a schimba modalitate de percepere a taxei de salubrizare de la perceperea acesteia pe persoan\, a[a cum este `n prezent, la perceperea `n func]ie de suprafa]\, cum inten]iona s\ fac\ din 2011. Ion Lungu a motivat inten]ia sa de a renun]a la perceperea taxei de salubrizare `n func]ie de suprafa]a locuibil\ ar\t=nd c\ a primit o scrisoare de la ANRSC prin care i se recomanda ca s\ fie f\cut\ o corela]ie [i cu legea asocia]iiilor de proprietari. ~n acest context, primarul a anun]at c\ taxa de salubrizare pentru persoanele care locuiesc la bloc va fi perceput\ [i `n anul 2011 `n func]ie de persoanele care stau `n fiecare locuin]\ `n parte, nu de suprafa]a locuin]ei.
Pe de alt\ parte, primarul a anun]at c\ va propune ca singura tax\ de anul viitor la care s\ fie operate unele major\ri fa]\ de 2010 s\ fie cea de salubrizare. Ion Lungu a spus c\ actualul nivel al taxei de salubrizare a fost men]inut la cel mai sc\zut nivel posibil mai mul]i ani `n [ir. ~n contextul acesta, la care se adaug\ [i faptul c\ sumele preconizate nu au fost `ncasate pentru c\ foarte mul]i suceveni au beneficiat de scutiri sau pur [i simplu nu au pl\tit taxa la Prim\rie, exist\ debite de ordinul milioanelor de lei la firma Rosal.
Potrivit celor afirmate de Ion Lungu, majorarea pe care o va propune spre aprobare `n [edin]a Consiliului Local Suceava de la finele lunii noiembrie va fi una substan]ial\, adic\ de 60%. Cu alte cuvinte, de la data de 1 ianuarie, taxa de salubrizare pe care o va pl\ti fiecare cet\]ean al Sucevei va fi de 4 lei/lun\, spre compara]ie de cea actual\ care este de 2,5 lei/persoan\/lun\. Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ [i `n aceste condi]ii taxa de salubrizare va fi mai mic\ dec=t `n alte localit\]i de dimensiuni similare sau chiar mai mari dec=t Suceava [i a dat ca exemple municipiile Bac\u, Boto[ani, Ia[i, Arad [i Oradea.
Totodat\, primarul a spus c\ inten]ioneaz\ s\ [i modifice maniera `n care se va percepe taxa de salubrizare de la persoanele fizice, `n sensul c\ nu vor fi at=t de multe scutir ca [i p=n\ acum. Potrivit primarului Ion Lungu, p=n\ `n 2010 inclusiv, num\rul sucevenilor care erau scuti]i de la plata taxei de salabrizare era de peste 14.000, mai bine de jum\tate motiv=nd c\ au certificate de handicap de gradul I sau II, diferen]a reprezent=nd-o persoane care sus]ineau c\ au domiciliul `n alt\ localitate. Referindu-se la aceste aspecte, primarul a ]inut s\ precizeze c\ situa]ia se va schimba [i va `ncerca s\ fac\ o mai bun\ colaborare cu asocia]iile de proprietari `n scopul prelu\rii c=t mai exact posibil a num\rului de persoane care locuie[te `n fiecare apartament, indiferent dac\ o perioad\ mai mare sau mai mic\ acele persoane sunt plecate la munc\ `n str\in\tate sau cu alte probleme. Potrivit primarului, printre pu]inele `nlesniri fiscale de care vor beneficia sucevenii se refer\ la faptul c\ de[i taxa va fi majorat\ la 4 lei/lun\/persoan\, ea va avea ca limit\ patru persoane. Cu alte cuvinte, dup\ cum a spus primarul Ion Lungu, o familie care locuie[te la bloc [i este compu\ din cinci sau [ase membri va pl\ti la fel de mult ca una de patru persoane, din considerente sociale. (D.P.)

Vezi si

CSU Suceava a reluat campionatul cu o înfrângere la limită în fața celor de CSM București

CSU Suceava a reluat campionatul Ligii Naționale la handbal masculin cu o înfrângere la limită, …