Saturday , December 3 2022

Suceava, in top zece la nivel na]ional, la restantele in banci N 11,65 dintre sucevenii care au facut imprumuturi bancare, au nu i-au platit la timp creditele angajate

Creditele restante au crescut în ianuarie cu 3,66% [i au ajuns la
8% din totalul împrumuturilor, conform datelor furnizate de Banca
Na]ional\ a Rom=niei.
Jude]ul Suceava se pozi]ioneaz\ `n primele zece locuri la nivel na] ional, din acest punct de vedere, cu o pondere de 11,6 % credite
restasnte din total `mprumuturi.
Valoarea creditelor cu restan]e de cel pu]in o zi a crescut în luna
ianuarie cu 3,66%, la 16,75 miliarde de lei, [i reprezint\ 8% din
totalul împrumuturilor, potrivit datelor publicate, joi, de Banca Na] ional\ a României (BNR).
Ponderea creditelor restante în total împrumuturi a urcat de
la 4,59% în prima lun\ a anului trecut la 7,66% în decembrie.
Valoarea creditelor cu restan]e a crescut anul trecut de aproape
dou\ ori, de[i în decembrie a înregistrat o u[oar\ sc\dere
comparativ cu noiembrie, la fel ca [i în ultima lun\ din 2009,
în contextul cur\]\rii bilan]urilor de c\tre b\nci prin vânzarea de
pachete de împrumuturi neperformante.
Creditele restante acordate în lei au urcat în ianuarie cu
2,67%, la 7,8 miliarde de lei, [i reprezentau 10,13% din totalul
împrumuturilor acordate în moned\ na]ional\. Ponderea creditelor
restante în total împrumuturi în lei a avansat de la 5,92% în
ianuarie 2010 la 9,8% la finele anului trecut.
Valoarea împrumuturilor restante acordate în valut\, exprimat\ în
lei, a crescut în ianuarie cu 4,54% comparativ cu decembrie 2010,
la 8,9 miliarde de lei.
Ponderea împrumuturilor cu întârzieri la plat\ de minim o zi în total
credite în valut\ a fost în ianuarie de 6,76%, comparativ cu 6,4%
în decembrie [i 3,7% în aceea[i lun\ a anului trecut.
Creditele au sc\zut în ianuarie cu 0,7% fa]\ de decembrie, la
209,37 miliarde de lei, dintre care 132,34 miliarde de lei au fost
acordate în valut\, iar restul în moned\ na]ional\.
Pe jude]e, numai în Bucure[ti restan]ele totale dep\[eau în
ianuarie pragul de un miliard de lei, plasându-se la 5,95 miliarde
de lei, ceea ce reprezint\ 6,8% din total credite acordate.
Ponderi ridicate ale restan]elor în total credite, de peste 10%,
au fost înregistrate la finele lunii ianuarie în Alba (13,1%), Arad
(11,1%), Bistri]a-N\s\ud (12,8%), Boto[ani (10,9%), Bra[ov
(10,4%), Gala]i (13,8%), Hunedoara (10,4%), Ialomi]a (13,7%),
Neam] (11,2%) [i Suceava (11,6%).
Împrumuturile restante se refer\ doar la principal [i nu includ pozi] ii extrabilan]iere. Sunt considerate restante creditele care, în
ultima zi lucr\toare a lunii pentru care se efectueaz\ raportarea,
înregistrez\ întârzieri la plat\ de cel pu]in o zi.

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …