Saturday , December 3 2022

Sute de persoane, implicate `ntr-o aplicatie de amploare nationala, organizata de Directia Silvica Suceava

Silvicultori din toat\ ]ara, pompieri militari, servicii de voluntari în situa]ii de urgen]\, jandarmi, cadre medicale de la SMURD, Crucea Ro[ie, Poli]ia de Frontier\, Ambulan]a au participat vineri, la Marginea, la un exerci]iu tactic complex n acesta a adunat 400 de persoane, cei mai mul]i efectiv implica]i în ac]iunea de stingere [i limitare a pagubelor unui prezumtiv incendiu forestier

O impresionant\ desf\[urare de for]e s-a pus `n mi[care vineri, 3 iunie, la un exerci]iu de stingere a unui incendiu înregistrat pe raza Ocolului Silvic Marginea.  Nu mai pu]in de  200  de  silvicultori  din jude] [i din ]ar\, `n frunte cu directorul general al Regiei Na]ionale Romsilva, Valerian Solov\stru, al\turi de numeroase efective din partea altor structuri  au participat la Marginea la un exerci]iu de stingere a unui presupus incendiu de propor]ii. Exerci]iul a fost organizat de Direc]ia Silvic\ Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ “Bucovina”. La ac]iune au mai  luat parte structuri ale subsistemului local [i jude]ean care au competen]e în gestionarea unor situa]ii de urgen]\, pentru limitarea [i înl\turarea efectelor negative ale unui incendiu la fondul forestier. Principalul sop al acestei aplica]ii a fost perfec]ionarea deprinderilor celor angaja]i pentru organizarea, conducerea [i  organizarerea unei interven]ii operative în situa]ii de urgen]e cauzate de incendii  la fondul forestier. S-a vizat de asemenea  coeziunea între membrii echipajelor, perfec]ionarea modului de colaborare [i cooperarea cu alte  structuri precum Institu]ia Prefectului, Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean, Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi, Poli]ia de Frontier\,  unit\]ile silvice, Crucea Ro[ie. Organizatorii au verificat  fluxul informa]ional între structurile implicate în gestionarea situa]iei deosebite, modul de rezolvare a situa]iilor create de c\tre [efii g\rzilor de interven]ie, nivelul de organizare a activit\]ii de ap\rare împotriva incendiilor [i cel al dot\rilor proprii precum [i a nivelului de instruire a personalului specializat in situa]ii de urgen]\ de la Direc]ia Silvic\ Suceava `n ansamblu [i de la Ocolului Silvic Marginea.

N Interven]ia în fondul forestier  – organizat\ ca la carte de pompierii suceveni
Potrivit scenariului, în ziua de 3.06.2011, orele 10.30, la Ocolul Silvic Marginea , s-a anun]at izbucnirea unui incendiu la  o parcela din cantonul silvic Dr\gu[in. Incendiul a fost observat de c\tre un grup de persoane  iar unul dintre ace[tia s-a deplasat c\lare s\ în[tiin]eze paznicul  de serviciu. Acesta prin sta]ia radio-emisie a anun]at evenimentul [efului Ocolului, ing. Sorin Ciobanu. A fost alarmat imediat întregul personal silvic [i muncitorii permanent angaja]i ai Ocolului Silvic Marginea; Serviciul de Voluntari  Sucevi]a [i Marginea; pompierii militari din R\d\u]i, Vicovu de Sus [i  Siret. A fost alertat\ Direc]ia Silvic\ Suceava [i Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\  “Bucovina” al jude]ului Suceava,  prin 112. La locul incendiului a sosit imediat subcomisia tehnic\ PSI condus\ de [eful Ocolului Silvic,  ing. Sorin Ciobanu, împreun\ cu responsabilul pentru protec]ia [i paza fondului forestier ing. Gheorghe Laz\r cu un grup de 15 silvicultori. Ajun[i la fa]a locului, au constatat c\  incendiul cuprinsese aproximativ o p\trime dintr-o  parcel\ forestier\. Pe o suprafa]\ de  3.9 ha  ardeau resturi de exploatare pe o pant\ de  peste 20 grade, la o altitudine de circa 680-700 m. ~ntensitatea vântului este de 20m/s, cu direc]ia predominant\ SE – NV periclitând  copacii mari din zon\, precum [i parcelele vecine. Intensitatea incendiului a fost amplificat\ [i de arderea resturilor de exploatare [i a resturilor de vegeta]ie. Trebuie amintit c\ distan]a de la locul incendiului fa]\ de comuna Marginea este de [apte kilometri iar p=n\ la cel mai apropiat ora[ – R\d\u]i, sunt 15 kilometri.
Conform procedurii, s-a decis punerea în aplicare a m\surilor operative reglementate de planul operativ de interven]ie la fondul forestier [i  planurile de cooperare cu celelalte structuri amintite anterior coroborat cu  transmiterea datelor preliminarii de la locul evenimentului, venite din partea celor ajun[i deja la locul evenimentului.
Imediat, la  fa]a locului  vin  for]e noi  de la  OS  Marginea, DS Suceava, pompierii militari din R\d\u]i [i a alte efective  cerute în sprijin, realiz=ndu-se intrarea lor în dispozitiv. Din cauza curen]ilor de aer care au crescut în intensitate, particulele incandescente din zona afectat\ de incendiu au fost purtate de vânt incendiind al]i 2400 metri p\tra]i. Între timp au sosit înt\riri de la G\rzile de interven]ie  Vicovu de Sus [i Siret  cu pompieri preg\ti]i s\ intre `n lupta cu fl\c\rile, autospeciale [i motompompe. A sosit [i o ambulan]\ SMURD. Au mai fost alertate, pentru a interveni `n caz de nevoie,  Ocoalele silvice Marginea, F\lticeni [i  Pojorâta. Serviciile de Voluntari din G\l\ne[ti, Volov\] [i  Sucevi]a au trimis de asemenea la fa]a locului oameni cu utilaje [i echipament de interven]ie.  Fiindc\ a fost incendiat întreg parchetul aflat în exploatare   iar frontul continuu de propagare a fl\c\rilor este de aproximativ 500 de metri, exista pericolul extinderii incendiului si la fondul silvic de pe versantul opus aflându-se la aproximativ 100 metri.
Silvicultorii din cadrul Ocolului Silvic Marginea  [i voluntarii din Sucevi]a au ac]ionat cu mijloace de prim\ interven]ie, cu releu de g\le]i, cazmale, sape, lope]i, b\t\toare, s-a lucrat pentru consolidarea a dou\ rampe pentru alimentarea utilajelor [i autospecialelor  de interven]ie  din pârâul Dr\gu[in. Direc]ia Silvic\ Suceava a dipus  alarmarea [i chemarea în sprijin a punctelor înt\rite din cadrul Ocoalelor Silvice Marginea, F\lticeni, Pojorâta;
ISU Suceava a trimis grupa operativ\ condus\ de prim-adjunctul inspectorului [ef, colonel Dan Hoffman [i prealarmeaz\ Deta[amentele  de Pompieri Suceava, F\lticeni [i Solca, pentru a preg\ti alte for]e  de interven]ie.  Pân\ la sosirea grupei operative comandantul Deta[amentul de Pompieri R\d\u]i a preluat comanda opera]iunilor de stingere.
N gaze toxice, provenite din muni]ie din al doilea r\zboi mondial, emise `n atmosfer\ din cauza incendiului
Conform complexului scenariu, `n zona incendiat\ s-au descoperit elemente de muni]ie neexplodat\, r\mase probabil din timpul celui de-al doilea r\zboi mondial: muni]ie cu  substan]e toxice de lupt\, mine antitanc, proiectile, grenade, bombe de  arunc\tor, r\spândite pe o suprafa]\ de cca. 100 de metri p\tra]i. Din cauza propag\rii  focului, un proiectil a explodat producând trei victime [i eliberând în zona  afectat\ gaze toxice de lupt\. Comandantul interven]iei solicit\ în sprijin de la Garda de Interven]ie Siret un echipaj SMURD, iar de la Sec]ia de Ambunan]\ din R\d\u]i alte dou\ autospeciale. De la Deta[amentul Suceava  sunt solicitate echipajele  speciale CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic [i Nuclear) [i pirotehnic în  vederea detect\rii naturii substan]elor din zona afectat\ [i realizarea  asan\rii pirotehnice a terenului. Se solicit\ ajutor [i din partea Crucii  Ro[ii Suceava pentru sprijinirea for]elor medicale de interven]ie [i  asigurarea asisten]ei popula]iei din zon\ în cazul extinderii ac]iunii  norului toxic. Grupa pirotehnic\ a ISU Suceava [i echipajul CBRN cu echipe specializate, au ac]ionat pentru asanarea teritoriului prin descoperirea, identificarea,  dezamorsarea, transportul si distrugerea explozibililor precum [i pentru identificarea naturii substan]elor toxice de lupt\. ~ntre timp,.se acord\  ajutorul medical de c\tre paramedicii de la SMURD [i Ambulan]\  asigurându-se transportul r\ni]ilor la spital.
Organizatorii exerci]iului au avut în aten]ie ca acesta s\ fie bine pus la punct, pentru ca utilitatea lui s\ fie maxim\.  De aceea `n punctul de comand\ condus de prefectul jude]ului Suceava, Sorin Popescu s-au aflat inspectorul [ef al I.S.U. Bucovina Suceava, Ioan  Burlui directorul Direc]iei Silvice, Mihai Mihe]iu  precum [i ceilalti reprezentan]i ai institu]iilor din cadrul Comitelului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\. Nu trebuie omis\ contribu]ia [efului biroului Paz\ [i Protec]ie a P\durilor din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, Cezar Tulbure dar [i a adjunctului [efului ISU, colonel Dan Hoffma, precum [i a inginerului silvic Cornel Ol\rean, responsabil PSI de la Ocolul Silvic Marginea.

N Persoana care a dat foc p\durii, identificat\ [i re]inut\ de jandarmi
La fa]a locului au ajuns [i jandarmi cu ATV-uri pentru asigurarea pazei dar [i poli]i[ti de frontier\ cu mijloace de prim\ interven]ie. Un jandarm din R\d\u\i a  surprins  un cet\]ean care avea asupra lui mijloace de ini]iere a unui incendiu – o cantitate de carburant,  chiar în timp ce încerca s\ ascund\ corpul delict. Individul suspect a fost re]inut de jandarmi  [i în urma investiga]iilor acesta [i-a recunoscut fapta comis\. Ac]iunea de interven]ie a fost încheiat\ la orele 12,30. La finalul aplica]iei, a fost f\cut un bilan] al exerci]iului centraliz=ndu-se toate datele la punctul de comand\ mobil, realiz=ndu-se evaluarea pagubelor materiale [i consecin]ele evenimentului. S-au `ntocmit rapoartele [i s-au transmis e[aloanelor superioare. Echipa de speciali[ti [i organele abilitate de lege, au `nceput cercet\rile `n vederea stabilirii cauzei [i `mprejur\rilor producerii evenimentului, cauza probalil\ fiind ac]iunea inten]ionat\ pentru generarea incendiului.
N Valerian Solov\stru, director general RNP: “a fost o comunicare [i o colaborare între for]e care a demonstrat capacitatea de a interveni rapid [i eficient”
Directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor, Valerian  Solov\stru a declarat c\ este prima ac]iune de amploare de acest gen din ]ar\ din acest an, aceasta fiind necesar\ cu atât mai mult cu cât în alte ]\ri incendii  în p\duri au loc aproape în fiecare an . “A fost un exerci]iu complex, a fost o comunicare [i o colaborare între for]e care a demonstrat capacitatea de a interveni rapid [i eficient. Din fericire, România, fa]\ de alte ]\ri a fost ferit\ de incendii devastatoare în fondul forestier, a spus directorul general al RNP.
Pre[edintele Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\, prefectul Sorin Popescu a afirmat c\ ac]iunea a fost exemplar\, organizat\ cu profesionalism. Reprezentantul Guvernului în teritoriu au ]inut s\ mul]umeasc\ tuturor celor prezen]i. La rândul s\u, [eful ISU Suceava, colonelul Ioan Burlui a precizat c\ exerci]iul a fost organizat avându-se în vedere faptul c\ exist\ o tendin]\ de cre[tere a incendiiilor la liziere, fapt catalogat ca îngrijor\tor pentru pompierii militari. “Dorim s\ vedem dac\, într-un caz real, avem for]ele [i echipamentul necesar pentru a interveni. Necesitatea acestui exerci]iu a pornit de la premisa antren\rii mai multor for]e de la nivelul jude]ului. În asemenea situa]ii, toate for]ele de ordine trebuie s\ conlucreze, spre binele p\durii [i  cet\]enilor”, a conchis colonelul Ioan Burlui.  (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …