Thursday , December 1 2022

Super market PROFI, `n locatia fostului restaurant Central

Spa]iul a fost `nchiriat de la UNITA de lan]ul de magazine PROFI, este `n curs de amenajare, iar magazinul va fi deschis p=n\ la sf=r[itul lunii iulie n se apreciaz\ c\ dup\ deschiderea magazinului ar putea fi relansat\ [i activitatea hotelier\, la etajele superioare ale cl\dirii n din toamna anului 2006 [i p=n\ acum dou\ s\pt\m=ni, cea mai bine pozi]ionat\ loca]ie hotelier\ din municipiul re[edin]\ de jude] a fost `nchis\
Spa]iul de la parterul hotelului “Central” din Suceava urmeaz\ s\ fie `n sf=r[it utilizat, dup\ cinci ani de nefolosire. Din toamna anului 2006 [i p=n\ acum dou\ s\pt\m=ni, cea mai bine pozi]ionat\ loca]ie hotelier\ din municipiul re[edin]\ de jude] a fost `nchis\. Proprietarul  – UNITA Holding a `ncercat `n mai multe r=nduri s\ v=nd\ construc]ia dar nu a avut nicio ofert\ care s\ convin\.
Recent, lan]ul de magazine PROFI a `ncheiat un contract de `nchiriere pentu parterul cl\dirii, unde a func]ionat restaurantul, recep]ia dar [i compania de asigur\ri UNITA. ~n acest perimetru va fi amenajat un magazin PROFI, ce va fi deschis foarte repede, termenul prefigurat fiind chiar `n aceast\ lun\, `n data de 27 iulie. ~n interior se lucreaz\ intens, gresia [i faian]a nou\ a fost deja lipit\, u[ile de acces se `nlocuiesc, `n c=teva zile spa]iul fiind gata pentru amenajarea noului magazin. Lucr\torii care amenajeaz\ spa]iul au declarat c\ `n scurt\ vreme spa]iul va fi propice instal\rii dot\rilor pentru noul magazin. Mai mult, ei consider\ c\ prin punerea `n valoare a spa]iului de la parter, `nchiriate de lan]ul de magazine PROFI, vor fi puse `n valoare [i spa]iile de cazare de la etajele superioare ale cl\dirii, care au r\mas neutilizate atunci c=nd s-a luat de c\tre UNITA decizia `nchiderii Hotelului Central.
N  magazinele PROFI, `nfiin]ate `n Belgia, `n 1979
Lan]ul de magazine PROFI a pornit `n anul 1979 din Belgia. Conform site-ului oficial, `n acel an s-a deschis primul mangazin PROFI. Afacerea este dominat\ de ideea de magazin de discount, dar nu se elimin\ nici posibilitatea dezvolt\rii unei re]ele de magazine de cartier. ~n anul 2006 – PROFI `nseamn\ deja 146 de magazine, din care 45 `n Belgia, 75 `n Ungaria, 26 `n Rom=nia. ~n anul 2007 – PROFI Rom=nia se va extinde cu `nc\ 11 magazine acesta reprezent=nd totodat\ [i `nceputul expansiunii `n regiunile Moldova, Muntenia [i Oltenia. ~n anul 2009 – PROFI finalizeaz\ ac]iunea de rebranding a magazinelor Albinu]a [i la sfâr[itul anului avea deja un num\r de 67 de magazine marca fiind achizi]ionat\ de Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fondul de private equity administrat de Enterprise Investors, semnându-se un acord de achizi]ionarea a 100% din ac]iunile Profi Rom Food. ~n luna martie a anului 2010, Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), administrat de Enterprise Investors (EI) finalizeaz\ tranzac]ia de achizi]ionarea Profi Rom Food. De men]ionat c\ Enterprise Investors (EI) este cea mai veche [i una dintre cele mai mari firme care administreaz\ fonduri de private equity [i venture capital din Europa Central\ [i de Est. Trebuie spus c\ firma a fost înfiin]at\ de John P. Birkelund [i Robert G. Faris, care au pionierat industria de private equity [i venture capital din SUA [i care sunt în prezent autorit\]i recunoscute în domeniu. Bazându-se pe succesul din SUA [i din Europa Occidental\, ace[ti exper]i în private equity au introdus în Europa Central\ [i de Est cele mai bune practici ale industriei [i au devenit mentorii echipei de investi]ii a Enterprise Investors. Firma administreaz\ [apte fonduri de privat equity (capital privat) [i venture capital (investi]ii de capital de risc) ce totalizeaz\ 1,7 miliarde euro. Pân\ în prezent, aceste fonduri au investit 1,3 miliarde euro în 115 companii dintr-o gam\ variat\ de sectoare [i au vândut 91 de investi]ii cu venituri totale de 1,4 miliarde euro. EI are o experien]\ vast\ în investi]iile din sectorul de retail, cu 220 de milioane de euro investite în companii din acest domeniu pân\ în prezent. P=n\ la sf=r[itul anului se preconizeaz\ deschiderea a `nc\ 20 de magazine la nivel na]ional `n Rom=nia.
N Hotelul Suceava neutilizat de cinci ani
Hotelul Suceava, cunoscut mai bine sucevenilor sub vechea denumire de hotelul Central, a fost scos la v=nzare de UNITA Holding pe la jum\tatea anului 2009 dup\ ce trei ani [i jum\tate a stat nefolosit. Pre]ul cerut pentru cea mai bine pozi]ionat\ loca]ie hotelier\ din municipiul re[edin]\ de jude] era de 4 milioane de euro, sum\ cerut\ de patronii holdingului pentru cl\direa care are 103 camere de hotel apreciate, c=nd func]ionau, la dou\ stele, dar [i un restaurant care alt\dat\ aduna numai lumea bun\ a ora[ului [i turi[ti de elit\. Suma a fost considerat\ de unii oameni de afaceri foarte bun\ `ns\ doar un singur dezvoltator imobiliar sucevean s-a interesat atunci de ofert\ [i nu a oferit patronului UNITA Holding, Josef Goschy, mai mult de dou\ milioane de euro, sum\ cu care acesta nu a fost de acord. Este drept c\ `n vreme de criz\ a fost greu de g\sit un cump\r\tor care s\ ofere un pre] bun, `n condi]iile `n care toat\ lumea [tia c\ acela care `[i scoate bunurile la v=nzare `n astfel de zile are nevoie stringent\ de lichidit\]i.
~n anii de dup\ 1989, Hotelul restaurant Suceava s-a descurcat din ce `n ce mai greu p=n\ c=nd, `n toamna anului 2006 s-a decis `nchiderea loca]iei cu perspectiva moderniz\rii sale la noile cerin]e ale vremii. Lucr\rile de investi]ii au `nceput mai `nt=i cu o opera]iune de d\r=mare interioar\. Astfel, dup\ ce `n 2007, din restaurant [i din camere au fost scoase toate dot\rile, de la plite [i mobilier p=n\ la gresie [i faian]\, lucr\rile au fost sistate.(Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …